JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Zkratka: AJu

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra anglistiky PF JU, U Tří lvů 1/A, České Budějovice,
tel.: 387 773 222, e-mail: peclova@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Z hlediska obsahu lze předměty vyučované v rámci bakalářského studia rozčlenit do tří okruhů:

 1. praktický jazyk;
 2. lingvistika;
 3. literatura, historie, kultura a reálie.

Jejich vzájemný poměr je po stránce rozsahu výuky i náročnosti nastaven tak, aby posluchač získal vyvážený soubor znalostí a dovedností nezbytných jak pro okamžité uplatnění v praxi, tak pro následné magisterské studium anglistiky, ať už je zaměřené pedagogicky, odborně filologicky, či jinak, a to na domácích vysokých školách i v zahraničí.

 

Profil absolventa

Absolvent je vybaven praktickými jazykovými dovednostmi do té míry, že je schopen porozumět široké škále standardních ústních i psaných projevů v angličtině, a zároveň je schopen vlastní projevy v angličtině srozumitelně a přiměřeně správně formulovat. Kromě toho si osvojil základy jazykovědných a literárněvědných disciplin a má přehled o historii a kultuře anglicky mluvících zemí, což mu umožňuje úspěšně pokračovat ve studiu anglistiky na magisterském stupni, a to nejen v oborech zaměřených pedagogicky.

Díky pedagogicko - psychologické složce se absolvent může uplatnit jako asistent pedagoga na ZŠ a vykonávat pomocné výchovné práce zaměřené např. na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků, vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků, individuální práci s dítětem nebo skupinou dětí podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo podle stanovených osnov. Může také pracovat jako pracovník mimoškolních zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže.

 

Přijímací zkouška

Podmínky přijetí ke studiu angličtiny mohou absolventi středních škol splnit třemi způsoby:

 1. Přijímací zkoušku nekonají uchazeči, kteří v didaktickém testu společné části maturitní zkoušky z AJ získali 85 % a více. K tomu musí uchazeč v určeném termínuosobně dodat na Katedru anglistiky ověřenou kopii maturitního vysvědčeníVýpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky žáka (AJ).

  Výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky uchazeč získá buď na své střední škole nebo na výsledkovém portálu žáka na stránkách Cermatu, kam se musí předem zaregistrovat: https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx

  Tento elektronický dokument nemusí být notářsky ověřen. Uchazeč bude hodnocen na základě procentuální úspěšnosti v didaktickém testu společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka tak, že mu budou přiděleny body podle procentuální úspěšnosti v tomto testu. Uchazeč, který v didaktickém testu z AJ dosáhl hodnocení 100 %, tedy získá v přijímacím řízení 100 bodů, jestliže dosáhl 99 %, potom 99 bodů, atd. Vzor tohoto dokumentu bude přiložen na webových stránkách KAJ.

 2. Přijímací zkoušku vykonají tito uchazeči:

  1: Uchazeči, kteří v didaktickém testu společné části maturitní zkoušky z AJ získali méně než 85 %.

  2: Uchazeči, kteří nematurovali z angličtiny nebo maturovali před zavedením státních maturit a nekonali tedy z anglického jazyka státní maturitní zkoušku, případně maturovali v roce, kdy existovaly dvě různé úrovně státní maturity.

  Přijímací zkouška má podobu písemného gramaticko-lexikálního testu, při němž uchazeč doplňuje do souvislého textu s vynechanými úseky nejvhodnější variantu z několika nabízených možností. Maximální možný počet získaných bodů je 100. Hranice úspěšnosti je 60%, tedy 60 bodů.

  Uchazeči o studium podle bodu B), tedy ti, kteří budou vykonávat písemnou přijímací zkoušku, oznámí tuto skutečnost katedře anglistiky PF JU tak, že vytisknou a vyplní registrační formulář k písemné zkoušce z angličtiny (https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/aj/doc/registracni_formular_zk_AJ_2019.pdf) a doručí ho (poštou či osobně) na Katedru anglistiky nejpozději do 1. 6. 2019.

  Adresa: Katedra anglistiky PF JU, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice.

 3. Kromě toho může být uchazeč přijat na základě předložení ověřeného certifikátu o úspěšném složení některé z Cambridge Exams na úrovni CPE, CAE nebo FCE. V tomto případě získává za úspěšné absolvování zkoušky CPE nebo CAE 100 bodů; v případě FCE závisí počet bodů na dosažené známce takto: Grade A = 99 bodů, Grade B = 97 bodů, Grade C = 95 bodů.

Pokud uchazeč absolvuje písemnou přijímací zkoušku podle bodu B) nebo předloží Výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky podle bodu A) a zároveň předloží certifikát FCE či vyšší, započítá se mu varianta hodnocení, v níž dosáhl vyššího počtu bodů. Jiné zkoušky než Cambridge Exams se neuznávají a předložení certifikátu o jejich absolvování nemá na přijímací řízení žádný vliv.

Maturita z anglického jazyka není v případě vykonání písemné přijímací zkoušky (viz bod B) nebo předložení certifikátu (viz bod C) podmínkou přijetí, posluchač ovšem musí předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení jako doklad o získání úplného středoškolského vzdělání (viz Obecné informace o přijímacím řízení, https://www.pf.jcu.cz/education/applicants/obecne_informace.php).

Hlásí-li se uchazeč současně na různé kombinace předmětů s angličtinou v rámci bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání (např. ČJ-AJ, AJ-H atd.) podle bodu B), vykonává přijímací zkoušku pouze jednou. Výsledek mu bude automaticky započítán do všech těchto studijních kombinací.

 

Další důležitá sdělení

Důležité - termíny odevzdání

Všechny požadované dokumenty (ověřenou kopii maturitního vysvědčení, neověřený Výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky z AJ, případně ověřený certifikát o úspěšném složení některé z Cambridge Exams na úrovni CPE, CAE nebo FCE) může uchazeč přiložit k přihlášce, pokud již je má v době jejího podání k dispozici, nebo je osobně odevzdat ve dvou termínech, které budou oznámeny v harmonogramu přijímacího řízení na adrese https://www.pf.jcu.cz/education/applicants/.


Důležité informace

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/20 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu Specializace v pedagogice.

Přihlášku lze podat na pevně stanovené kombinace dvou studijních oborů "se zaměřením na vzdělávání" (viz přehled na této stránce). Kromě toho lze vytvářet a hlásit se na kombinace dvou různých studijních oborů, kde Fyzika, Informační technologie, Matematika, Technická výchova, Hudební výchova, Německý jazyk, Přírodopis - vše "se zaměřením na vzdělávání" - bude v kombinaci s ostatními obory "se zaměřením na vzdělávání", tj. s AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, Př, SV, TchV, TV, VKZ, VV a Z. Pedagogická fakulta JU přijme na tyto uchazečem vytvořené kombinace oborů všechny uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení. Obor Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání (7507R069) nesměřuje k učitelství. Nekombinuje se s jinými obory, studuje se samostatně.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2019/2020Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?