PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

Chu

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU, Studentská 13, České Budějovice
tel.: 387 772 656, e-mail vsoukup@zf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Chemie je jednou ze základních věd popisujících živou i neživou přírodu. Uplatňuje se ve všech oborech lidské činnosti i v ochraně zdraví a přírody. Má úzký vztah k dalším přírodovědným oborům, jako je biologie a fyzika.

Bakalářský studijní obor Chemie se zaměřením na vzdělávání připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o všech oblastech chemie jako je anorganická, organická, analytická a fyzikální chemie, a to jak na teoretické, tak i na praktické úrovni. Je přípravou na přímý vstup do navazujících magisterských programů, především Učitelství chemie.

 

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia získá ucelené teoretické znalosti a praktické dovednosti ze základních chemických disciplín a pochopí vztahy mezi nimi. Je odborně připraven pro realizaci zájmových činností dětí, jako pracovník mimoškolních zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže a při popularizační činnosti.

U většiny absolventů se předpokládá pokračování v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se nekoná.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Všichni přihlášení uchazeči obdrží maximální počet bodů.

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Den otevřených dveří (17. 1. 2014)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové
(nevedoucí k učitelství pro ZŠ):

Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Tělesná výchova a sport (dvouob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

 

Navazující magisterské dvouleté - učitelské:
dvouoborové - Učitelství pro ZŠ
dvouoborové - Učitelství pro SŠ
jednooborové - Učitelství pro ZŠ/SŠ

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (komb.) - druhé kolo přijímacího řízení

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání
IKS: AJ (2. st. ZŠ), AJ (1. st. ZŠ), ČJ, M, In, F, TchV, Z
DPS