Symbol PF Opatření proděkana č. 4/2002

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 4/2002
o řešení situace s předmětem KMA/MAS

Předmět KMA/MAS je v publikaci Akademický rok 2001/2002 uveden jako součást studijního plánu oboru Finanční matematika a výpočetní technika. Jeho doporučené zařazení je 3. semestr studia. Protože katedra matematiky tento předmět již druhým rokem nenabízí a někteří studenti jej mají zapsaný jako povinný předmět, vydávám toto opatření.

  1. Studentům oboru Finanční matematika a výpočetní technika, kteří studují třetím rokem a hodlají svá studia ukončit státními závěrečnými zkouškami v roce 2002 a později, zapíše katedra matematiky do výkazu o studiu k předmětu KMA/MAS "Uznáno" a připojí aktuální datum a podpis vedoucího katedry, resp. jím pověřeného vyučujícího. Takto získané kredity budou uznány v databázi STAG, což provede studijní oddělení.

  2. Studentům druhého roku studia, kteří si předmět zapsali, bude KMA/MAS zrušen a studijní referentkou vyškrtnut z výkazů o studiu. Tito studenti mají ovšem za povinnost získat 5 kreditů zapsáním jiných povinně volitelných, resp. výběrových předmětů.

  3. Katedra matematiky předloží pro akademický rok 2002/2003 studijní plán oboru FIM v aktuální podobě.

V Českých Budějovicích 28. 1. 2002

PaedDr. Jan Holec
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF