PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

Bohemistika (dvouoborové)

Bakalářský studijní obor akreditovaný na Filozofické fakultě JU se studuje prezenčně v kombinaci s oborem Psychologie (dvouoborové). Přijatí uchazeči jsou studenty Pedagogické fakulty JU.

Ústav bohemistiky FF JU, Branišovská 31a, České Budějovice
telefon: 387 774 808, e-mail: moravec@ff.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní plán vychází z bakalářského oboru Bohemistika (dvouoborové) a umožňuje kombinovat studium bohemistiky s dalšími obory na FF i dalších součástech JU.

 

Kritéria pro přijetí

I. Přijetí bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy

 1. Uchazeči o studium budou přijati bez přijímacích zkoušek, pokud za poslední 3 uzavřené roky studia na střední škole

  1. jejich celkový studijní průměr činí nejvýše 1,90
  2. a zároveň studijní průměr z předmětu český jazyk a literatura činí nejvýše 1,50.
 2. Další pokyny:

  1. studijní výsledky musí být doloženy buď oboustrannými kopiemi vysvědčení, nebo výpisem z třídního katalogu; každá kopie vysvědčení, resp. výpis z třídního katalogu musí být opatřena/opatřen razítkem školy, podpisem odpovědné osoby a datem, kdy byly vysvědčení či výpis z katalogu potvrzeny,
  2. celkový studijní průměr i průměr známek z předmětu český jazyk a literatura se vypočítávají ze známek za druhé pololetí ze všech předmětů (bez známek z chování a nepovinných předmětů) za poslední 3 uzavřené roky studia na střední škole (tzn. za 1.-3. ročník čtyřleté střední školy, za 3.-5. ročník šestiletého gymnázia, nebo 5.-7. ročník osmiletého gymnázia),
  3. předmět dějepis musí být uveden mezi předměty povinnými na 1. straně vysvědčení a musí být vyučován ve všech třech uvedených ročnících,
  4. celkový studijní průměr je stanoven jako aritmetický průměr ze studijních průměrů všech tří výše uvedených studijních ročníků,
  5. celkový studijní průměr i studijní průměr z předmětu český jazyk a literatura se zaokrouhlují na dvě desetinná místa (příklad: 1,906289 je po zaokrouhlení 1,91),

II. Přijetí na základě ústního pohovoru

 1. Uchazeči o studium výše uvedených bakalářských oborů, kteří nesplňují podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy (viz část I), budou přijati na základě povinného ústního pohovoru, přičemž:

  1. v průběhu ústního pohovoru prokážou motivaci ke studiu zvoleného oboru i nezbytné znalosti odpovídající úrovni dosaženého středoškolského vzdělání,
  2. výsledek ústního pohovoru bude hodnocen v rozsahu 0 - 100 bodů, ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á získá minimálně 25 bodů,
  3. ústní pohovory proběhnou od 3. do 14. června 2013 ve dvou rovnocenných termínech; přesné termíny a další pokyny budou uchazečům FF JU sděleny elektronickou cestou a zveřejněny na webových stránkách fakulty www.ff.jcu.cz v části Informace pro uchazeče o studium nejpozději do 17. května 2013.

 

Další důležitá sdělení

Uchazeči, kteří budou přijati ke studiu, budou studenty Pedagogické fakulty JU.

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

Přijímací řízení 2013/2014

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Druhé kolo přijímacího řízení
 

Přihláška ke stažení
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské studium jednooborové
(nevedoucí k učitelství):

Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Bohemistika (dvouob.),
Psychologie (dvouob.),
Tělesná výchova a sport (dvouob.)

Bakalářské studium jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské studium dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

Bakalářské studium dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

 

Navazující magisterské studium učitelské:
dvouoborové - Učitelství pro ZŠ
dvouoborové - Učitelství pro SŠ
jednooborové - Učitelství pro ZŠ

Navazující magisterské studium jednooborové neučitelské:
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské studium:
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii
přihláška ke stažení (.doc)

 

Celoživotní vzdělávání