JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Metodik prevence sociálně patologických jevů

Studium k výkonu specializovaných činností

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 114 hodin přímé výuky a 136 hodin e-learningu.

Profil: Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Program klade důraz na vytvoření předpokladů pro aplikaci poznatků z pedagogiky a psychologie do oblasti přípravy a realizace prevence na školách. Zároveň je příprava zaměřena na získání či prohloubení odborných znalostí a dovedností potřebných pro vystižení specifik metodikovy role ve školní prevenci (adiktologie, legislativa aj.).

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Studium je určeno učitelům ZŠ a SŠ a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří se připravují na pozici školního metodika prevence sociálně patologických jevů, nebo ji již vykonávají a jsou absolventy učitelských oborů.

Více informací o programu naleznete zde.

Důležité informace

Pokud není uvedeno jinak, platí následující pokyny:

Pokud bude počet úspěšných uchazečů menší než 10, studium nebude zahájeno.
Maximální počet studentů přijatých do jednoho kurzu je obvykle 30.
Uvedené studijní programy jsou, pokud není uvedeno jinak, realizovány za finanční úhradu.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2017/2018Proč studovat na "pedáku"

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?