Symbol PF Opatření proděkanky č. 5/2015

OPATŘENÍ PRODĚKANKY Č. 5/2015
o zásadách a pravidlech konání přijímacích zkoušek
na Pedagogické fakultě JU 1)

 

I. Úvodní ustanovení

 1. K přijímací zkoušce nebo její části (dále jen zkouška) se uchazeč dostaví v čase uvedeném na pozvánce; po zahájení vlastní zkoušky již nebude uchazeči umožněn vstup do učebny, aby nerušil průběh zkoušky ostatních uchazečů.
 2. Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost, tj. předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.
 3. Pokud není výslovně povoleno, je v průběhu zkoušky nepřípustné:
  1. používat jakékoli psané poznámky a tištěné materiály včetně slovníků a příruček;
  2. používat jakékoli přístroje včetně mobilních telefonů a jiných komunikačních přístrojů, přenosných PC všech typů. Výjimkou je použití PC osobami se specifickými potřebami, které o to předem požádaly v rámci žádosti o modifikaci přijímací zkoušky z důvodu svého znevýhodnění.
  3. komunikovat s dalšími účastníky zkoušky.
 4. Během zkoušky uchazeč přesně dodržuje pokyny členů zkušební komise.
 5. Má-li uchazeč k zahájení nebo průběhu zkoušky námitky, je nutné, aby tyto námitky uplatnil bezprostředně po skončení této zkoušky u zkušební komise. K pozdějším námitkám k přijímacímu řízení nebude přihlíženo. O případných námitkách předseda komise vyhotoví písemný záznam, který bude založen do spisu uchazeče.

II. Zahájení a průběh přijímací zkoušky

 1. Pro účely přijímacího řízení je na každé katedře či oddělení, garantující přijímací řízení na daný studijní obor, jmenován garant přijímacího řízení. Ten s uchazeči vyřizuje případné dotazy v průběhu přijímacích zkoušek.
 2. Člen zkušební komise, který je za průběh zkoušky odpovědný, seznámí uchazeče s podmínkami a s organizací zkoušky, případně s obsahem a způsobem vypracování testu.
 3. Svým podpisem všichni přítomní uchazeči potvrdí, že neexistují žádné objektivní či subjektivní potíže, které by vykonání přijímací zkoušky znemožňovaly.

 

V Českých Budějovicích 13. listopadu 2015

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
proděkanka pro studium PF JU

Příloha 1 (Prezenční listina)

Příloha 2 (Protokol o námitkách k přijímacímu řízení)

 

1) k provedení čl. 2 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

stáhnout dokument: PDF