JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Informační a komunikační technologie ve vzdělávání Zkratka STAG: IKTV-p, IKTV-k

prezenční i kombinované doktorské studium

Katedra informatiky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel.: 387 773 074, e-mail: informatika@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Tříleté prezenční nebo kombinované studium, zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské dizertační práce. Absolvent získá titul doktor filozofie (Ph.D.).

 

Profil absolventa

Absolventi tohoto studia doplní svá pregraduální studia o podrobnou znalost obsahu a metod některých disciplín z oboru informatiky a nových směrů v oblasti pedagogicko-psychologické. Získají přehled o trendech v používání digitálních technologií ve výuce, v didaktice informatiky, v současných názorech na vzdělávání v informatice u nás i v zahraničí.

Absolventi oboru budou schopni samostatně provádět pedagogický výzkum, budou rozumět kvantitativním a kvalitativním metodám výzkumu, budou schopni samostatně vědecky publikovat.

 

Vstupní požadavky na studenta, přijímací řízení

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a vykonání přijímacího pohovoru.

V přijímacím pohovoru je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. V přijímacím pohovoru uchazeč dále představí svou dosavadní odbornou a pedagogickou praxi a publikační činnost a rovněž představí vstupní projekt, tedy návrh tématu své zamýšlené disertační práce. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření znalosti anglického jazyka a posouzení příbuznosti zaměření předchozího studia a praxe uchazeče se zaměřením studia.

V roce 2017 je uzavření přihlášek do DSP dne 13. května 2017, předpokládaný termín přijímacího řízení je úterý 13. června 2017 (uchazeč obdrží pozvánku poštou).

Důležité informace

Do doktorských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2017/18 maximálně 12 uchazečů.

Uchazeči o studijní obory doktorského studia vykonají přijímací zkoušku podle požadavků uvedených u těchto oborů.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2017/2018Proč studovat na "pedáku"

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?