Symbol PF Opatření proděkana pro studium č. 1/2009

OPATŘENÍ PRODĚKANA PRO STUDIUM Č. 1/2009
o dodatečném zápisu předmětu do semestru

 

  1. Každý student je povinen podle čl. 17 Studijního a zkušebního řádu JU provést v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku předběžný zápis do následujícího semestru, resp. školního roku. Porušení tohoto ustanovení se posuzuje, jako by student nesplnil požadavky vyplývající ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách v platném znění. Nesplnění těchto požadavků má podle čl. 27 Studijního a zkušebního řádu JU za následek ukončení studia.
  2. Student, který zcela nevyužil možnosti předzapsat si předměty do jednotlivých semestrů, může v termínech stanovených v harmonogramu akademického roku požádat o dozapsání předmětů na studijním oddělení PF JU. Takové dozapsání je zpoplatněno částkou 340,- Kč za každý předmět (viz dokument "Poplatky za studium a úhrady za služby", část C. Úhrady za administrativní úkony).
  3. Studenti prvního a posledního roku studia mohou požádat o dozapsání předmětu do letního semestru příslušného akademického roku. Mohou tak však učinit pouze do data posledního dne upřesňujícího zápisu do letního semestru, resp. zápisu studentů studujících 1. rokem pro letní semestr na studijním oddělení. Harmonogram těchto zápisů je každoročně zveřejňován na nástěnce studijního oddělení a též na webových stránkách fakulty.
  4. Student, který chce prostřednictvím žádosti dozapsat do příslušného semestru jakýkoliv předmět, podává žádost na standardním tiskopise. V žádosti vždy uvede zkratku předmětu, o jehož dopsání žádá. K žádosti připojí doklad o zaplacení poplatku, který bude ve výši součinu částky 340,- Kč a počtu předmětů v žádosti uvedených.
  5. Toto opatření ruší Opatření proděkana č. 1/2007.

Toto opatření nabývá platnosti dnem 6. března 2009.

 

V Českých Budějovicích 6. března 2009

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF