PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy

AJn

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol

 

  1. Studenti, kteří budou konat státní závěrečnou zkoušku z AJ v únorovém nebo květnovém termínu 2015, budou přijímáni do navazujícího magisterského studia na základě výsledků této státní závěrečné zkoušky. Státní závěrečná zkouška bude kromě známky hodnocena body v rozmezí 60-100 bodů.
  2. Studenti, kteří již bakalářskou státní závěrečnou zkoušku z AJ absolvovali dříve, studenti, kteří se chystají konat státní závěrečnou zkoušku až v srpnovém termínu a studenti a absolventi oborů anglického jazyka ostatních fakult JU a ostatních vysokých škol vykonají přijímací zkoušku. Přijímací zkouška do navazujícího Mgr. studia má část písemnou a ústní. Přijímací zkouška bude hodnocena max. 100 body. Pro úspěšné absolvování zkoušky je třeba 60 bodů. Písemná část zahrnuje literární esej na téma zadané na základě četby angloamerické literatury 20. století. Esej v rozsahu 300 slov se bude hodnotit max. 25 body z celkového počtu 100 bodů.

 

Ústní přijímací zkouška se skládá z části lingvistické a literárně-historicko-kulturní.

Lingvistická část zkoušky je založena na praktickém rozboru autentických textů (z novin, časopisů, beletrie). Uchazeč musí prokázat, že textu rozumí (např. tím, že ho krátce shrne), a že je schopen v textu identifikovat různé jevy z oblasti morfologie, syntaxe, lexikologie, fonetiky a fonologie, vysvětlit je a doplnit dalšími příklady. U několika jevů může být požádán, aby je okomentoval podrobněji s odkazy na příslušnou část jazykového systému. Lingvistická část se bude hodnotit max. 25 body z celkového počtu 100 bodů.

V literárně-historicko-kulturní části ústní zkoušky by měl uchazeč prokázat znalost historie Velké Británie a USA, zeměpisných, kulturních, politických, ekonomických a sociálních reálií těchto zemí a orientaci v britské a americké literatuře 20. století. K okruhům z historie a reálií dostanou uchazeči podpůrný literární text související s předchozím zadáním otázky. Uchazeč by měl prokázat orientaci v zadaném anglickém textu, vysvětlit, jak se text vztahuje k zadané otázce, a vhodně jej interpretovat. Ke zkoušce z literatury uchazeč předloží seznam četby anglické a americké literatury 20. století (odděleně), případně i seznam starších literárních textů, které četl a je schopen jejich interpretace. Seznam četby by měl obsahovat minimálně 15 položek z anglické a 15 z americké literatury.

V této části přijímací zkoušky může uchazeč získat max. 50 bodů (25 z literární a 25 z historicko-kulturní části).

Zkouška probíhá v anglickém jazyce.

ECTS Label
Průvodce prváka
Hledáme instruktory sportovních kurzů
 

Přijímací řízení 2015/2016

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (16. 1. 2015)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Přezkoumání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání