Symbol PF Opatření proděkanky č. 3/2016

OPATŘENÍ PRODĚKANKY Č. 3/2016
o volitelném předmětu státní závěrečné zkoušky
ve studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol

 

Článek 1
Pravidla pro vykonání státní závěrečné zkoušky

Podmínky pro vykonání státní závěrečné zkoušky (SZZ) ve kterémkoli studijním oboru na Pedagogické fakultě (PF) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen "JU"), její průběh, jako i následky neúspěšného vykonání, jsou upraveny zejména

 1. Studijním a zkušebním řádem JU,
 2. opatřením děkana č. 3/2010 o organizaci státních závěrečných zkoušek na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích,
 3. opatřením proděkana pro studium č. 3/2007 o státních závěrečných zkouškách,
 4. opatřením proděkana pro studium č. 4/2013 o součástech státní závěrečné zkoušky v oborech a kombinacích navazujících magisterských programů,
 5. opatřením proděkana č. 5/2013 o organizaci SZZ na PF JU,
 6. opatřením proděkanky č. 6/2015 o zásadách a pravidlech konání státní závěrečné zkoušky na Pedagogické fakultě JU sloužícím k provedení čl. 30 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
 7. opatřením proděkanky č. 1/2016 o doložení zdravotní neschopnosti.

 

Článek 2
Předměty státní závěrečné zkoušky ve studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol

 1. Studenti magisterského studijního programu 7503 M Učitelství pro základní školy, studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol, vykonají SZZ z předmětů stanovených v čl. 3 opatření děkana č. 7/2003 o organizaci státních závěrečných zkoušek na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích.
 2. Studenti uvedeného studijního programu mohou navíc vykonat zkoušku z předmětu anglický jazyk a jeho didaktika. Části zkoušky z volitelného předmětu SZZ Anglický jazyk a jeho didaktika zveřejní Katedra anglistiky prostřednictvím stránky http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/aj/szz-temata.php, a to nejpozději do 31. 3. 2016.
 3. Režim zkoušky z anglického jazyka podle odstavce 2, včetně následků jejího neúspěšného vykonání, je totožný s režimem povinných předmětů SZZ podle odstavce 1. Student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce.
 4. Rozhodnutí vykonat státní závěrečnou zkoušku z anglického jazyka podle odstavce 2 student provede prostřednictvím elektronické přihlášky umístěné na www.pf.jcu.cz, tedy postupem shodným s přihlašováním se k jednotlivým povinným částem SZZ dle opatření proděkana č. 5/2013 o organizaci SZZ na PF JU. Pokud tak student neučiní v termínu stanoveném harmonogramem, nárok na vykonání volitelné zkoušky podle odstavce 2 mu zaniká. Rozhodnutí vykonat státní závěrečnou zkoušku z anglického jazyka nelze změnit, přihlášením se k ní postupem podle tohoto odstavce se stává pro studenta povinnou.
 5. Student, který bude konat státní závěrečnou zkoušku z anglického jazyka podle odstavce 2 v akademickém roce 2015/16, musí tuto skutečnost nahlásit své studijní referentce nejpozději do 30. 4. 2016.

 

Článek 3
Podmínky pro vykonání státní závěrečné zkoušky z anglického jazyka a jeho didaktiky

 1. Podmínkou pro vykonání volitelné státní závěrečné zkoušky z anglického jazyka a jeho didaktiky v akademickém roce 2015/2016 je splnění všech předmětů, které do ní ústí; tedy předmětů (analogicky pro kombinovanou formu)
  1. Anglický jazyk I-VIII: KAJ/ AJP1, AJP2, AJP3, AJP4, AJP5, AJP6, AJP7 a AJP8
  2. Základy výslovnosti: KAJ/ZVP
  3. Gramatika AJ I-IV: KAJ/ GRP1, GRP2, GRP3, GRP4
  4. Didaktika anglického jazyka I-III: KAJ/DIP1, DIP2, DIP3
  5. Komunikační dovednosti učitele: AJ - KAJ/ KDP
  6. Reálie a kultura anglicky mluvících zemí: KAJ/RKP
  7. Dětská literatura - Aj: KAJ/DLIP
  8. Průběžná pedagogická praxe Aj: KAJ/ PPP
  a zároveň alespoň jednoho povinně volitelného předmětu v hodnotě minimálně 2 kreditů z bloku Anglický jazyk (např. AJP9, KONP, PLPP, VODP a TDV).
 2. Podmínkou pro vykonání povinně volitelné státní závěrečné zkoušky z anglického jazyka a jeho didaktiky pro studenty zapsané v akademickém roce 2014/15 a pozdějším je splnění všech předmětů, které do ní ústí; tedy předmětů
  1. Anglický jazyk I-V: KAJ/ AJAP1, AJAP2, AJAP3, AJAP4, AJAP5
  2. Základy výslovnosti: KAJ/ZVP
  3. Gramatika AJ I-III: KAJ/ GP1, GP2, GP3
  4. Didaktika anglického jazyka I-III: KAJ/DIP1, DIP2, DIP3
  5. Komunikační dovednosti učitele: AJ - KAJ/ KDP
  6. Dětská literatura - Aj: KAJ/DLIP
  7. Průběžná pedagogická praxe Aj: KAJ/ PXP.

 

Článek 4
Závěrečné ustanovení

 1. Výkladem opatření je pověřena proděkanka pro studium. Rozhoduje a jedná ve věcech opatřením neupravených, pakliže je rozhodnutí o nich a jednání pro naplnění jeho ustanovení nezbytné.
 2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.

 

V Českých Budějovicích 18. března 2016

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
proděkanka pro studium

 

stáhnout dokument: PDF