PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

VVBp, VVBk

Vzdělávání v biologii

Doktorský studijní obor v prezenční i kombinované formě se standardní dobou studia 4 roky.

Katedra biologie PF JU, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice,
tel.: 387 773 010, e-mail: amadeus@pf.jcu.cz

 

Studium je garantováno a realizováno společně konsorciem tří fakult: Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Přijímací řízení je vyhlašováno každou ze jmenovaných fakult samostatně, prostřednictvím inzerce té které fakulty na základě společných podmínek.

(Bližší informace pro uchazeče, kteří se hlásí ke studiu na PF JU nebo na PřF JU: Katedra biologie PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, telefon: 387 773 012 nebo 387 773 010; E-mail: papacek@pf.jcu.cz)

 

Vstupní požadavky na uchazeče

Uchazeč o studium v rámci studijního oboru "Vzdělávání v biologii" musí splňovat následující podmínky: (a) být absolventem magisterského studia Učitelství biologie, nebo Učitelství přírodopisu nebo studia Biologie, popřípadě inženýrského biologicky orientovaného studia, (b) pokud není uchazeč absolventem učitelského studia, musí být součástí jeho pregraduálního studia nebo studia v rámci CŽV i pedagogika a pedagogická psychologie, (c) uchazeč musí ovládat angličtinu; znalost dalšího světového jazyka je výhodou.

 

Uchazeči o studium předkládají:

  • přihlášku ke studiu
  • ověřený opis diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
  • pokud publikovali své práce, pak i soupis publikační činnosti
  • návrh výzkumného projektu

Pozn:
Písemný návrh výzkumného projektu o rozsahu 5-8 stran by měl formálně odpovídat nárokům na odborný text. Musí obsahovat zdůvodnění projektu (proč je potřebné danou problematiku řešit), vysvětlení teoretických východisek, formulaci výzkumného problému (hypotézy), rámcový nástin postupu řešení a seznam literatury, o který se návrh opírá.
Uchazeč si může navrhnout vlastní téma výzkumného projektu nebo si vybrat z témat nabízených školícím pracovištěm (KBi PF JU), která lze aktuálně zjistit dotazem na e-mailové adrese papacek@pf.jcu.cz. Téma výzkumného projektu by mělo souviset s výzkumnými projekty, které řeší školitelské pracoviště. V této souvislosti je vhodné vlastní téma předem, na výše uvedené adrese, konzultovat nebo mít předběžný souhlas potenciálního školitele. Výhodou zapojení studenta do výzkumných projektů a týmu pracoviště je možnost většího sdílení literatury, badatelského zázemí a možnost získat kromě doktorského stipendia i mimořádná stipendia z projektových finančních zdrojů.

 

Nabízená témata doktorských dizertací pro doktorské studium Vzdělávání v biologii na KBi PF JU pro nejbližší období (tj. 2015, 2016):

  1. Formativní hodnocení ve vzdělávání v biologii na prvním stupni základní školy (školitel Dr. Jan Petr)
  2. Formativní hodnocení ve vzdělávání v biologii na druhém stupni základní školy (školitelka doc. Radka Závodská)
  3. Neformální vzdělávání v biologii (školitel Dr. Jan Petr)
  4. Žákovské řešení úloh ve výuce biologie (školitel Dr. Jan Petr)
  5. Reflexe přípravy učitelů biologie jejími účastníky a jejich žáky (školitel prof. Miroslav Papáček)

Po vzájemné dohodě s uchazeči o studium mohou být vypsána i další témata.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru. Při něm uchazeči podají informace o dosavadním studiu, popř. práci a motivaci pro studium oboru "Vzdělávání v biologii" a prezentují základní teze výzkumného projektu.

Při přijímacím pohovoru se ověřuje rozhled, znalosti a dovednosti v oboru didaktiky biologie, orientace v pedagogice a pedagogické psychologii a metodologii vědecké práce. Část pohovoru bývá vedena v anglickém jazyce.

Datum pro ukončení přijímání přihlášek do doktorského studia: 7. května 2015   druhé kolo: do 31. 8. 2015

Předpokládaný termín přijímací zkoušky: červen 2015, popř. září 2015   druhé kolo: 14. 9. 2015

 

Další důležité informace pro uchazeče

Přijímací zkouška všech uchazečů k doktorskému studiu Vzdělávání v biologii na kteroukoli ze tří fakult tvořících konsorcium se koná před jedinou společnou komisí na jediném místě, které bude uvedeno v pozvánce k přijímací zkoušce. Počet uchazečů přijímaných ke studiu je dán kapacitou školitelů (= vedoucích) disertační práce. Pokud nebude počet přijímaných studentů na některé z fakult konsorcia naplněn a kapacita školitelů této fakulty zůstane volná, může být studium na této fakultě nabídnuto uchazečům, kteří absolvovali přijímací řízení úspěšně, ale nemohli být z kapacitních důvodů přijati na zbývající fakulty konsorcia.

ECTS Label
Průvodce prváka
Hledáme instruktory sportovních kurzů
 

Přijímací řízení 2015/2016

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (16. 1. 2015)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Přezkoumání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání