Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Tělesná výchova a sport
Zkratka STAG: ---

Navazující prezenční studium – 2 roky

Studijní program ke dni účinnosti vyhlášky nedovršil akreditační proceduru, proto v tuto chvíli není možné podat ke studiu v něm přihlášku. Přijímací řízení bude otevřeno, jakmile budou řádně akreditován, což lze očekávat v průběhu první třetiny roku 2022. Zájemci o uvedený studijní program se mohou přihlásit do mailing listu vedeného garantem přijímacího řízení, který ihned po dovršení akreditační procedury bude uchazeče o studium informovat na jeho e-mailovou adresu o možnosti podání přihlášky.

 

Kontakt na katedru

Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU, Na sádkách 2a/305, České Budějovice,
tel. 387 773 170, e-mail: akolarova@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D., bago@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Tento navazující magisterský studijní program je určen především pro absolventy bakalářských studijních programů zaměřených na Tělesnou výchovu a sport.

 

Profil absolventa

Absolventi se uplatňují jako trenéři, instruktoři, animátoři pohybových aktivit, jako pracovníci v občanských sdruženích, kulturních a rekreačních centrech volného času, ve zdravotnických zařízeních. Uplatňují se také na úrovni středního a vyššího managementu v soukromé sféře, a především ve sportovním managementu, na úrovni středních řídicích pozic ve veřejné a státní správně, v civilních bezpečnostních službách a jako experti ve vojenské tělovýchově.

 

Další podmínky pro přijetí

Distanční ověřování kompetencí na základě váženého studijního průměru v bakalářském studiu a ústní přijímací zkouška (pohovor)

 1. U absolventů jednooborového/jednospecializačního, nebo dvouoborového/dvouspecializačního bakalářského studijního programu akreditovaného na PF JU je jejich bodové ohodnocení stanoveno následovně:
  1. Vážený studijní průměr za celou dobu studia
  2. Pohovor

  Úplná bodová kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou na stránkách KTVS PF JU pod odkazem: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/podminky_pzk_nmgr.php

 2. U uchazečů, kteří jsou absolventy bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport na jiné vysoké škole, je jejich bodové ohodnocení stanoveno následovně:
  1. Vážený studijní průměr za celou dobu studia. Doklad o získané hodnotě váženého studijního průměru bude řádně potvrzen patřičným studijním oddělením studované VŠ.
  2. Pohovor a předložení požadovaných dokumentů.

  Úplná bodová kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou na stránkách KTVS PF JU pod odkazem: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/podminky_pzk_nmgr.php

 3. U uchazečů, kteří nejsou absolventy bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport, je jejich bodové ohodnocení stanoveno následovně:
  1. Vážený studijní průměr za celou dobu studia. Doklad o získané hodnotě váženého studijního průměru bude řádně potvrzen patřičným studijním oddělením studované VŠ. Dále výpis absolvovaných předmětů studijního plánu řádně potvrzený patřičným studijním oddělením studované VŠ. Podmínkou je 70% shoda se studijním plánem studia Tělesná výchova a sport akreditovaném na PF JU. Pokud není splněna tato podmínka, je vážený studijní průměr hodnocen 0 bodů.
  2. Pohovor a předložení požadovaných dokumentů.

  Úplná bodová kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou na stránkách KTVS PF JU pod odkazem: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/podminky_pzk_nmgr.php

Předpokladem pro přijetí je dobrý zdravotní stav (I. – II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před praktickou přijímací zkouškou podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře, viz článek 11 opatření.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu uchazeč přinese na přijímací praktickou zkoušku.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Pořadí je sestaveno na základě výsledků bodového hodnocení přijímací zkoušky (maximální zisk je 100 bodů).

Důležité informace

Do navazujících studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2022/23 maximálně 404 uchazečů, z toho nejvýše 74 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023