Symbol PF Chemie se zaměřením na vzdělávání

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

Chu

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra aplikované chemie ZF JU, Branišovská 1457, České Budějovice
tel.: 387 772 650, 387 772 656, e-mail vsoukup@zf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Chemie je jednou ze základních věd popisujících živou i neživou přírodu. Uplatňuje se ve všech oborech lidské činnosti i v ochraně zdraví a přírody. Má úzký vztah k dalším přírodovědným oborům, jako je biologie a fyzika.

Bakalářský studijní obor Chemie se zaměřením na vzdělávání připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o všech oblastech chemie jako je anorganická, organická, analytická a fyzikální chemie, a to jak na teoretické, tak i na praktické úrovni. Je přípravou na přímý vstup do navazujících magisterských programů, především Učitelství chemie.

 

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia získá ucelené teoretické znalosti a praktické dovednosti ze základních chemických disciplín a pochopí vztahy mezi nimi. Je odborně připraven pro realizaci zájmových činností dětí, jako pracovník mimoškolních zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže a při popularizační činnosti.

U většiny absolventů se předpokládá pokračování v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se nekoná.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Pořadí uchazečů bude sestaveno na základě aritmetického průměru známek z předmětů, ze kterých složili maturitní zkoušku. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení zašlou uchazeči na katedru aplikované chemie ZF JU do 19. června 2017 doporučeně poštou.