PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

ČJu

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra českého jazyka a literatury PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 150, e-mail: isimkova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Český jazyk a literatura připravuje absolventy s adekvátním rozsahem znalostí a dovedností v oboru český jazyk a literatura s důrazem na vědomosti a dovednosti v oblastech český jazyk a dějiny české literatury.

Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ.

 

Profil absolventa

Absolvent je kvalifikován jako asistent učitele v rámci výuky na ZŠ se zaměřením na obor český jazyk a literatura, jako pracovník mimoškolních zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže; může spolupracovat s dalšími činiteli sociální sítě, uplatnit se ve státní správě a ve všech institucích, kde je požadováno bakalářské vzdělání humanitního směru.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška pro studenty, kteří složili státní maturitní zkoušku z českého jazyka, se nekoná. Pořadí uchazečů bude vytvořeno na základě procentuální úspěšnosti u společné části maturitní zkoušky z českého jazyka. K tomu musí uchazeč co nejdříve, nejpozději však do 19. 6. 2015, dodat na Katedru českého jazyka a literatury ověřenou kopii maturitního vysvědčení a ověřený protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky z ČJ. Kopii maturitního vysvědčení označí v pravém horním rohu všemi kombinacemi oborů, na které se na PF JU hlásí. Protokol student získá buď na své střední škole nebo na výsledkovém portálu žáka na stránkách Cermatu, kam se musí předem zaregistrovat: https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx.

Student bude hodnocen na základě celkové procentuální úspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky z českého jazyka.

Uchazečům budou přiděleny body od 0 do 100 podle procentuální úspěšnosti u společné části maturitní zkoušky z ČJ. Tzn. že uchazeč, jehož úspěšnost u společné části maturitní zkoušky z ČJ byla 100 %, získá 100 bodů, jestliže 99 %, potom 99 bodů, atd. Hranice úspěšnosti je 50 %, tedy 50 bodů.

Uchazeči, kteří maturovali před zavedením státních maturit a nemají protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky z českého jazyka, případně maturovali v roce, kdy existovaly 2 různé úrovně státní maturity, vykonají přijímací zkoušku (viz Opatření vedoucího Katedry českého jazyka a literatury k přijímacímu řízení).

 

Další důležitá sdělení

Hlásí-li se uchazeč současně na různé kombinace předmětů s českým jazykem v rámci bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání (např. ČJ-AJ, ČJ-SV atd.), výsledek společné části maturitní zkoušky z ČJ mu bude automaticky započítán do všech těchto studijních kombinací.

ECTS Label
Průvodce prváka
Hledáme instruktory sportovních kurzů
 

Přijímací řízení 2015/2016

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (16. 1. 2015)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Přezkoumání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání