Symbol PF Opatření proděkana pro studium č. 3/2007

OPATŘENÍ PRODĚKANA PRO STUDIUM Č. 3/2007
o státních závěrečných zkouškách

  1. Státními závěrečnými zkouškami se zabývá článek 30 Studijního a zkušebního řádu JU.

  2. Státní závěrečné zkoušky se na Pedagogické fakultě JU konají v termínech uvedených v Harmonogramu příslušného akademického roku.

  3. Student přihlášený k určité části státní závěrečné zkoušky se může odhlásit pouze z vážných, zpravidla zdravotních důvodů. Přihlášený student, který se k části státní závěrečné zkoušky nedostaví, je hodnocen známkou "nevyhověl". Příslušnou část může opakovat podle podmínek uvedených v čl. 30, odst. 7 Studijního a zkušebního řádu JU.

  4. Toto opatření se vydává jako interní norma Pedagogické fakulty JU, na kterou odkazuje čl. 30, odst. 8 Studijního a zkušebního řádu JU.

 

V Českých Budějovicích 15. října 2007

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF