Symbol PF Opatření proděkana pro studium č. 3/2011

OPATŘENÍ PRODĚKANA PRO STUDIUM Č. 3/2011
o závěru studia v bakalářských studijních oborech se zaměřením na vzdělávání
(bakalářský stupeň učitelských strukturovaných studií)

 

 1. Závěr bakalářského studia budoucích učitelů (kombinace oborů "se zaměřením na vzdělávání") znamená:
  Vykonat SZZ z 1. oboru, vykonat SZZ z 2. oboru, vykonat SZZ z pedagogiky a psychologie a napsat, odevzdat a obhájit bakalářskou práci.
 2. Výuka v posledním - 6. - semestru bude probíhat po dobu 7. týdnů (viz harmonogram příslušného akademického roku), avšak ve dvojnásobné časové dotaci jednotlivých předmětů. Tím bude zajištěno, že i tento poslední semestr bakalářského studia bude plnohodnotný a bude rovněž čas na všechny potřebné úkony spojené se závěrem studia.
 3. Na poradě vedoucích kateder konané dne 19. 4. 2011 byla přijata následující opatření:
  • Výuka jediného předmětu společného základu 6. semestru, tj. KPE/IVSZ - Interkulturní výchova a sebevýchova - počet kreditů 2 - rozsah výuky 1+0 - zakončení Zp - bude přesunuta do 5. semestru studia. Tím bude mít student možnost uzavřít společný základ o semestr dříve, a vznikne tak možnost vykonat SZZ z PgPs v zimním termínu.
  • Ostatní SZZ (tedy SZZ z jednotlivých studijních oborů) se budou konat v letním, resp. podzimním termínu po splnění všech povinných předmětů daného oboru.
  • Veškerá organizační stránka státních závěrečných zkoušek v bakalářských studijních oborech směřujících k učitelství je záležitostí příslušné katedry.
  • Všechny SZZ v bakalářských studijních oborech směřujících k učitelství mohou mít ústní i písemnou podobu.
  • Student, který hodlá vykonat SZZ, se přihlásí k SZZ prostřednictvím portálu IS STAG jako na kteroukoliv jinou zkoušku.
   Předmět státní závěrečné zkoušky Pedagogika a psychologie má zkratku KPE/QZZB1.
   Předmět státní závěrečné zkoušky z oboru má zkratku začínají STAGovským kódem katedry a kombinací znaků začínajících písmenem Q, tedy např. KHV/QZB
  • Katedry vypíší v portálu IS STAG termíny na tuto SZZ (tzn. na výše uvedené předměty). Vypsání termínů oznámí na katedrové nástěnce. Studenti, kteří hodlají konat SZZ se rovněž v portálu na tuto zkoušku běžným způsobem přihlásí. Do stanoveného data mohou přihlášku též zrušit, aniž by o cokoliv žádali, nebo něco někomu v této věci oznamovali.
  • Po ukončení přihlašování k SZZ (viz termíny dole) bude katedra znát počet přihlášených na SZZ. Na jeho základě provede případné rozdělení přihlášených studentů do skupin, rozvrh SZZ vyvěsí na katedrové nástěnce a na www stránkách katedry a studijnímu proděkanovi navrhne složení potřebného počtu komisí SZZ.
  • Studijní proděkan připraví pro děkana fakulty dokument, kterým děkan jmenuje složení komisí SZZ.
  • Seznam přihlášených studentů si po ukončení přihlašování k SZZ vytiskne též studijní oddělení, provede výstupní kontrolu každého přihlášeného studenta a připraví Protokoly o SZZ. Ty si před termínem konání SZZ příslušná katedra vyzvedne.
  • Zápis o průběhu SZZ katedra vyplní tak, že vepíše datum, známku (převzatou z event. písemky) a podepíší se všichni členové děkanem jmenované komise. V případě písemné formy SZZ bude na protokolu uveden text: viz příloha. Komise v tom případě do protokolu vloží opravenou, ohodnocenou a všemi členy komise podepsanou písemku SZZ. Protokoly s vloženými písemnými SZZ katedra následně vrátí na studijní oddělení. Katedra rovněž vloží hodnocení (známku) předmětu SZZ na příslušné místo do portálu IS STAG. Zároveň oznámí studentům konajícím SZZ (hromadným e-mailem z portálu, resp. na katedrové nástěnce, resp. na úřední desce, resp. v systému e-Amos apod.), že výsledky SZZ jsou vloženy v IS STAG. Odpadne tedy "vyhlášení výsledků" bezprostředně po konání SZZ.
  • Po splnění všech součástí SZZ odevzdá komise časově poslední části SZZ protokoly o SZZ studijnímu oddělení, které zajistí tisk dokumentů Diplom a Diploma Supplement.
  • Obhajoba BC práce bude probíhat obdobně. Fakultní administrátorka IS STAG vytvoří ve společném základu blok povinně volitelných předmětů Obhajoba BC práce s předměty ???/OBP (kde ??? je STAGovská zkratka katedry) - Obhajoba bakalářské práce - počet kreditů 0 - rozsah výuky 0+0 - zakončení SZZ - dopor. ZS i LS - hodnocení předmětu se nezapočítává do průměru (obdobně jako SZZ). Povinností studenta pro úspěšné ukončení studia bude z tohoto bloku absolvovat 1 předmět. To mj. bude kontrolovat studijní oddělení při výstupní kontrole na zápisových listech A.
   Studenti, kteří budou chtít v daném semestru obhajovat BC práci, si předmět zapíší do svého účtu (nebo jim bude na základě žádosti zapsán) a po vypsání termínu pro obhajobu katedrou (v portálu, tedy toho nově vytvořeného předmětu z bloku), se k obhajobě přihlásí. Příslušnou katedrou bude opět stanoveno datum, do kdy se lze na termín ještě přihlásit, nebo se z něho odhlásit.
   Po obhajobě vloží komise SZZ do protokolu o SZZ posudek (posudky) práce a zajistí pořízení záznamu o průběhu obhajoby, který se stanoveným způsobem zveřejňuje v IS STAG obdobně jako samotná práce a posudek (posudky).
  • Studijní oddělení bude nadále sestavovat harmonogram SZZ v současném režimu na bakalářská studia jednooborová, na "dlouhý" obor NŠ, na obory stávajících navazujících studijních programů a obory dobíhajících "dlouhých" studijních programů učitelství.
 4. Data závazná pro jednotlivé termíny SZZ viz harmonogram příslušného akademického roku.
 5. V akademickém roce 2011/2012 platí pro jednotlivé akce tyto termíny:
  Přihláška k SZZ z PgPs - zimní termín - v portálu IS STAG do 22. 01. 2012
  Splnění podmínek pro konání SZZ z PgPs ) - pro zimní termín do 20. 01. 2012
  Termín konání SZZ (pedagogika a psychologie) - zimní 13. 02. 2012 - 17. 02. 2012
  Výuka v LS (6. semestr) 20. 02. 2012 - 06. 04. 2012
  Zkouškové období pro studenty, kteří hodlají konat SZZ v letním termínu 10. 04. 2012 - 04. 05. 2012
  Přihláška k SZZ na oborový předmět SZZ, resp. obhajobu Bc. práce - letní termín do 06. 05. 2012
  Splnění podmínek pro konání SZZ - pro letní termín do 04. 05. 2012
  Odevzdání bakalářské práce na příslušnou katedru k registraci - pro letní termín do 27. 04. 2012
  Termín konání SZZ (obor/y, resp. obhajoby Bc. práce) - letní 21. 05. 2012 - 08. 06. 2012
  Přihláška k podzimnímu termínu SZZ - PgPs, resp. 1., resp. 2. obor, resp. obhajoba Bc. práce do 31. 07. 2012
  Splnění podmínek pro konání SZZ - pro podzimní termín do 31. 07. 2012
  Odevzdání bakalářské práce na příslušnou katedru k registraci - pro podzimní termín do 30. 06. 2012
  Termín konání SZZ (PgPs, obor/y, obhajoba BP) - podzimní 27. 08. 2012 - 31. 08. 2012

Toto opatření nabývá platnosti dnem vyhlášení.

 

V Českých Budějovicích dne 18. října 2011

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF