Symbol PF Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy

F3n-I3n

Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol

(3 leté studium navazující na ITu, zkratka ve STAGu F3n - I3n)

 

Tato kombinace je určena absolventům bakalářských studijních oborů zaměřených na informatiku (např. na Jihočeské univerzitě akreditovaný obor Informační technologie a e-learning), případně na adekvátní studijní obory s informatikou, resp. fyzikou.

 

Profil absolventa

Absolventi jsou připravováni především pro výkon učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol. Další uplatnění absolventů je především v odborných vzdělávacích zařízeních a v technických aktivitách realizovaných v rámci pedagogiky volného času. Kromě toho naleznou také uplatnění v oblasti státní správy a v soukromé výrobní i nevýrobní sféře jako odborní pracovníci.

 

Přijímací zkouška z fyziky

Uchazečům, kteří jsou absolventy oboru Informační technologie a e-learning na PF JU, je přijímací zkouška z Fyziky prominuta - jejich bodové ohodnocení je stanoveno na základě výsledku SZZ (výborně = 30 b, velmi dobře = 20 b, dobře = 10 b) a váženého studijního průměru*) za celou dobu studia (1,0 = 70 b, 1,1 = 68 b, 1,2 = 66 b,…).

Uchazeči, kteří nebudou absolventy oboru Informační technologie a e-learning na PF JU, konají do navazujícího studia ústní přijímací zkoušku z fyziky, která je na úrovni bakalářské státní závěrečné zkoušky oboru Fyzika se zaměřením na vzdělávání akreditovaného na Pedagogické fakultě JU.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Uchazeč/ka musí dosáhnout dle kritérií z fyziky minimálního počtu 30 bodů. Ze všech uchazečů se sestavuje pořadí podle počtu získaných bodů

 

Další důležitá sdělení

Uchazeči, kteří splňují vyhlášené kritérium pro prominutí přijímací zkoušky, se přesto dostaví v jednom z vyhlášených termínů přijímacího řízení s příslušnými doklady, které toto kritérium dokazují.

 

*) Průměry jsou zaokrouhlovány na 1 desetinné místo dle standardních matematických pravidel

 

Přijímací zkouška z informatiky

Uchazečům, kteří jsou absolventy oboru Informační technologie a e-learning na PF JU, je přijímací zkouška z informatiky prominuta. Jejich bodové ohodnocení je stanoveno na základě:

  1. výsledku SZZ z informatiky (výborně = 60 b, velmi dobře = 40 b, dobře = 20 b)
  2. BUĎ známky z obhajoby bakalářské práce, pokud je vedena na katedře informatiky (výborně = 40 b., velmi dobře = 30 b., dobře = 20 b.), NEBO váženého studijního průměru za celou dobu studia (1,0 = 40 b, 1,1 = 38 b, 1,2 = 36 b … 3,0 a vyšší = 0 b).

Do bodového hodnocení se zahrne ta část bodu 2., ze které uchazeč získá více bodů.

 

Uchazeči, kteří nejsou absolventy oboru Informační technologie a e-learning na PF JU, konají do navazujícího studia ústní přijímací zkoušku z informatiky.

Tato zkouška je na úrovni bakalářské státní závěrečné zkoušky oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na PF JU. Při zkoušce uchazeč odpovídá na jednu teoretickou otázku a jednu praktickou úlohu. Na teoretickou otázku odpovídá ústně, praktickou úlohu vyřeší při přípravě "na potítku" a před komisí předvede a obhájí její řešení. Každá část zkoušky je ohodnocena max. 50 body.

Okruhy k přijímací zkoušce jsou identické s okruhy pro výše zmíněnou státní závěrečnou zkoušku a jsou uvedeny na webu katedry informatiky pod odkazem Uchazeč/Přijímací zkoušky.

 

Student složil přijímací zkoušku z informatiky tehdy, jestliže získal alespoň 50 z maximálního počtu 100 bodů.

Ze studentů, kteří složí přijímací zkoušku, je stanoveno pořadí podle počtu získaných bodů.