Symbol PF Opatření proděkanky č. 1/2016

OPATŘENÍ PRODĚKANKY Č. 1/2016
o doložení zdravotní neschopnosti

 

Článek 1

Opatření upravuje podmínky prokazování zdravotní neschopnosti účastnit se výuky nebo státní závěrečné zkoušky, viz článek 12 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Studijní a zkušební řád).

 

Článek 2

  1. Práva a povinnosti studentů PF JU vyplývají z § 62 a § 63 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplněních dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zejména pak ze studijního programu a Studijního a zkušebního řádu; jejich součástí je povinná účast na cvičeních a seminářích, a to v rozsahu určeném vyučujícím.
  2. Děkan může na základě posouzení závažnosti onemocnění vzhledem k charakteru studijních povinností, rozhodnout na základě žádosti studenta(ky) o odložení plnění studijních povinností ze zdravotních důvodů, které žadatel(ka) odpovídajícím způsobem doloží.

 

Článek 3

  1. Žádost o odložení plnění studijních povinností se podává na studijním oddělení. Její součástí musí být doložení zdravotní neschopnosti učiněné prostřednictvím rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (tzv. neschopenky) nebo formuláře (Potvrzení zdravotní neschopnosti), který je přílohou tohoto opatření.
  2. V části B Potvrzení zdravotní neschopnosti potvrzuje odborný nebo praktický lékař zdravotní neschopnost studenta účastnit se výuky nebo státní závěrečné zkoušky, a to s ohledem na nároky na jeho rekonvalescenci. Student potvrzení předloží na studijním oddělení jako nezbytnou součást příslušné žádosti, jako doklad o zdravotních potížích, které vedou k neplnění studijních povinností.
  3. PF JU je oprávněna ověřit údaje v Potvrzení zdravotní neschopnosti uvedené, pročež je student povinen odevzdáním vyplněné části A lékaři zprostit jeho nebo jinou osobu povinnou zachovávat mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb mlčenlivosti. Údaje a skutečnosti uvedené v části B nebudou považovány za doložené, nebude-li možné je ověřit.
  4. Prostřednictvím výše uvedených dokumentů se prokazuje též zdravotní neschopnost účastnit se státní závěrečné zkoušky.

 

Článek 4

Odevzdání části B s nepravdivými nebo pozměněnými údaji bude považováno za podvod a tedy též za disciplinární přestupek podle zákona o vysokých školách. Sankcí za něj může být dle okolností případu též vyloučení ze studia.

 

V Českých Budějovicích 8. ledna 2016

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
proděkanka pro studium

 

Formulář pro doložení zdravotní neschopnosti si můžete stáhnout na adrese http://www.pf.jcu.cz/documents/potvrzeni_zdravotni_neschopnosti.pdf

 

stáhnout dokument: PDF