mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

ČJu

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Oddělení českého jazyka a literatury KSJL PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 208, e-mail: isimkova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Český jazyk a literatura připravuje absolventy s adekvátním rozsahem znalostí a dovedností v oboru český jazyk a literatura s důrazem na vědomosti a dovednosti v oblastech český jazyk a dějiny české literatury.

Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ.

 

Profil absolventa

Absolvent je kvalifikován jako asistent učitele v rámci výuky na ZŠ se zaměřením na obor český jazyk a literatura, jako pracovník mimoškolních zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže; může spolupracovat s dalšími činiteli sociální sítě, uplatnit se ve státní správě a ve všech institucích, kde je požadováno bakalářské vzdělání humanitního směru.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška pro studenty, kteří složili státní maturitní zkoušku z českého jazyka, se nekoná. Uchazeči, kteří maturovali před zavedením státních maturit a nemají protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky z českého jazyka, vykonají písemnou přijímací zkoušku.

 

Podmínky pro přijetí

Pořadí uchazečů bude vytvořeno na základě procentuální úspěšnosti u společné části maturitní zkoušky z českého jazyka. K tomu musí uchazeč osobně dodat na Oddělení českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity ověřenou kopii maturitního vysvědčení a protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky z ČJ. Tento elektronický dokument nemusí být notářsky ověřen.

Ověřenou kopii maturitního vysvědčení a protokol může uchazeč odevzdat osobně ve dvou termínech: 17. 6. 2016 od 13:00-15:00 a 20. 6. 2016 od 10:00-12:00 na Oddělení českého jazyka a literatury KSJL PF, Dukelská 9 (3. patro, č. 412), České Budějovice.

Kopii maturitního vysvědčení označí v pravém horním rohu všemi kombinacemi oborů, na které se na PF JU hlásí. Protokol student získá buď na své střední škole nebo na výsledkovém portálu žáka na stránkách Cermatu, kam se musí předem zaregistrovat: https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Uchazeč bude hodnocen na základě procentuální úspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky z českého jazyka.

Uchazečům budou přiděleny body od 0 do 100 podle procentuální úspěšnosti u společné části maturitní zkoušky z ČJ. Tzn., že uchazeč, jehož úspěšnost u společné části maturitní zkoušky z ČJ byla 100 %, získá 100 bodů, jestliže 89 % , potom 89 bodů, atd. Hranice úspěšnosti je 50 %, tedy 50 bodů.

Uchazeči, kteří maturovali před zavedením státních maturit a nemají protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky z českého jazyka, vykonají písemnou přijímací zkoušku, která má podobu gramatického testu se třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou vědomosti z morfologie, syntaxe a stylistiky.

Test je hodnocen maximálně 100 body, k úspěšnému vykonání zkoušky je nutných alespoň 50 bodů. Uchazeči budou řazeni mezi studenty se společnou částí maturitní zkoušky podle počtu dosažených bodů.

 

Další důležitá sdělení

Hlásí-li se uchazeč současně na různé kombinace předmětů s českým jazykem v rámci bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání (např. ČJ-AJ, ČJ-SV atd.), výsledek společné části maturitní zkoušky z ČJ mu bude automaticky započítán do všech těchto studijních kombinací.

Přijímací řízení 2016/2017

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (15. 1. 2016)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova,
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání