Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednooborové studium
Zkratka STAG: ITAn

Navazující prezenční studium – 2 roky

Aktuálně PF JU získala akreditaci pro uskutečňování studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednooborové studium, elektronickou přihlášku ke studiu je možné podat.

 

Kontakt na katedru

Katedra informatiky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, tel.: 387 773 074, e-mail: informatika@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

RNDr. Hana Havelková, havelkova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního specializace

Magisterský studijní program Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednooborové studium je určen absolventům bakalářského programu IT asistent se zaměřením na vzdělávání.

Cílem je rozšíření kompetencí, prohloubení znalostí a dovedností v oblasti didaktické, teoreticko-analytické a praktické v návaznosti na předchozí bakalářské studium.

Absolvent získá titul Mgr.

 

Profil absolventa

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem informatiky pro 2. stupeň základní školy. Dokáže metodicky vést učitele na škole k používání digitálních technologií ve vzdělávání, je připraven spravovat a rozvíjet počítačovou laboratoř i technologická zařízení školy, informační systém, web, sociální sítě a e-learning školy. Je vybaven znalostmi digitálních technologií z pohledu vzdělávání a jeho organizace a je schopen samostatně analyzovat problémy a přijímat opatření.

 

Další podmínky pro přijetí

Uchazečům, kteří jsou absolventy programu IT asistent se zaměřením na vzdělávání na PF JU nebo programu Informační technologie a e-learning na PF JU, je přijímací zkouška z informatiky prominuta.

Uchazeči, kteří nejsou absolventy žádného z výše uvedených programů, konají do navazujícího studia ústní přijímací zkoušku z informatiky.

Uchazeč složil přijímací zkoušku z informatiky tehdy, jestliže získal alespoň 50 z maximálního počtu 100 bodů. Ze všech uchazečů je stanoveno pořadí podle počtu získaných bodů.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Uchazečům, kteří jsou absolventy programu IT asistent se zaměřením na vzdělávání na PF JU nebo programu Informační technologie a e-learning na PF JU, je přijímací zkouška z informatiky prominuta. Jejich bodové ohodnocení je stanoveno na základě výsledku SZZ z informatiky (výborně = 100 b, velmi dobře = 80 b, dobře = 60 b, dosud nesložil = 0 b).

Uchazeči, kteří nejsou absolventy žádného z výše uvedených programů, konají do navazujícího studia ústní přijímací zkoušku z informatiky.

Tato zkouška je na úrovni bakalářské státní závěrečné zkoušky programu IT asistent se zaměřením na vzdělávání na PF JU. Při zkoušce uchazeč odpovídá na jednu teoretickou otázku a jednu praktickou úlohu. Na teoretickou otázku odpovídá ústně, praktickou úlohu vyřeší při přípravě „na potítku“ a před komisí předvede a obhájí její řešení. Každá část zkoušky je ohodnocena max. 50 body. Celkem může uchazeč získat maximálně 100 bodů.

Okruhy k přijímací zkoušce jsou identické s okruhy pro výše zmíněnou státní závěrečnou zkoušku programu IT asistent se zaměřením na vzdělávání na PF JU a jsou spolu se vzorovými praktickými úlohami zveřejněny na https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kin/prijimaci-rizeni-navaz-mgr-jednoobor-ucitelstvi-informatiky/.

 

Podmínkou pro přijetí (vztahující se k předchozímu studiu) je dále absolvování:

  • státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie na úrovni bakalářského studia, nebo
  • Certifikátového programu PF JU – Vybrané předměty z univerzitního základu a pedagogickopsychologického základu bakalářských studijních oborů se zaměřením na vzdělávání, nebo
  • musí uchazeč o studium absolvovat přijímací zkoušku z pedagogickopsychologických disciplín (vzorový test je k dispozici zde: https://www.pf.jcu.cz/education/applicants/Test_PGPS_NMgr_VZOR.pdf).

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu

Důležité informace

Do navazujících studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2022/23 maximálně 404 uchazečů, z toho nejvýše 74 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023