Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy

Fn-In

Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol

 

Tato kombinace je určena absolventům bakalářských studijních oborů zaměřených na informatiku (např. na Jihočeské univerzitě akreditovaný obor Informační technologie a e-learning), případně na adekvátní studijní obory s informatikou, resp. fyzikou.

 

Profil absolventa

Absolventi jsou připravováni především pro výkon učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol. Další uplatnění absolventů je především v odborných vzdělávacích zařízeních a v technických aktivitách realizovaných v rámci pedagogiky volného času. Kromě toho naleznou také uplatnění v oblasti státní správy a v soukromé výrobní i nevýrobní sféře jako odborní pracovníci.

 

Přijímací zkouška

Uchazečům, kteří jsou absolventy oboru Informační technologie a e-learning na PF JU, je přijímací zkouška z Fyziky prominuta - jejich bodové ohodnocení je stanoveno na základě výsledku SZZ (výborně = 30 b, velmi dobře = 20 b, dobře = 10 b) a váženého studijního průměru*) za celou dobu studia (1,0 = 70 b, 1,1 = 68 b, 1,2 = 66 b,…).

Uchazeči, kteří nebudou absolventy oboru Informační technologie a e-learning na PF JU, konají do navazujícího studia ústní přijímací zkoušku z fyziky, která je na úrovni bakalářské státní závěrečné zkoušky oboru Fyzika se zaměřením na vzdělávání akreditovaného na Pedagogické fakultě JU.

Přijímací zkouška z informatiky je absolventům oboru Informační technologie a e-learning na PF JU prominuta - jejich bodové ohodnocení je stanoveno na základě výsledku SZZ a obhajoby bakalářské práce (hodnocení "výborně" = 100 b, každé snížení známky o 1 stupeň u každé části zkoušky znamená odečet 10 b., takže např. hodnocení "dobře, dobře" = 60 b.)

Uchazeči, kteří nebudou absolventy bc. oboru Informační technologie a e-learning na PF JU, konají do navazujícího studia přijímací zkoušku z informatiky, a sice formou písemného testu. V zadání bude cca 5 praktických problémů a otázek z klíčových povinných předmětů bc. oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání: programování, kancelářský software, diskrétní matematika, principy a využití multimédií, správa a navrhování edukačního webu, databázové systémy, operační systémy. Vzorové zadání testu je vystaveno na webu katedry informatiky v sekci Přijímací zkoušky.

Student složil přijímací zkoušku z informatiky tehdy, jestliže v testu získal alespoň 50 z maximálního počtu 100 bodů.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Ze všech uchazečů se sestavuje pořadí podle počtu získaných bodů

 

Další důležitá sdělení

Uchazeči, kteří splňují vyhlášené kritérium pro prominutí přijímací zkoušky, se přesto dostaví v jednom z vyhlášených termínů přijímacího řízení s příslušnými doklady, které toto kritérium dokazují.

 

*) Průměry jsou zaokrouhlovány na 1 desetinné místo dle standardních matematických pravidel