JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy Zkratka STAG: MŠSp

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 245, e-mail: bilkova@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy je bakalářský, prezenční studijní obor, který poskytuje vysokoškolské vzdělání speciálně pedagogickým pracovníkům pro děti předškolního věku - předškolní pedagog. Studijní obor zahrnuje předměty zaměřené na speciální pedagogiku a její dílčí disciplíny, dále pedagogiku, psychologii a základy lékařských věd. Nedílnou součástí studia je odborná praxe, která je zahrnuta v každém semestru studia. Bakalářský studijní obor poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium speciální pedagogiky.

 

Profil absolventa

Absolvent oboru bude schopen přiměřeně reflektovat děti předškolního věku se speciálními výchovnými nebo vzdělávacími potřebami a bude připraven se podílet na jejich výchově a vzdělávání. Uplatní se jako pedagog v předškolním zařízení, ve speciálním předškolním zařízení, ve třídách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami při předškolním zařízení a dále při edukaci jedinců se zdravotním postižením například ve stacionářích a dětských centrech.

 

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí ke studiu studijního oboru Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy v prezenční formě je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (tuto skutečnost doloží uchazeč odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení během prezence před zkouškou) a dále splnění podmínek přijímacího řízení.

Přijímací zkouška je dvoukolová. První kolo sestává z písemného testu z oboru biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva. Dále v druhém kole uchazeč absolvuje ústní zkoušku k posouzení studijních a profesních předpokladů ke zvolenému oboru.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Při přijímací zkoušce je možné získat maximálně 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů. Podrobné informace k bodovému hodnocení naleznete zde.

 

Další důležitá sdělení

Uchazeč se dostaví 20 minut před zahájením zkoušky k prezenci, během níž bude provedena kontrola totožnosti podle občanského průkazu či pasu.

Písemná část přijímací zkoušky se uskuteční ve dvou rovnocenných termínech. Uchazeč si z těchto dvou termínů jeden vybere bez povinnosti jej fakultě předem oznámit. Přijímací zkoušky se konají vždy v budově Pedagogické fakulty v Dukelské ulici.

Druhá část přijímací zkoušky se bude konat v jiném termínu než první část. Účast v druhém kole bude umožněna uchazečům, kteří dosáhnou v písemné časti minimálně 60% úspěšnosti.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku

Dylevský, I. Somatologie. Praha: nakl. Epava, 2000. ISBN 978-80-86297-05-7
Helus, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
Kol. autorů Společenské vědy pro střední školy. 1. díl, Brno: Didaktis, 2010. ISBN: 978-80-7358-144-2.
Novotný I., Hruška M. Biologie člověka pro gymnázia. 4. přepracované vydání, Praha: Fortuna, 2010. ISBN: 978-80-7373-007-9.
Vítková, M Integrativní speciální pedagogika Brno: Paido, 1. vyd., 2004. ISBN-10: 80-7315-071-9

 

 

Příklady vzorových otázek k testu:

 

Trojklanný nerv vystupuje z:

 1. míchy páteřní
 2. hypotalamu
 3. Varolova mostu
 4. hypofýzy

 

Člověk má párů žeber:

 1. 11
 2. 15
 3. 12
 4. 10

 

Autogenní trénink je

 1. forma psychologické diagnostiky
 2. trénink paměti
 3. relaxační technika
 4. trénink vizuomotorické koordinace

 

Ebbinghausova křivka je

 1. křivka nastupující únavy
 2. křivka rychlosti čtení
 3. křivka rychlosti práce
 4. křivka zapomínání

Důležité informace

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2017/18 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu specializace v pedagogice.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2017/2018Proč studovat na "pedáku"

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?