JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk Zkratka STAG: RJEMO

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Oddělení ruského jazyka a literatury KSJL PF JU, U Tří lvů 1/A, České Budějovice,
tel.: 387 773 151, e-mail: matyus@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Tříleté jednooborové neučitelské bakalářské studium Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk (RJEMO) umožňuje zájemcům o tento obor získat během tříletého denního studia především kvalitní odborné jazykové kompetence v oblasti aplikované jazykovědy (ruský jazyk jako hlavní jazyk, angličtina jako druhý jazyk a podle výběru studenta třetí světový jazyk) a stěžejní znalosti odborných disciplín na takové úrovni, aby byli schopni na solidní úrovni komunikovat ve třech cizích jazycích v oblasti evropského a mezinárodního obchodu. Studium tak poskytuje mezioborový náhled, vědomosti a znalosti nezbytné pro nižší a střední úroveň řízení.

Nedílnou součástí výše uvedeného typu studia je souvislá odborná praxe, která je zařazena do letního semestru 3. ročníku a student je povinen tuto praxi absolvovat ve stanoveném termínu. Odbornou praxi si posluchač zařizuje sám u příslušného tuzemského nebo zahraničního podniku či firmy, resp. na úřadech státní správy všech stupňů podle vlastního zájmu a uvážení, ale v souladu s předem určenými podmínkami a kritérii, se kterými bude včas řádně seznámen.

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.

 

Profil absolventa

Kvalifikační připravenost absolventů studijního oboru Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod a míra jejich profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe jsou dány jak odborným zaměřením studia, tak širším pojetím obecně vzdělávacího základu.

Absolventi navrhovaného studijního oboru naleznou uplatnění ve státních nebo soukromých podnicích, v neziskových organizacích, v institucích nebo úřadech státní správy všech stupňů (podle zvolené jazykové preference).

Vymezení výstupních znalostí a dovedností - všeobecných, odborných a speciálních je dáno příslušnou legislativou a z ní vyplývajících ustanovení studijního řádu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity platných pro tento typ studia.

 

Přijímací zkouška z ruského jazyka je ústní a zahrnuje následující okruhy:

 1. konverzace (rozhovor na běžná konverzační témata v rozsahu učebnic Raduga po-novomu 1 a Raduga po-novomu 2 nebo Klass 1. a Klass 2.; případně další dostupné učebnice - viz dále),
 2. četba ruského textu (rovněž podle uvedené učebnice),
 3. překlad textu z ruštiny do češtiny a naopak,
 4. základní gramatické jevy (v rozsahu uvedené učebnice a příručky),
 5. všeobecný přehled o kulturních, literárních, zeměpisných a historických reáliích Ruska a východních oblastí (rusky nebo česky).

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

Ústní zkouška z ruštiny před členy zkušební komise trvá cca 20-30 minut.

Za každou část ústní přijímací zkoušky je možno získat 20 bodů.

Maximální dosažitelný počet bodů - 100 bodů.

Minimální bodová hranice pro vykonání přijímací zkoušky je 40 bodů.

 

Další důležitá sdělení

Základní požadavky:

 1. Bezpodmínečně umět číst a psát v azbuce.
 2. Zvládnout učivo v rozsahu:
  1. učebnice ruského jazyka pro začátečníky: S. Jelínek a kol.: Raduga po-novomu 1 a Raduga po-novomu 2. Plzeň 2007; Orlova, N., Vágnerová, M., Kožušková, M.: Klass 1. a Klass 2. Praha 2010 (případně další dostupné učebnice).
  2. základy gramatiky - zejména základní vzory skloňování podstatných jmen (podle příručky Čára, V. a kol.: Ruská mluvnice pro střední školy. Praha SPN 1986 a další vydání).
 3. Bezpodmínečně nutná je znalost anglického jazyka na úrovni B1 podle evropského referenčního rámce (SERR). Znalost angličtiny je třeba prokázat úředním dokladem (maturitní vysvědčení, vysvědčení o státní jazykové zkoušce, zahraniční vysvědčení s uvedením úrovně podle SERR).
 4. U zahraničních studentů je bezpodmínečně nutná rovněž znalost českého jazyka (potvrzená úředním dokladem - např. osvědčením o absolvování kurzu - http://ujop.cuni.cz/) alespoň na úrovni B2 podle SERR, neboť součástí studijního programu Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk (RJEMO) je výuka řady odborných předmětů právě v češtině.

Důležité informace

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2017/18 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu specializace v pedagogice.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2017/2018Proč studovat na "pedáku"

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?