JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka na středních školách

Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Charakteristika: Kurz je v souladu s vyhláškou č. 329/2013 Sb., § 6a zaměřen na rozšíření odborné kvalifikace pedagogů pro výuku německého jazyka ze základní školy na školu střední. Výuka je rozčleněna do čtyř modulů: modulu lingvistického, literárně-vědného, didaktického a kulturně historického. Každý modul je zakončen ústní zkouškou, celý kurz pak komisionální ústní zkouškou. Výuka je vedena v německém jazyce. Obsah jednotlivých dílčích témat je neustále inovován v závislosti na aktuálním stavu vědeckého poznání.

Profil: Doplňujícím studiem německého jazyka k rozšíření odborné kvalifikace získává jeho absolvent způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na středních školách. Žádost o akreditaci tohoto vzdělávacího programu vychází z vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a z vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, § 6a (Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace).

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Učitelům, kteří úspěšně absolvovali studium učitelství německého jazyka a literatury pro druhý stupeň základní školy a kteří si chtějí rozšířit své vzdělání na učitelství pro střední školy.

Více informací o programu naleznete zde.

Důležité informace

Pokud není uvedeno jinak, platí následující pokyny:

Pokud bude počet úspěšných uchazečů menší než 10, studium nebude zahájeno.
Maximální počet studentů přijatých do jednoho kurzu je obvykle 30.
Uvedené studijní programy jsou, pokud není uvedeno jinak, realizovány za finanční úhradu.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2017/2018Proč studovat na "pedáku"

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?