Symbol PF Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy

AJn

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor připravuje budoucí učitele anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy. Magisterský stupeň studia anglistiky zahrnuje všechny tři základní okruhy studia bakalářského (tzn. praktický jazyk; lingvistiku; literaturu, historii, kulturu a reálie), k nimž přistupují dva okruhy nové, a to didaktika a pedagogická praxe.

 

Profil absolventa

Absolvent je pokročilým uživatelem anglického jazyka, zvládá plynulou a efektivní ústní i písemnou komunikaci s rodilými i nerodilými mluvčími, dokáže správně interpretovat náročné ústní a písemné projevy a také přirozené a stylově přiměřené projevy sám produkovat. Absolvent je poučeným uživatelem jazyka, jehož praktické jazykové dovednosti se opírají o širokou základnu teoretických předmětů z oblasti lingvistiky a literatury. Dobrá znalost historie, kultury a reálií anglicky mluvících zemí mu umožňuje bezproblémovou orientaci v anglickém jazykovém prostředí. Díky osvojení poznatků moderní didaktiky a jejich praktické aplikaci při výuce dokáže své dovednosti a vědomosti efektivně předávat žákům či studentům s přihlédnutím k jejich věkovým zvláštnostem a jejich jazykové pokročilosti. Je schopen pohotově reagovat na vývoj oboru v oblasti jazykové i metodické, dokáže samostatně řešit problémy, s nimiž se dosud nesetkal, a je vybaven předpoklady pro soustavné celoživotní sebevzdělávání.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška do navazujícího Mgr. studia má část písemnou a ústní. Písemná část zahrnuje literární esej na téma zadané na základě četby angloamerické literatury 20. století. Ústní přijímací zkouška se skládá z části lingvistické, literárně-historicko-kulturní a motivačního pohovoru.

Přijímací zkouška bude hodnocena max. 100 body.

Pro úspěšné absolvování zkoušky je třeba získat 60 bodů.

  1. Studenti, kteří budou konat státní závěrečnou zkoušku z AJ v únorovém nebo květnovém termínu 2017, budou přijímáni do navazujícího magisterského studia na základě výsledků této státní závěrečné zkoušky. Státní závěrečná zkouška bude kromě známky hodnocena body v rozmezí 60-100 bodů.
  2. Studenti, kteří již bakalářskou státní závěrečnou zkoušku z AJ absolvovali dříve bez bodového zisku, studenti, kteří se chystají konat státní závěrečnou zkoušku až v srpnovém termínu a studenti a absolventi oborů anglického jazyka ostatních fakult JU a ostatních vysokých škol vykonají přijímací zkoušku. Přijímací zkouška do navazujícího Mgr. studia má část písemnou a ústní. Přijímací zkouška bude hodnocena max. 100 body. Pro úspěšné absolvování zkoušky je třeba získat 60 bodů.

    Písemná část zahrnuje literární esej na téma zadané na základě četby angloamerické literatury 20. století. Esej v rozsahu 300 slov se bude hodnotit max. 20 body z celkového počtu 100 bodů.

 

Kritéria pro hodnocení přijímací zkoušky

Přijímací zkouška do navazujícího Mgr. studia má část písemnou a ústní. Zkouška probíhá v anglickém jazyce.

 

Lingvistická část zkoušky je založena na praktickém rozboru autentických textů (z novin, časopisů, beletrie). Uchazeč musí prokázat, že textu rozumí (např. tím, že ho krátce shrne), a že je schopen v textu identifikovat různé jevy z oblasti morfologie, syntaxe, lexikologie, fonetiky a fonologie, vysvětlit je a doplnit dalšími příklady. U několika jevů může být požádán, aby je okomentoval podrobněji s odkazy na příslušnou část jazykového systému.

V literárně-historicko-kulturní části ústní zkoušky by měl uchazeč prokázat znalost historie Velké Británie a USA, zeměpisných, kulturních, politických, ekonomických a sociálních reálií těchto zemí a orientaci v britské a americké literatuře 20. století. K okruhům z historie a reálií dostanou uchazeči podpůrný literární text související s předchozím zadáním otázky. Uchazeč by měl prokázat orientaci v zadaném anglickém textu, vysvětlit, jak se text vztahuje k zadané otázce, a vhodně jej interpretovat. Ke zkoušce z literatury uchazeč předloží seznam četby anglické a americké literatury 20. století (odděleně), případně i seznam starších literárních textů, které četl a je schopen jejich interpretace. Seznam četby by měl obsahovat minimálně 15 položek z anglické a 15 z americké literatury.

Součástí přijímací zkoušky je motivační pohovor, ve kterém uchazeč/ka pohovoří o tom, proč se chce stát učitelem/učitelkou anglického jazyka a co od tohoto povolání očekává.

 

V případě, že uchazeč bude přijímán na základě výsledku úspěšně vykonané bakalářské státní závěrečné zkoušky (viz podmínky pro přijetí bod a) na Katedře anglistiky PF JU, bude hodnocen body v rozmezí 60-100 bodů.

Pokud bude uchazeč konat přijímací zkoušku (viz podmínky pro přijetí bod b), bude hodnocen takto:

Písemná část zkoušky se bude hodnotit max. 20 body z celkového počtu 100 bodů.

Ústní část zkoušky se bude hodnotit max. 80 body z celkového počtu 100 bodů:

  1. Lingvistická část se bude hodnotit max. 20 body z celkového počtu 100 bodů.
  2. V literárně-historicko-kulturní části ústní zkoušky může uchazeč získat max. 40 bodů (20 z literární a 20 z historicko-kulturní části).
  3. Motivační pohovor se bude hodnotit max. 20 body z celkového počtu 100 bodů.