Symbol PF Opatření proděkana č. 9/2002

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 9/2002
o dodatečném zápisu předmětů letního semestru

Studentům, kteří si v předzápise na celý akademický rok 2002/2003 nezapsali více než 40 kreditů (netýká se studentů posledního roku studia – čl. 16, odst. 3 Studijního a zkušebního řádů JU), resp. nezapsali si disciplíny letního semestru, je stanovena povinnost požádat o dodatečné zapsání chybějících předmětů na tiskopise žádosti.

Dodatečný zápis je mimořádným administrativním úkonem, resp. službou a je za něj stanoven poplatek 200 Kč. Doklad o zaplacení tohoto poplatku musí být přiložen k žádosti o dodatečný zápis.

Toto opatření nabývá platnosti ke dni 16. 9. 2002.

V Českých Budějovicích 13. září 2002

PaedDr. Jan Holec
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF