PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

AJu

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra anglistiky PF JU, U Tří lvů 1/A, České Budějovice,
tel.: 387 773 222, e-mail: peclova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Z hlediska obsahu lze předměty vyučované v rámci bakalářského studia rozčlenit do tří okruhů:

  1. praktický jazyk;
  2. lingvistika;
  3. literatura, historie, kultura a reálie.

Jejich vzájemný poměr je po stránce rozsahu výuky i náročnosti nastaven tak, aby posluchač získal vyvážený soubor znalostí a dovedností nezbytných jak pro okamžité uplatnění v praxi, tak pro následné magisterské studium anglistiky, ať už je zaměřené pedagogicky, odborně filologicky, či jinak, a to na domácích vysokých školách i v zahraničí.

 

Profil absolventa

Absolvent je vybaven praktickými jazykovými dovednostmi do té míry, že je schopen porozumět široké škále standardních ústních i psaných projevů v angličtině, a zároveň je schopen vlastní projevy v angličtině srozumitelně a přiměřeně správně formulovat. Kromě toho si osvojil základy jazykovědných a literárněvědných disciplin a má přehled o historii a kultuře anglicky mluvících zemí, což mu umožňuje úspěšně pokračovat ve studiu anglistiky na magisterském stupni, a to nejen v oborech zaměřených pedagogicky.

Díky pedagogicko - psychologické složce se absolvent může uplatnit jako asistent pedagoga na ZŠ a vykonávat pomocné výchovné práce zaměřené např. na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků, vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků, individuální práci s dítětem nebo skupinou dětí podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo podle stanovených osnov. Může také pracovat jako pracovník mimoškolních zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže.

 

Přijímací zkouška

Podmínky přijetí ke studiu angličtiny mohou absolventi středních škol splnit třemi způsoby:

  1. Přijímací zkouška pro studenty, kteří složili státní maturitní zkoušku z anglického jazyka, se nekoná. Pořadí uchazečů bude vytvořeno na základě procentuální úspěšnosti u společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka. K tomu musí uchazeč co nejdříve, nejpozději však do 19. 6. 2015, dodat na Katedru anglistiky ověřenou kopii maturitního vysvědčení a ověřený protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky z AJ. Tuto kopii označí v pravém horním rohu všemi kombinacemi oborů s angličtinou, na které se na PF JU hlásí. Protokol student získá buď na své střední škole nebo na výsledkovém portálu žáka na stránkách Cermatu, kam se musí předem zaregistrovat: https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx. Tento elektronický dokument zahrnuje výsledky všech tří částí společné části maturitní zkoušky - didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Student bude hodnocen na základě celkové procentuální úspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka. Vzor tohoto dokumentu je přiložen na webových stránkách katedry.

    Uchazečům budou přiděleny body od 0 do 100 podle procentuální úspěšnosti u společné části maturitní zkoušky z AJ. Tzn. že uchazeč, jehož úspěšnost u společné části maturitní zkoušky z AJ byla 100 %, získá 100 bodů, jestliže 99 %, potom 99 bodů, atd. Hranice úspěšnosti je 50 %, tedy 50 bodů.

  2. Uchazeči, kteří maturovali před zavedením státních maturit a nekonali tedy z anglického jazyka státní maturitní zkoušku, případně maturovali v roce, kdy existovaly 2 různé úrovně státní maturity, vykonají přijímací zkoušku. Přijímací zkouška má podobu písemného gramaticko-lexikálního testu, při němž uchazeč doplňuje do souvislého textu s vynechanými úseky nejvhodnější variantu z několika nabízených možností. Maximální možný počet získaných bodů je 100. Hranice úspěšnosti je 50%, tedy 50 bodů.

    Uchazeči o studium podle bodu b), tedy ti, kteří budou vykonávat písemnou přijímací zkoušku, oznámí tuto skutečnost katedře anglistiky PF JU tak, že vytisknou a vyplní registrační formulář k písemné zkoušce z angličtiny (ke stažení na webových stránkách katedry) a odevzdají ho společně s přihláškou ke studiu, případně ho doručí na katedru anglistiky, a to nejpozději do 1. 6. 2015.

  3. Kromě toho může být uchazeč přijat na základě předložení ověřeného certifikátu o úspěšném složení některé z Cambridge Exams na úrovni CPE, CAE nebo FCE. V tomto případě získává za úspěšné absolvování zkoušky CPE nebo CAE 100 bodů; v případě FCE závisí počet bodů na dosažené známce takto: Grade A = 99 bodů, Grade B = 97 bodů, Grade C = 95 bodů.

Pokud uchazeč absolvuje písemnou přijímací zkoušku podle bodu b) nebo předloží protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky podle bodu a) a zároveň předloží certifikát FCE či vyšší, započítá se mu varianta hodnocení, v níž dosáhl vyššího počtu bodů. Jiné zkoušky než Cambridge Exams se neuznávají a předložení certifikátu o jejich absolvování nemá na přijímací řízení žádný vliv.

Maturita z anglického jazyka není v případě vykonání písemné přijímací zkoušky (viz bod b) nebo předložení certifikátu (viz bod c) podmínkou přijetí, posluchač ovšem musí předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení jako doklad o získání úplného středoškolského vzdělání (viz Obecné informace o přijímacím řízení). Tuto kopii, případně spolu s certifikáty o absolvováni Cambridge Exam, vloží do přihlášky, odevzdá u přijímací zkoušky, nebo doručí na katedru anglistiky, a to nejpozději do: 19. 6. 2015.

 

Další důležitá sdělení

Hlásí-li se uchazeč současně na různé kombinace předmětů s angličtinou v rámci bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání (např. ČJ-AJ, AJ-H atd.) podle bodu b), vykonává přijímací zkoušku pouze jednou. Výsledek mu bude automaticky započítán do všech těchto studijních kombinací.

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
Hledáme instruktory sportovních kurzů
 

Přijímací řízení 2015/2016

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (16. 1. 2015)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Přezkoumání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání