JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Psychologie Zkratka STAG: PSYCH

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 363, e-mail: jkouril@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní obor poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium psychologie a učitelství psychologie. Absolventi, kteří nebudou pokračovat v magisterském studiu, mohou své odborné psychologické vzdělání využívat převážně ve veřejných službách (školství, sociální služby, neziskové organizace, soukromý sektor apod.), všude tam, kde bude požadována bakalářská úroveň.

Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připraveni na individuální i skupinovou asistenci ve výchovně vzdělávacích zařízeních, mohou se uplatnit v pomáhajících týmech v neziskovém sektoru, případně na dalších pozicích, kde je požadována základní psychologická erudice a kde se nejedná o samostatnou práci odborného psychologa. Studijní obor respektuje kurikulární požadavky evropského certifikátu z psychologie EuroPsy na první část odborné přípravy, jeho absolventi tak mohou po dokončení druhé a třetí části přípravy žádat o evropskou certifikaci.

 

Profil absolventa

Profil absolventa je koncipován tak, aby student získal kvalitní teoretický základ pro další studium v tomto nebo příbuzném oboru. Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie bude absolvent získávat kompetence diagnostické, intervenční, sociální, pedagogické i manažerské v předmětech výcvikového typu. Absolventi budou připraveni pro další studium psychologie a učitelství psychologie v navazujících magisterských oborech.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná, má písemnou a ústní část.

l. část (písemná): Posouzení všeobecných vědomostí ze středoškolských základů psychologie, pedagogiky a obecné občanské orientace.

2. část (ústní): Posouzení motivace ke studiu a osobnostních předpokladů nezbytných pro studium psychologie a práci v pomáhajících profesích. Součástí je i diskuse nad prostudovanou odbornou literaturou a dalšími odbornými aktivitami uchazeče, psychologickými souvislostmi interakce mezi lidmi v kontextech uchazečových životních zkušeností. V rámci pohovoru jsou studenti přezkoušeni ze znalosti anglického jazyka (překlad odborného textu).

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Obě části budou vyhodnoceny bodově. V každé části je možno dosáhnout maximálně 50 bodů. Uchazeč tedy může získat maximálně 100 bodů celkem. Do druhé části přijímací zkoušky postupují uchazeči s pořadím 1 - 60 podle počtu bodů dosažených v části první, kteří v 1. části získali minimálně 20 bodů. Za přezkoušení z anglického jazyka v rámci druhé části zkoušky je možno získat 0 až maximálně 5 bodů. Body za znalost anglického jazyka jsou součástí bodového zisku z druhého části zkoušky. I při zisku 0 bodů z anglického jazyka tedy uchazeč může úspěšně projít přijímacím řízením.

Přijímací zkoušku úspěšně vykonal uchazeč, který absolvoval obě části a získal v nich celkem alespoň 55 bodů.

 

Další důležitá sdělení

K první části přijímací zkoušky si uchazeč přinese průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo řidičský průkaz nebo pas), psací potřeby, příp. ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pokud nebyla zaslána s přihláškou.

K druhé části si uchazeč donese seznam přečtené odborné literatury a případně další náležitosti, kterými může prokázat svůj zájem o obor (potvrzení o absolvované praxi, kurzech, dobrovolnické činnosti apod.). Opět se bude prokazovat průkazem totožnosti.

Druhá část přijímací zkoušky se bude konat v jiném termínu než první část.

 

Výsledky

Výsledky první části přijímací zkoušky budou zveřejněny na webových stránkách PF JU https://www.pf.jcu.cz/education/applicants/. Zde se mohou uchazeči informovat, zda postoupili do dalšího kola.

 

Další důležitá sdělení:

Na obor Psychologie nebude možné si zvolit termín přijímacího řízení, bude nutno respektovat termín určený katedrou pedagogiky a psychologie. Náhradní termín přijímací zkoušky nebude vypisován.

Je nutno počítat s tím, že součástí studia je povinné úvodní víkendové soustředění pro nově přijaté studenty 1. ročníku v září 2019.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku:

Atkinson, R. L. a kol. (2003). Psychologie. Praha: Portál.
Blatný a kol. (2010). Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada.
Drapela, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál.
Hartl, P., Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál.
Helus, Z. (1995). Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna.
Hewstone, M., Stroebe, W. (2006). Sociální psychologie. Praha: Portál.
Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál.
Hunt, M. (2010). Dějiny psychologie. Praha: Portál.
Kassin, S. (2007). Psychologie. Brno: Computer Press.
Kučera, D. (2015). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné vědy. Praha: Grada.
Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada.
Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada.
Plháková, A. (2009). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
Říčan, P. (2004). Cesta životem. Praha: Portál.
Říčan, P. (2005). Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál.
Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti - obor v pohybu. Praha: Grada.
Smékal, V. (2004). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principál.
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.
Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. Praha: Karolinum.
Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.). (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada.

Důležité informace

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/20 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu Specializace v pedagogice.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2019/2020Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?