Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Speciální pedagogika
Zkratka STAG: SPn

Navazující prezenční studium – 2 roky

Kontakt na katedru

Katedra speciální pedagogiky, tel.: 387 773 260

 

Garant přijímacího řízení:

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.; bilkova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Tento profesně zaměřený studijní program kvalifikuje studenta k výkonu samostatné speciálněpedagogické práce v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů. Absolventi programu jsou kompetentní k výkonu profese speciálního pedagoga ve všech typech škol a školských zařízeních, zařízeních k výkonu ústavní a ochranné výchovy, stejně jako v oblasti sociálních služeb a v zařízeních zřizovaných v rámci neziskového sektoru. Mohou se tedy uplatnit jako speciální pedagogové v oblasti speciálněpedagogického poradenství a diagnostiky, stejně jako školní speciální pedagogové na všech typech a stupních škol v rámci školních poradenských pracovišť.

 

Profil absolventa

Absolvent/ka disponuje komplexní znalostí problematiky jednotlivých typů postižení a z nich vyplývajících speciálních potřeb, orientuje se v oblasti speciálněpedagogické diagnostiky a umí vhodně zvolit a používat relevantní diagnostické nástroje včetně následné volby adekvátních intervenčních nástrojů. Absolvent/ka je schopen/a metodicky vést další odborníky (např. učitel, vychovatel, terapeut), kteří se podílejí na péči a vzdělávání jedince se speciálními potřebami a sám/a je rovněž způsobilý/á k poradenské péči o klienta a jeho rodinu. Absolvent/ka je způsobilý/á k tvorbě návrhu podpůrných opatření, která je schopen/a samostatně realizovat a v případě potřeby metodicky vést učitele k jejich realizaci.

 

Další podmínky pro přijetí

Ústní přijímací zkouška, jednokolová, založená na ústním pohovoru. Před ústním pohovorem si uchazeči připraví svůj stručný strukturovaný životopis, seznam přečtené literatury, případně také doklady o absolvovaných stážích, praxích či kurzech a studentských odborných pracích. Tuto složku poskytují uchazeči k nahlédnutí členům odborné komise. Ústní pohovor probíhá před odbornou komisí, která posuzuje motivaci uchazeče ke studiu, jeho znalosti a kompetence na úrovni bakalářského studia speciální pedagogiky. Dále budou posuzovány také osobnostní předpoklady uchazeče, které jsou nezbytné pro studium speciální pedagogiky a pro práci v pomáhajících profesích. Ústní pohovor sleduje například schopnost práce uchazečů se základními koncepty oboru speciální pedagogika a orientaci v související společenskovědní problematice, relevanci a kvalitu podkladů, kterými uchazeči prokazují svůj zájem o obor, a dovednost porozumět odbornému textu z oboru speciální pedagogiky ve zvoleném cizím jazyce na úrovni B2 (Aj, Nj, Fj).

Příklad otázky z pohovoru:

Současná problematika migrace v kontextu inkluzivního myšlení.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Celkový počet bodů, které uchazeč může získat v rámci přijímací zkoušky, je 60. K úspěšnému splnění podmínek přijímacího řízení je potřeba získat alespoň 40 bodů.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu

Přijímací zkouška se uskuteční ve dvou rovnocenných termínech. Uchazeč/ka si z těchto dvou termínů jeden vybere a oznámí jej předem fakultě prostřednictvím odkazu uvedeného v pozvánce k přijímací zkoušce. Přijímací zkoušky se konají vždy v budově Pedagogické fakulty v Dukelské ulici.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku

Bartoňová, M. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma =: Inclusion in schools and society as an interdisciplinary issue. 2., upravené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 270 stran. ISBN 978-80-210-8140-6.
Helus, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
Jungwirthová, I. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 191 stran. ISBN 978-80-262-0944-7.
Kern, H., Mehlová, Ch., Nolz, H., Peter, M., Winterspergerová, R.: Přehled psychologie. Praha, Portál.2015. ISBN 978-80-262-0871-6
Kol.autorů. Přehled speciální pedagogiky: rámcové kompendium oboru. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 269 s. ISBN 978-80-262-0602-6.
Kroupová, K. Slovník speciálněpedagogické terminologie: vybrané pojmy. Vydání 1. Praha: Grada, 2016. 326 stran. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5264-8.
Lechta, V. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál 2010. ISBN 978-80-7367-679-7
Müller, O. Terapie ve speciální pedagogice. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. 508 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4172-7.
Röderová, P. Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 203 stran. ISBN 978-80-210-8091-1.
Slowík, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada 2016. ISBN 978-80-271-0095-8
Valenta, M. Mentální postižení. 2., přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2018. 387 stran. Psyché. ISBN 978-80-271-0378-2.

A další odborná literatura ve vztahu k cílovým skupinám.

Důležité informace

Do navazujících studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2022/23 maximálně 404 uchazečů, z toho nejvýše 74 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023