Články o geometrii s Cabri
Pohyblivé geometrické konstrukce Vše o programu Cabri Výukové materiály pro školy
Odkazy do světa Cabri autoři, spolupracovníci, webmistr Home page
Odborné články
Příspěvky na této stránce vznikaly v průběhu let a získali jsme je od různých autorů.
 Jedná se o články různého technického provedení, od textu s obrázky po interaktivní aplety nebo články doplněné originálními Cabri obrázky ke stažení.

Konference
Konference, na nichž je zařazena sekce o Cabri v matematice (spoluorganizuje JČMF):
Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, listopad, každý lichý rok
Setkání učitelů matematiky všech stupňů a typů škol, Srní, listopad, každý sudý rok


Příspěvky jsou setříděny dle klíče:
.
Autor Název Popis
Pro běžného uživatele
Cíglerová, M. Cabri pro začátečníky Jednoduchá příručka pro úplné začátečníky, vysvětluje základní nástroje Cabri a uvádí příklady použití
Vaníček, J. Geometrie na počítači: mřížové body Článek na příkladech vysvětluje použití  nástroje Mřížové body, který využívá body umístěné na celočíselné mřížce nákresny
Vaníček, J. Geometrie na počítači: množiny bodů Článek vysvětluje použití nástoje Množina pomocí sady příkladů ze středoškolské  geometrie i z témat pro ZŠ
Vrba, A. Rozdíly mezi verzemi "Cabri II" a "Cabri II Plus" Článek porovnávající základní rozdíly mezi Cabri II a Cabri II Plus, novinky jsou ilustrovány obrázky a konstrukcemi v Cabri II Plus. Může pomoci při rozhodování, zda provést upgrade ze starší verze na novou.
Pro učitele matematiky
Kabelka, K. Využití Cabri geometrie ve středoškolské stereometrii Diplomová práce, obsahuje originální obrázky rozkladných těles, postupné skládání tělesa ze sítě
Kotíková, H.
Vzájemná poloha kružnic Ucelený html text pro podporu výuky na ZŠ a v 1. roč. SŠ. Doplněno úlohou nalezení množiny kružnic, které se dotýkají dvou daných kružnic (z nichž jedna leží uvnitř druhé) a důkazem jedné vlastnosti lichoběžníku.
Kubeš, J. - Zrostlík, P. Soubor úloh pro výuku matematiky na ZŠ a SŠ pomocí Cabri Metodický materiál vytvořený na základě praxe na gymnáziu. Připravené úlohy - metodické listy, zpracovány po tématech, s aplety
Leischner, P. Obsahy a objemy Soubor apletů a obrázků v Cabri je pomůckou k výuce témat obsahy rovinných útvarů a objemy těles na ZŠ a SŠ.
Mikulenka, T.
Geometrická optika Pomůcka k výkladu geometrické optiky pro SŠ i ZŠ (zobrazování zrcadly a čočkami, planparalelní deska, klínová vrstva). Pdf + zdrojové konstrukce ZIP.
Musílek, M.
Eukleidovy věty a Pythagorova věta Text html zaměřený na první zachovalý důkaz Pythagorovy věty z Eukleidových Základů, v němž je skryta i Eukleidova věta o odvěsně. Vhodné pro zájmovou matematiku ZŠ, SŠ.
Poul, J.
Kladky a kladkostroje Pěkná pomůcka pro výuku fyziky na ZŠ. Pět na sebe navazujících souborů pro samostatnou práci žáků. ZIP.
Procházka, J.:  Výuka geometrie 1 Webové stránky s  náměty pro standardní výuku geometrie. Obsahuje aplety a Cabri obrázky, je zajímavý svojí technickou kvalitou.
Schwarzbach, M. Shodná zobrazení a dynamická geometrie Diplomová práce, podrobně zpracováno téma shodností v Cabri, úlohy s postupně se objevujícím postupem konstrukce.
Suchý, O. Náměty k využití Cabri Géometre II. Webové stránky, původně diplomová práce, řada námětů pro použití Cabri ve výuce i mimo ni
Tichý, M., Honzík, L. Příklady řešené prostřednictvím programu GeoGebra Interaktivní figury v prostředí Geogebra k článku těchto autorů v časopise MFI  o použití programu Geogebra k výuce geometrie.
Vaníček, J Dynamická geometrie: analýza chyb v žákovské konstrukci Článek o zkoumání druhů chyb, které studenti dělají při rýsování dynamických konstrukcí, s aplety
Vaníček, J. Kurikulární aspekty použití technologií ve vyučování matematiky Obecněji pojatý pedagogický článek o tom, jaký dopad na matematické školní kurikulum může mít nasazení počítače do výuky
Vaníček, J. Úloha o kupci a loupežnících Konkrétní úloha z matematické olympiády a popis procesu nalezení jejího řešení na základě experimentování v Cabri
Vaníček, J. Cabri v klasické učebnici matematiky Sada obrázků z obyčejné učebnice matematiky (Müllerová), převedené do Cabri.
Vrba, A. Sbírka úloh pro víceletá gymnázia Velká sbírka řešených úloh z učebnic pro nižší třídy víceletých gymnázií (Herman a kol.). Geometrické etudy, konstrukční úlohy, 3- a 4úhelníky, kruhy a válce, osová a středová souměrnost, skládání zobrazení. ZIP.
Zemek, V.
Elipsy Soubor čtyř demostračních úloh o elipsách, ukazuje jejich základní vlastnosti. Vhodné pro předvádění nebo vlastní manipulaci studentů s hotovými obrázky. ZIP.
Odborné matematické články
Lávička, M. Projekty podpory výuky geometrie na ZČU Sada projektů pro vysokoškolskou výuku geometrie realizovanou pomocí CabriKoman, M. Jak jsem pomocí Cabri objevil novou větu o trojúhelníku a Apolloniových kružnicích Originální důkaz objevený při výuce na VŠ při experimentování s Cabri
Vrba, A. Cykloidy Článek seznamuje s cykloidami a jejich charakteristikami, vše v Cabri
Vrba, A.:  Oživlá geometrie Článek uvádí přehled a koentář k dostupným sw nástrojům pro tvorbu interaktivních geometrických konstrukcí (2002)
Vrba, A.:  Shodná zobrazení v rovině Odborný článek (vhodné pro VŠ nebo nadané SŠ studenty) o shodných zobrazeních, dokumentováno v Cabri.
Články technického charakteru
Lávička, M.:  CabriJava Článek podrobně seznamuje se syntaxí CabriJava apletů ve webové stránce, která umožňuje jejich jemnější editaci
Pejša, J. Neoficiální dokumentace ke struktuře souborů *.FIG a *.MAC programu Cabri Géometre II Popis struktury textových souborů FIG ukládaných Cabri na disk. Dle této struktury lze dekódovat geometrické konstrukce.
Vaníček, J.:  Internetové prostředí pro tvorbu interaktivních učebnic dynamické geometrie Přehled technologií, umožňujících publikovat geometrické konstrukce na Internetu (2001)
Vrba, A. Množiny pod lupou Podrobné seznámení s nástroje Množina, popisuje řadu speciálních situací a anomálií.
Zajímavosti
Biskup, R.:  Optické klamy Sada optických klamů a jejich rozuzlení, vytvořeno jako Cabri aplety
Biskup, R. Hry se zápalkami Sada úloh se zápalkami, včetně jejich řešení, vytvořeno jako Cabri konstrukce.