JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je doplňující didaktické studium německého jazyka, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů., ve znění pozdějších předpisů.
Program DVPP bude realizován v průběhu jednoho semestru v šestihodinových blocích po dobu 10 týdnů. Celková časová dotace na přímou výuku činí 60 vyučovacích hodin. Ve 11. týdnu se koná závěrečná ústní zkouška a obhajoba závěrečné práce.

Cílová skupina: Učitelé, kteří splňují požadavek absolutoria magisterského studijního programu a kteří doloží znalost německého jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky ověřenou standardizovanou jazykovou zkouškou - viz Standard doplňujícího didaktického studia.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 23 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Kopii certifikátu prokazující jazykové znalosti na úrovni C1 SERR doloží zájemce k přihlášce.

Profil absolventa: Program doplňujícího didaktického studia německého jazyka je zaměřen na získávání metodických a didaktických znalostí v oblasti výuky německého jazyka na ZŠ a SŠ. Účastníci programu si osvojí nejen nejnovější teoretické poznatky didaktiky německého jazyka, ale naučí se je též vhodně aplikovat do praxe, a to s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám výuky. Absolventi budou umět propojit teorii s praxí, osvojí si všechny základní dovednosti, bez nichž se moderní učitel cizích jazyků neobejde. Po absolvování budou účastníci programu schopni kvalifikovaně vyučovat německý jazyk na ZŠ a SŠ.

Více informací o programu naleznete zde.

Důležité informace

Pokud není v popisu programu CŽV uvedeno jinak, platí následující pokyny:

Pokud bude počet úspěšných zájemců menší než 10, může děkan svým rozhodnutím opustit od uskutečňování programu.
Maximální počet zájemců přijatých do jednoho programu je obvykle 30.
Uvedené studijní programy jsou, pokud není uvedeno v popisu programu jinak, realizovány za úplatu.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2018/2019Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?