Symbol PF Sazebník úhrad za administrativní úkony platný pro akademický rok 2020/2021

 

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění (dále jen „zákon“) stanoví Pedagogická fakulta JU výši úhrad za níže poskytované služby v rámci vzdělávací činnosti v akreditovaných studijních programech:

    Poplatek v Kč Variabilní symbol
1. Vydání osvědčení o přiznání akademických titulů podle § 99 a o přiznání titulu magistr absolventům, kteří řádně ukončili svá studia před rokem 1990 100,- 1002
2. Vydání dokladu o vykonaných zkouškách na základě žádosti podle § 57 odst. 5 písm. b) a c) zákona

- za jednu zkoušku

- za celé studium

 

40,-

max. 300,-

 

1006

1006

3. Vydání duplikátu dokladu o studiu vydaného vysokou školou podle § 57 zákona 200,- 1005
4. Služby spojené s konáním promocí (akademických obřadů podle § 57 odst. 7 zákona) 500,- 100403
5. Rigorózní řízení 11 000,- 123
6. Habilitační řízení 15 000,- 1008

 

Zde uvedené úhrady za administrativní úkony jsou dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. osvobozeny od daně z přidané hodnoty.

 

V Českých Budějovicích 21. září 2020

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF