Symbol PF Opatření proděkana č. 3/2014

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 3/2014
o omluvení neúčasti u státní závěrečné zkoušky

 

  1. Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se skládá z jednotlivých částí, jejichž názvy jsou uvedeny jako předměty ve studijních plánech jednotlivých oborů. Součástí SZZ je též obhajoba kvalifikační práce.

  2. Student se hlásí k příslušné části SZZ elektronicky z adresy http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/studijni_oddeleni/szzform.php. Počet takových přihlášení je evidován. Podle Studijního a zkušebního řádu JU (čl. 30) lze SZZ případně její část jednou opakovat.

  3. Pokud se student přihlášený k SZZ nebo její části nemůže ze zdravotních důvodů této zkoušky zúčastnit, připojí k žádosti o odhlášení od SZZ lékařskou zprávu, z níž jednoznačně vyplývá doba trvání zdravotních potíží. Takovou žádost lze podat do pěti kalendářních dnů, které uplynou od termínu konání zkoušky.

  4. Jestliže se student k SZZ nebo její části dostaví a SZZ nebo její část vykoná neúspěšně, nemůže se zpětně dožadovat anulování zkoušky z žádných a to ani ze zdravotních důvodů.

  5. Toto opatření platí dnem vydání.

 

V Českých Budějovicích 17. června 2014

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF