PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

NŠ5

Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Jednooborové magisterské studium prezenční se standardní dobou studia 5 let.

Kontakt pro poskytování informací: Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D., PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
tel.: 387 773 230, e-mail: havlis@pf.jcu.cz,
tel.: 387 773 161, e-mail: holec@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Magisterský studijní obor poskytuje vysokoškolské vzdělání učitelům na 1. stupni základní školy. Těžištěm přípravy jsou disciplíny pedagogicko-psychologické, naukové, expresivně-kreativní a dále oborové didaktiky. Integrální součástí studia jsou různé formy pedagogických praxí.

 

Profil absolventa

Absolventi pregraduálního studia si osvojí základy kompetencí, které jej kvalifikují pro výkon učitelské profese v primární škole. Jde o kompetence odborně předmětové, psychologické, pedagogicko-didaktické, komunikativní, poradenské a konzultační a dále kompetence pro výuku anglického jazyka v odpovídajícím věkovém rozpětí žáků. Absolvent bude mít předpoklady pro další profesionální růst.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má tři hodnocené části, které ovlivňují pozici uchazeče ve výsledném pořadí. Neabsolvování kterékoliv části znamená neúspěch v přijímacím řízení.

Přijímací zkouška z českého jazyka:

Uchazeči absolvují test z mluvnického a pravopisného učiva základní a střední školy. Testuje se především praktické zvládnutí jazyka. Úkoly jsou z oblasti hláskosloví, tvarosloví, slovotvorby, skladby a slohu. Test je hodnocen maximálně 100 body. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutno získat alespoň 25 bodů.

Přijímací zkouška z hudební výchovy:

Přijímací zkouška je praktická. Hodnotí se celková úroveň hudebních schopností, úroveň pěveckých dovedností a hry na hudební nástroj. Zkoumané předpoklady jsou z oblasti smyslu pro tónovou výšku, pro harmonické vztahy, pro rytmus, zjišťuje se rozsah hudební paměti. Přihlíží se k pěvecké reprodukci lidové písně (nutno připravit 2 - 3) a dovednostem ve hře na nástroj (preferují se klavír nebo housle), vycházejícím z úrovně žáka 3. ročníku základní umělecké školy.

Přijímací zkouška z anglického jazyka:

Přijímací zkouška testuje praktické zvládnutí jazyka, nikoli teoretické znalosti na úrovni B1. Požadovaná úroveň odpovídá zhruba absolvování čtyř let studia anglického jazyka na střední škole (např. zvládnutí učebnice HEADWAY PRE-INTERMEDIATE).

Zkouška má podobu písemného gramaticko-lexikálního testu.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Český jazyk:

Test je hodnocen maximálně 100 body. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutno získat alespoň 25 bodů.

Hudební výchova:

Praktická zkouška je hodnocena maximálně 100 body. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutno získat alespoň 20 bodů.

Anglický jazyk:

Test je hodnocen maximálně 100 body, k úspěšnému vykonání zkoušky je nutných alespoň 40 bodů.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Povinnou součástí studia oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol jsou i předměty tělesné výchovy včetně plaveckého výcviku, startovních skoků do vody a plavání pod vodou. Zdravotní nezpůsobilost pro tyto činnosti znemožňuje úspěšně absolvovat studium.

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
Hledáme instruktory sportovních kurzů
 

Přijímací řízení 2015/2016

 

Den otevřených dveří (16. 1. 2015)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání