Symbol PF Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy

ČJn

Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol

 

Charakteristika studijního oboru

Obor je určen především absolventům bakalářského studia v rámci studijního programu Specializace v pedagogice - bakalářského oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání - nebo absolventům bakalářského studia s jiným názvem, ale srovnatelného obsahu, které bylo absolvováno na VŠ v ČR.

Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství na druhém stupni ZŠ. Těžiště pregraduální přípravy je v oblasti pedagogicko-psychologické, oborové a oborově didaktické ve dvou aprobačních předmětech. Teoretická i praktická příprava směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese, včetně její tzv. pomáhající funkce. Požadavky na výstupní kvality absolventů je možno specifikovat do kategorií:

  • teoretické poznatky a vědomosti v příslušných aprobačních předmětech,
  • didaktické znalosti, dovednosti a zkušenosti,
  • pedagogické a psychologické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon učitelské profese.

Studijní program formuje absolventa, podporuje jeho flexibilitu a kreativitu, aby byl po nástupu do praxe schopen realizovat vlastní pojetí výuky a byl otevřený vůči změnám v kurikulární politice.

 

Profil absolventa

Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství na druhém stupni ZŠ.

Absolvent dosáhne úspěšným absolvováním uvedeného studijního programu, vypracováním diplomové práce, státními závěrečnými zkouškami z integrovaných pedagogických a psychologických disciplín a z odborných předmětů a jejich didaktik naplnění profesního standardu umožňujícího působení na ZŠ.

 

Přijímací zkouška

Uchazeči vykonají písemnou přijímací zkoušku v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu B7507 oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání akreditovaného na Pedagogické fakultě JU.

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který obsahuje část lingvistickou a část literární v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu. U každé otázky jsou nabídnuty tři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů:

Na základě výsledků písemné přijímací zkoušky.

Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů.

V přijímacím řízení je možné dosáhnout maximálně 100 bodů.

 

Splní-li podmínky pro přijetí větší počet uchazečů než je stanovený nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších výsledků u zkoušky.