JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Přírodovědná a ekologická výchova Zkratka STAG: PEV

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra biologie PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel.: 387 773 010, e-mail: amadeus@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní obor je koncipován tak, že absolvent získá kromě scientního základu v oblasti biologie eukaryotních mnohobuněčných organizmů a geologických věd i základ pedagogických a psychologických disciplín, které mu umožní získání kvalifikace pro působení v mimoškolní výchově a vzdělávání v oblasti přírodovědy a ekologické výchovy (školní družiny, mimoškolní výchovná a vzdělávací zařízení jako jsou centra ekologické výchovy, DDM a další.) nebo jako asistenta učitele přírodopisu na ZŠ při přípravě výuky, přípravě a vedení laboratorních cvičení, exkurzí, školních zájmových kroužků a při individuální přípravě žáků.

 

Profil absolventa studijního oboru

Absolvent dosáhne naplnění profesního standardu umožňujícího působení v mimoškolní výchově a vzdělávání v oblasti přírodovědy a ekologické výchovy, včetně profesního standardu pomáhajících profesí na ZŠ.

Konkrétně, absolvent má kompetence a je kvalifikován pro práci ve školních družinách a v mimoškolních výchovných a vzdělávacích zařízeních s přírodovědným zaměřením (střediska ekologické výchovy, DDM, aj.). Je zároveň schopen pracovat pod supervizí učitele přírodopisu na ZŠ i jako jeho asistent při přípravě výuky, participovat na přípravě a vedení laboratorních cvičení, exkurzí, školních zájmových kroužků a při individuální přípravě žáků.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se nekoná - uchazeči budou zařazováni do pořadí podle výsledků studia na střední škole.

Splnění podmínek přijímacího řízení na obor Přírodovědecká a ekologická výchova bude závislé na studijních výsledcích uchazečů na střední škole (u víceletých gymnázií se vyhodnocují poslední čtyři roky studia), na jejich případné účasti a výsledcích v zájmových biologicky orientovaných soutěžích a na zkušenosti s vedením zájmové činnosti dětí.

Výsledky studia na SŠ a další relevantní okolnosti budou v rámci přijímacího řízení hodnoceny bodově a celkový počet získaných bodů bude rozhodovat o pořadí uchazečů přijímaných ke studiu.

Studijní výsledky musí být vypsané ve vytištěné přihlášce ke studiu a spolu s vypočteným celkovým průměrem (zaokrouhleným na 2 desetinná místa) musí být ověřeny a potvrzeny školou. Nestačí pouhé místopřísežné prohlášení o správnosti údajů. Účasti v soutěžích je nutné doložit kopiemi diplomů. Vedení zájmové činnosti dětí je nutné doložit potvrzením instituce, pod kterou je organizována.

Bodové hodnocení studijních výsledků uchazeče může být vypočteno pouze z údajů v přihlášce. Proto je nezbytné, aby uchazeč uvedl všechny rozhodující údaje. Na dodatečná doplnění (vyjma doložení maturitního vysvědčení) po termínu odevzdání přihlášky nelze brát zřetel.

Ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodají uchazeči na katedru biologie do 19. 6. 2018 osobně k rukám sekretářky katedry biologie Bc. S. Juráskové nebo zašlou doporučeně poštou.

Pokud nebude mít katedra biologie k dispozici všechny požadované materiály rozhodné pro sestavení pořadí uchazečů do 19. června 2018, bude pořadí sestaveno jen na základě materiálů k tomuto datu uchazečem katedře odevzdaných.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Podrobné informace o kritériích pro sestavení pořadí uchazečů jsou dostupné na internetových stránkách katedry biologie http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/bi/kriteria_bodovani_pev.php

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Kritériem pro splnění požadavků k zařazení do pořadí rozhodujícího o přijetí je zisk alespoň 11 bodů. Uchazeč, který získá méně bodů, nesplnil podmínky přijímacího řízení.

Důležité informace

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2018/19 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu Specializace v pedagogice.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2018/2019Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?