Symbol PF Opatření proděkana č. 3/2002

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 3/2002
O VÝJEZDECH STUDENTŮ NA ZAHRANIČNÍ STÁŽE V RÁMCI PROGRAMŮ ERASMUS, SOCRATES A JEJICH POVINNOSTECH VZHLEDEM K PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ JU

Studenti, kteří vyjíždějí na zahraniční studijní pobyty, najdou podrobné informace o tom, jak postupovat ve vztahu k zahraničnímu oddělení rektorátu a zahraničnímu partnerovi na adrese http://www.jcu.cz/zahr/files/vyj_stu.html. Tito studenti však mají i některá práva a některé povinnosti ve vztahu k mateřské fakultě, které nejsou na této adrese uvedeny.

  1. Student je na zahraniční stáž vybrán zpravidla konkurzem na fakultě, resp. katedře.

  2. Aby mohl student čerpat zahraniční stipendium, musí být aktuálně studentem, tzn, že nepřerušuje po dobu zahraničního výjezdu studium.

  3. S vysílající katedrou konzultuje studijní plán na zahraniční vysoké škole, zejména dohodne předem, nejlépe písemně, které předměty mu budou uznány jako ekvivalenty studijního plánu na domácí fakultě a v jaké kreditové výši. Předměty, které nebudou moci být uznány v kategorii A (povinné), ani B (povinně volitelné), a to všechny absolvované, budou studentovi uznány v kategorii C (výběrové) s takovým kreditovým ohodnocením, jaké doporučí vysílající katedra. Ta může v tomto ohledu konzultovat případně i s jinými pracovišti fakulty, příp. univerzity.

  4. Student musí informovat o jeho výjezdu, termínech, příp. dalších podrobnostech zahraničního pobytu i ostatní katedry, na nichž jeho studium probíhá. Zároveň dohodne způsob splnění zapsaných povinností této katedry, event. si některé předměty nezapíše, příp. u své studijní referentky pro daný semestr zruší. To vše v souladu s ustanoveními Studijního a zkušebního řádu JU.

  5. Po návratu ze zahraničí pokračuje student plynule dál ve studiu. S fakultní koordinátorkou (Eva Babková, oddělení pro vědu a zahraničí, evba@pf.jcu.cz) vyřídí "ponávratové" povinnosti a závazky vzhledem k rektorátu a dalším složkám JU. Na vysílající katedře předloží výsledky studia v zahraničí k uznání. Vedoucí této katedry nebo jím pověřený pracovník katedry navrhne proděkanovi pro studium uznání jednotlivých absolvovaných předmětů podle následujícího schématu:

    Název předmětu v zahraničí absolvovaného Název předmětu na PF JU ekvivalentního (včetně statistické zkratky) Počet uznaných kreditů Hodnocení (známka) Datum, podpis
  6. Proděkan pro studium potvrdí a předá studijnímu oddělení, kde příslušná referentka zanese uznané předměty do evidenční karty studenta v databázi STAG.

V Českých Budějovicích 23. 1. 2002

PaedDr. Jan Holec
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF