PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

ČJu

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra českého jazyka a literatury PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 150, e-mail: isimkova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Český jazyk a literatura připravuje absolventy s adekvátním rozsahem znalostí a dovedností v oboru český jazyk a literatura s důrazem na vědomosti a dovednosti v oblastech český jazyk a dějiny české literatury.

Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ.

 

Profil absolventa

Absolvent je kvalifikován jako asistent učitele v rámci výuky na ZŠ se zaměřením na obor český jazyk a literatura, jako pracovník mimoškolních zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže; může spolupracovat s dalšími činiteli sociální sítě, uplatnit se ve státní správě a ve všech institucích, kde je požadováno bakalářské vzdělání humanitního směru.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se nekoná.

O úspěchu v přijímacím řízení pro obor Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání rozhodují následující kritéria:
a) prospěch,
b) výsledek maturitní zkoušky,
c) nadstandardní zájem o obor.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

U kritéria a) se hodnotí průměrný prospěch za celé období studia na SŠ. Výsledný průměr, vypočtený na dvě desetinná místa, je bodovým základem pro hodnocení studenta.
(Průměr 1,0 je hodnocen 40 body, např. průměr 1,70 je hodnocen 33 body, průměr 2,44 je hodnocen 26 body.)

U kritéria b) se započítává známka maturitní zkoušky z českého jazyka.
(Známka 1 je hodnocena 40 body, např. známka 3 je hodnocena 20 body.)
Pokud bude uchazeč maturovat až v září, obdrží pouze body na základě dokladů, které bude mít katedra k dispozici (bez bodů za maturitní zkoušku z českého jazyka).

U kritéria c) se započítávají:
- publikace v tisku,
- účast v lingvistických nebo literárních olympiádách,
- návštěva speciálních jazykových a literárních seminářů,
- literární a jazykovědné aktivity jiného druhu potvrzené v přihlášce vedením školy.
(Každá uvedená aktivita je hodnocena 5 body. Tato činnost musí být potvrzena v přihlášce školou, příslušnou institucí nebo kopií diplomu, osvědčení, kopií publikací apod., které budou do přihlášky vloženy. Na později dodané materiály nebude brát katedra zřetel.)

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů podle vzorce a + b + c. Tabulky pro bodový přepočet jsou k dispozici na webové stránce Katedry českého jazyka a literatury PF JU v Českých Budějovicích.

 

Další důležitá sdělení

Každý uchazeč odevzdá (nebo zašle poštou) na Katedru českého jazyka a literatury úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení označenou v horním pravém rohu všemi studijními obory, na které se hlásí. Uchazeči, kteří maturovali v minulých letech, vloží označenou kopii maturitního vysvědčení do přihlášky.

Pokud nebude mít katedra k dispozici všechny požadované materiály rozhodné pro sestavení pořadí uchazečů do 20. 6. 2014, bude pořadí sestaveno jen na základě materiálů k tomuto datu odevzdaných uchazečem.

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Den otevřených dveří (17. 1. 2014)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové
(nevedoucí k učitelství pro ZŠ):

Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Tělesná výchova a sport (dvouob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

 

Navazující magisterské dvouleté - učitelské:
dvouoborové - Učitelství pro ZŠ
dvouoborové - Učitelství pro SŠ
jednooborové - Učitelství pro ZŠ/SŠ

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (komb.) - druhé kolo přijímacího řízení

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání
IKS: AJ (2. st. ZŠ), AJ (1. st. ZŠ), ČJ, M, In, F, TchV, Z
DPS