Symbol PF Opatření proděkana č. 1/2007

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 1/2007
o dodatečném zápisu předmětu do semestru

  1. Každý student je povinen podle čl. 19 Studijního a zkušebního řádu JU provést v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku předzápis do následujícího semestru, resp. školního roku. Porušení tohoto ustanovení se posuzuje, jako by student nesplnil požadavky vyplývající ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách v platném znění. Nesplnění těchto požadavků má podle čl. 29 Studijního a zkušebního řádu JU za následek ukončení studia.

  2. Student, který zcela nevyužil možnosti zapsat si předměty do jednotlivých semestrů, může v termínech stanovených v harmonogramu akademického roku požádat o dozapsání předmětů na studijním oddělení PF JU. Pro letní semestr AR 2006/07 ovšem žádný takový termín v harmonogramu není.

    Přesto od 19. února do 2. března 2007 bude výjimečně možné o takové dozapsání předmětů požádat. Bude to však pouze za poplatek, který je stanoven v sazebníku "Poplatky za studium a úhrady za služby". V části C. Úhrady za administrativní úkony je stanovena částka za dodatečný zápis předmětu do semestru na 340,- Kč (slovy třistačtyřicekorunčeských). Tento sazebník je zveřejněn v publikaci Akademický rok 2006/2007, dále od 5. října 2006 na úřední desce PF JU a na webových stránkách Pedagogické fakulty JU na adrese http://www.pf.jcu.cz/about/doc/int/sazebnik.phtml.

  3. Student, který chce prostřednictvím žádosti dozapsat do příslušného semestru jakýkoliv předmět, podává žádost na standardním tiskopise. V žádosti vždy uvede zkratku předmětu, o jehož dopsání žádá, zajistí vyjádření garantující katedry, a to včetně jejího souhlasu s příp. navýšením kapacity a připojí doklad o zaplacení poplatku, který bude ve výši součinu částky 340,- Kč a počtu předmětů v žádosti uvedených.

  4. Toto opatření se netýká studentů, kteří v AR 2006/07 jsou studenty prvního a posledního roku studia. U nich se postupuje podle dosud používané výše úhrady, tj. za 1 - 4 předměty 60,- Kč, za 5 a více předmětů 240,- Kč.

  5. Toto opatření ruší Opatření proděkana č. 1/2005.

  6. Toto opatření nabývá platnosti dnem 19. února 2007.

 

V Českých Budějovicích 16. února 2007

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF