JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Učitelství tělesné výchovy pro střední školy Zkratka STAG: TVS1n

Navazující jednooborové (učitelské) magisterské studium.

Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU, Na sádkách 2, České Budějovice,
tel. 387 773 170, e-mail: vpohankova@pf.jcu.cz

Charakteristika oboru

Tento navazující magisterský studijní obor je určen především pro absolventy dvouoborových bakalářských studijních oborů Tělesná výchova a sport.

 

Profil absolventa

Absolventi se uplatňují jako učitelé na středních školách, vychovatelé a v oblasti školství obecně, ale také jako trenéři, instruktoři, animátoři pohybových aktivit, jako pracovníci v občanských sdruženích, kulturních a rekreačních centrech volného času, ve zdravotnických zařízeních. Uplatňují se také na úrovni středního a vyššího managementu v soukromé sféře a především ve sportovním managementu, na úrovni středních řídicích pozic ve veřejné a státní správně, v civilních bezpečnostních službách a jako experti ve vojenské tělovýchově.

 

Příjímací zkouška a kritéria pro její vyhodnocení:

U absolventů výše uvedeného bakalářského oboru akreditovaného na PF JU je jejich bodové ohodnocení stanoveno následovně:

  1. Výsledek SZZ
  2. Vážený studijní průměr za celou dobu studia
  3. Pohovor

Úplná bodová kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou na stránkách KTVS PF JU pod odkazem: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/podminky_pzk_nmgr.php

Uchazeči, kteří nejsou absolventy výše uvedeného bakalářského oboru, musí absolvovat ústní příjímací zkoušku z oblasti tělesné výchovy a sportu, která bude v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Tělesná výchova a sport (dvouoborové) akreditovaného na Pedagogické fakultě JU. Specifikace okruhů těchto státních zkoušek je na stránkách KTVS PF JU pod odkazem http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/szz.phtml

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 60 bodů ze 100 možných. Podle počtu získaných bodů bude stanoveno pořadí.

 

Další důležitá sdělení uchazečům:

U uchazečů se předpokládá dobrý zdravotní stav (I. - II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před nástupem do navazujícího studia podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře. Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportu bude odevzdáno sekretářce katedry tělesné výchovy a sportu v prvním týdnu zimního semestru 1. roku navazujícího studia.

UPOZORNĚNÍ: uchazeči, kteří absolvovali bakalářské neučitelské studium Tělesná výchova a sport (jednooborové), musí mít zároveň splněn "Certifikátový program studijního oboru Tělesná výchova a sport (jednooborové)" vybraných předmětů z univerzitního základu a pedagogicko-psychologického základu studijních oborů se zaměřením na vzdělávání.

Pokud tento výše uvedený certifikát nemají, musí prokázat absolvování státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie na úrovni bakalářského studia, nebo absolvovat přijímací zkoušku z pedagogicko-psychologických disciplín. O termínu a místě konání budou informováni v přihlášce, nebo na stránkách www.pf.jcu.cz

Důležité informace

Do navazujících studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2018/19 maximálně 150 uchazečů, z toho 110 uchazečů ve studijním programu Učitelství pro základní školy a střední školy.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2018/2019Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?