Symbol PF Arteterapie

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

ARTE3

Arteterapie

Jednooborové bakalářské studium kombinované se standardní dobou studia 3 roky.

Ateliér arteterapie PF JU, U Tří lvů 1/A, České Budějovice,
telefon: 387 773 140, e-mail mazeh@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Studium probíhá souběžně s výcvikem; je tříleté, zakončené státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Je určeno pedagogům, speciálním pedagogům, psychologům, lékařům, sociálním pracovníkům, výtvarníkům, ale i absolventům gymnázií, kteří chtějí pracovat v uvedených profesích. Supervize povinné praxe je součástí výcviku v Ateliéru arteterapie.

Ateliér uplatňuje organizační formu obdobnou terapeutické komunitě, jejíž součástí jsou uzavřené studijně výcvikové skupiny tvořené studenty jednotlivých ročníků.

Výuka probíhá dvakrát v měsíci, vždy v pátek (15.30 - 19.00) a v sobotu (8.30 - 15.50).

 

Profil absolventa

Úspěšní absolventi jsou způsobilí k týmové i samostatné terapeutické, edukační či reedukační a výtvarně pedagogické činnosti ve všech zařízeních, v nichž lze stimulovat výtvarný projev specifickými arte-postupy a vytvořit atmosféru sdílnosti a otevřenosti.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná.

1. částí je test zjišťující předpoklady ke studiu a všeobecný přehled; hlavní důraz kladen na znalosti v následujících oblastech: psychologie, psychoterapie, speciální pedagogika, dějiny umění (viz také doporučená literatura);

2. část obsahuje:

 • pohovor (cca 10 min.), při němž se uchazeč se představí, objasní motivaci k volbě studia, prokáže orientovanost o dějinách a současnosti výtvarného umění, pohovoří o oblíbeném výtvarném artefaktu (jehož originál či reprodukci přinese), který představí (provede adekvátní rozbor daného uměleckého díla; oceňovány jsou znalosti prostředků výtvarného vyjadřování; nehodnotí se ani tak encyklopedické znalosti, jako spíše rozpoznání analogií uměleckého výrazu v různých oborech umělecké činnosti, pátrání po souvislostech, odvaha pro transfer, tj. uplatnění naučeného v nové situaci, schopnost syntézy aj.); předpokládají se základní znalosti dějin umění a psychologie;
 • testový ateliér (90 minut), v němž uchazeč výtvarně zpracuje zadané téma (nutno přinést vlastní výtvarné potřeby) a vyhotoví jednoduchý barvový test;
 • řízený ateliér (90 minut), v němž uchazeč vytvoří artefakt na volné téma podle výtvarně metodických instrukcí;

Poznámky (instrukce k přijímací zkoušce):

K první části přijímací zkoušky si uchazeč přinese psací potřeby. Ke druhé části přijímací zkoušky si uchazeč přinese psací potřeby, tužku a pastelky (s bohatší škálou barev). Ke druhé části přijímací zkoušky si navíc přinese vlastní akvarelové či temperové barvy, misky na vodu, štětce, několik čtvrtek formátu A3, event. další výtvarné potřeby. Uchazeč rovněž předloží k posouzení výběr dosavadních (domácích) výtvarných prací (5-10 prací, akvarel, s důrazem na postavu, nejlépe velikost A3).

 

Na obor Arteterapie nebude možné si zvolit termín přijímacího řízení, bude nutno respektovat termín určený Ateliérem arteterapie. Atelier arteterapie rovněž nevypisuje náhradní termín přijímací zkoušky.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

1. část je hodnocena maximálně 50 body.

2. část - hodnocena maximálně 50 body (pohovor a ateliéry včetně domácích prací jsou hodnoceny dohromady).

Celkem může uchazeč získat maximálně 100 bodů.

Do druhé části přijímací zkoušky, která se bude konat s nejméně týdenním časovým odstupem od první. Do 2. části postupují uchazeči, kteří se v první části umístili na 1. až 50. místě v celkovém pořadí uchazečů.
O výsledcích budou uchazeči informováni prostřednictvím webové stránky Ateliéru arteterapie http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/arte/
K úspěšnému vykonání přijímací zkoušky je třeba absolvovat obě části a dosáhnout alespoň 60 bodů.

 

Další důležitá sdělení

Přijímací komise přihlíží k pracovnímu zařazení, k odborné praxi, k výtvarnému projevu uchazeče a jeho osobnostním předpokladům pro tzv. pomáhající profese.

Při rozhodování o svém profesním zaměření je nutno počítat s tím, že:

 • součástí studia je povinné úvodní soustředění pro nově přijaté studenty 1. ročníku, které se uskuteční v září 2017;
 • studium předpokládá plnou angažovanost a časově neomezenou účast ve výuce a výcviku;
 • uchazeči z řad výtvarníků by měli vědět, že arte-ateliér nepodněcuje tvůrčí svéráz a originalitu, spíše je jeho snahou rozvolnění každého výtvarného stereotypu, který by omezoval výtvarný projev a jeho změny u klientů;
 • uchazeči, kteří usilují o sebepoznání, hledají seberealizaci či očekávají úlevu od svých labilit a nejistot v rodinných, partnerských a jiných vztazích s lidmi, by měli respektovat zkušenost, že toho lze dosáhnout jen při plně angažované a časově neomezené účasti na výuce a výcviku;
 • uchazeči ze vzdálenějších míst by si měli předem zajistit dostupnost ateliéru, v němž je docházka o víkendech povinná (v pátek odpoledne, cca od 15.30 a v sobotu, konec cca v 15.50);
 • všichni uchazeči by si měli ujasnit, zda mohou splnit podmínku účasti ve studijně výcvikové skupině, kterou je sdílnost a otevřenost vůči ostatním studentům a souhlas s analýzou a interpretací autobiografické tvorby, což vylučuje být v pozici pouhého pozorovatele;
 • pokud se uchazeč nachází v péči psychiatra nebo psychologa nebo pokud tuto péči vyhledal v minulosti, seznámí s touto skutečností vedení Ateliéru;
 • pokud je uchazeč v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku, zváží, zda nezahájí studium arteterapie až po dokončení tohoto výcviku (neboť samotné studium arteterapie má výcvikový charakter a souběžná účast ve dvou výcvicích není z mnoha důvodů žádoucí).

 

Doporučená literatura:

Atkinson, R. a kol. Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995 a reedice
Gombrich, E.H.: Příběh umění. Praha, Argo 2001
Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha, Portál 2009
Helus, Z.: Psychologie pro střední školy. Praha, Fortuna 1995
Hunt, M.: Dějiny psychologie. Praha , Portál, 2006
Kern, H., Mehlová, Ch., Nolz, H., Peter, M., Winterspergerová, R.: Přehled psychologie. Praha, Portál. 1999
Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. Praha, Portál 2000
Procházka, J. O, Norcross, J. C.: Psychoterapeutické systémy. Praha , Grada 1999
Říčan, P.: Psychologie osobnosti. Praha, Grada 2010
Šicková, J.: Základy arteterapie. Praha, Portál 2002
Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha, Portál 2000
Vítková, M.: Integrativní speciální pedagogika. Brno, Paido 2004