Symbol PF Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

NŠ5

Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Jednooborové magisterské studium prezenční se standardní dobou studia 5 let.

Kontakt pro poskytování informací: Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice,
PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
tel.: 387 773 211, e-mail: mviteckova@pf.jcu.cz,
tel.: 387 773 087, e-mail: hbinter@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Magisterský studijní obor poskytuje vysokoškolské vzdělání učitelům na 1. stupni základní školy. Těžištěm přípravy jsou disciplíny pedagogicko-psychologické, naukové, expresivně-kreativní a dále oborové didaktiky. Integrální součástí studia jsou různé formy pedagogických praxí.

 

Profil absolventa

Absolventi pregraduálního studia si osvojí základy kompetencí, které jej kvalifikují pro výkon učitelské profese na 1. stupni ZŠ. Jde o kompetence odborně předmětové, psychologické, pedagogicko-didaktické, komunikativní, poradenské a konzultační a dále kompetence pro výuku anglického jazyka v odpovídajícím věkovém rozpětí žáků. Absolvent bude mít předpoklady pro další profesionální růst.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má tři hodnocené části, které ovlivňují pozici uchazeče ve výsledném pořadí. Neabsolvování kterékoliv části znamená neúspěch v přijímacím řízení.

Přijímací zkouška z českého jazyka:

Uchazeči absolvují písemný test z mluvnického a pravopisného učiva základní a střední školy. Testuje se především praktické zvládnutí jazyka. Úkoly jsou z oblasti hláskosloví, tvarosloví, slovotvorby, skladby a slohu.

Test je hodnocen maximálně 100 body. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutno získat alespoň 40 bodů.

Přijímací zkouška z hudební výchovy:

Přijímací zkouška je praktická. Hodnotí se celková úroveň hudebních schopností, úroveň pěveckých dovedností a hry na hudební nástroj. Zkoumané předpoklady jsou z oblasti smyslu pro tónovou výšku, pro harmonické vztahy, pro rytmus, zjišťuje se rozsah hudební paměti.

Přihlíží se k pěvecké reprodukci lidové písně (nutno připravit 2-3) a dovednostem ve hře na nástroj (preferují se klavír nebo housle), vycházejícím z úrovně žáka 3. ročníku základní umělecké školy. V případě, že má uchazeč zároveň podanou přihlášku na dvouoborové bakalářské studium s hudební výchovou, může mu být dosažený výsledek z dvouoborové přijímací zkoušky uznán a přepočten koeficientem 1.1. V tomto případě uchazeč pak přijímací zkoušku na obor Učitelství pro 1. st. základních škol z hudební výchovy již nekoná. Praktická zkouška je hodnocena maximálně 100 body. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutno získat alespoň 20 bodů.

Přijímací zkouška z anglického jazyka:

Přijímací zkouška z anglického jazyka testuje praktické zvládnutí jazyka na úrovni B1, nikoliv teoretické znalosti. Požadovaná úroveň odpovídá zhruba absolvování čtyř let studia anglického jazyka na střední škole.

Zkouška je písemná a má podobu gramaticko-lexikálního testu, kdy student doplňuje chybějící výraz ve větě na základě výběru za čtyř nabízených možností.

Test je hodnocen maximálně 100 body, k úspěšnému vykonání zkoušky je nutných alespoň 40 bodů.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Povinnou součástí studia oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol jsou i předměty tělesné výchovy včetně plaveckého výcviku, startovních skoků do vody a plavání pod vodou. Zdravotní nezpůsobilost pro tyto činnosti znemožňuje úspěšně absolvovat studium.