Symbol PF Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

AJu

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra anglistiky PF JU, U Tří lvů 1/A, České Budějovice,
tel.: 387 773 222, e-mail: peclova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Z hlediska obsahu lze předměty vyučované v rámci bakalářského studia rozčlenit do tří okruhů:

 1. praktický jazyk;
 2. lingvistika;
 3. literatura, historie, kultura a reálie.

Jejich vzájemný poměr je po stránce rozsahu výuky i náročnosti nastaven tak, aby posluchač získal vyvážený soubor znalostí a dovedností nezbytných jak pro okamžité uplatnění v praxi, tak pro následné magisterské studium anglistiky, ať už je zaměřené pedagogicky, odborně filologicky, či jinak, a to na domácích vysokých školách i v zahraničí.

 

Profil absolventa

Absolvent je vybaven praktickými jazykovými dovednostmi do té míry, že je schopen porozumět široké škále standardních ústních i psaných projevů v angličtině, a zároveň je schopen vlastní projevy v angličtině srozumitelně a přiměřeně správně formulovat. Kromě toho si osvojil základy jazykovědných a literárněvědných disciplin a má přehled o historii a kultuře anglicky mluvících zemí, což mu umožňuje úspěšně pokračovat ve studiu anglistiky na magisterském stupni, a to nejen v oborech zaměřených pedagogicky.

Díky pedagogicko - psychologické složce se absolvent může uplatnit jako asistent pedagoga na ZŠ a vykonávat pomocné výchovné práce zaměřené např. na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků, vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků, individuální práci s dítětem nebo skupinou dětí podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo podle stanovených osnov. Může také pracovat jako pracovník mimoškolních zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže.

 

Přijímací zkouška

Podmínky přijetí ke studiu angličtiny mohou absolventi středních škol splnit třemi způsoby:

 1. Přijímací zkouška pro studenty, kteří složili státní maturitní zkoušku z anglického jazyka, se nekoná. Pořadí uchazečů bude vytvořeno na základě procentuální úspěšnosti u společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka. K tomu musí uchazeč osobně dodat na Katedru anglistiky ověřenou kopii maturitního vysvědčení a protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky z AJ.

  Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka student získá buď na své střední škole nebo na výsledkovém portálu žáka na stránkách Cermatu, kam se musí předem zaregistrovat: https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx

  Tento elektronický dokument zahrnuje výsledky všech tří částí společné části maturitní zkoušky - didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Nemusí být notářsky ověřen. Student bude hodnocen na základě celkové procentuální úspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka. Vzor tohoto dokumentu je přiložen na webových stránkách KAJ http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/aj/doc/protokol_o_vysledcich_spolecne_casti_maturitni_zkousky_-_VZOR.pdf.

  Uchazečům budou přiděleny body od 1 do 100 podle procentuální úspěšnosti u společné části maturitní zkoušky z AJ. Tzn. že uchazeč, jehož úspěšnost u společné části maturitní zkoušky z AJ byla 100%, získá 100 bodů, jestliže 99%, potom 99 bodů, atd. Hranice úspěšnosti je 50%, tedy 50 bodů.

 2. Uchazeči, kteří nematurovali z angličtiny nebo maturovali před zavedením státních maturit a nekonali tedy z anglického jazyka státní maturitní zkoušku, případně maturovali v roce, kdy existovaly 2 různé úrovně státní maturity, vykonají přijímací zkoušku.

  Přijímací zkouška má podobu písemného gramaticko-lexikálního testu, při němž uchazeč doplňuje do souvislého textu s vynechanými úseky nejvhodnější variantu z několika nabízených možností. Maximální možný počet získaných bodů je 100. Hranice úspěšnosti je 50%, tedy 50 bodů.

  Uchazeči o studium podle bodu b), tedy ti, kteří budou vykonávat písemnou přijímací zkoušku, oznámí tuto skutečnost katedře anglistiky PF JU tak, že vytisknou a vyplní registrační formulář k písemné zkoušce z angličtiny (http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/aj/doc/registracni_formular_zk_AJ_2017.pdf) a doručí ho (poštou či osobně) na Katedru anglistiky, a to nejpozději do 1. 6. 2017.

  Adresa: Katedra anglistiky PF JU, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice.

 3. Kromě toho může být uchazeč přijat na základě předložení ověřeného certifikátu o úspěšném složení některé z Cambridge Exams na úrovni CPE, CAE nebo FCE. V tomto případě získává za úspěšné absolvování zkoušky CPE nebo CAE 100 bodů; v případě FCE závisí počet bodů na dosažené známce takto: Grade A = 99 bodů, Grade B = 97 bodů, Grade C = 95 bodů.

Pokud uchazeč absolvuje písemnou přijímací zkoušku podle bodu b) nebo předloží protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky podle bodu a) a zároveň předloží certifikát FCE či vyšší, započítá se mu varianta hodnocení, v níž dosáhl vyššího počtu bodů. Jiné zkoušky než Cambridge Exams se neuznávají a předložení certifikátu o jejich absolvování nemá na přijímací řízení žádný vliv.

Maturita z anglického jazyka není v případě vykonání písemné přijímací zkoušky (viz bod b) nebo předložení certifikátu (viz bod c) podmínkou přijetí, posluchač ovšem musí předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení jako doklad o získání úplného středoškolského vzdělání (viz. Obecné informace o přijímacím řízení, http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/obecne_informace.php).

Hlásí-li se uchazeč současně na různé kombinace předmětů s angličtinou v rámci bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání (např. ČJ-AJ, AJ-H atd.) podle bodu b), vykonává přijímací zkoušku pouze jednou. Výsledek mu bude automaticky započítán do všech těchto studijních kombinací.

 

Důležité - termíny odevzdání

Všechny požadované dokumenty (ověřenou kopii maturitního vysvědčení, neověřený protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky z AJ, případně ověřený certifikát o úspěšném složení některé z Cambridge Exams na úrovni CPE, CAE nebo FCE) může uchazeč přiložit k přihlášce, pokud již je má v době jejího podání k dispozici, nebo je (osobně) odevzdat ve třech termínech, které mu budou oznámeny v pozvánce. Nejzazším termínem pro odevzdání ověřeného maturitního vysvědčení na Katedře anglistiky je 19. 6. 2017.