Symbol PF Učitelství fyziky a technické výchovy pro 2. stupeň základních škol - kombinovaná forma

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy

Fy-TchVn-k

Učitelství fyziky a technické výchovy pro 2. stupeň základních škol - kombinovaná forma

 

Charakteristika studijního oboru

Tento obor je určen pro absolventy bakalářských studijních oborů akreditovaných na JU: Fyzika, Technická výchova se zaměřením na vzdělávání, Základy výrobní techniky nebo Dopravní a manipulační technika, případně pro absolventy adekvátních bakalářských oborů.

 

Profil absolventa

Absolventi jsou připravováni především pro výkon učitelství fyziky a technické výchovy pro 2. stupeň základních škol. Další uplatnění absolventů je především v odborných vzdělávacích zařízeních a v technických aktivitách realizovaných v rámci pedagogiky volného času.

Kromě toho naleznou také uplatnění v oblasti státní správy a v soukromé výrobní i nevýrobní sféře jako odborní pracovníci.

 

Přijímací zkouška

Uchazečům - absolventům výše uvedených Bc. oborů akreditovaných na JU je přijímací zkouška z Fyziky a Technické výchovy prominuta - jejich bodové ohodnocení je stanoveno na základě výsledku SZZ (výborně = 30 b, velmi dobře = 20 b, dobře = 10 b) a váženého studijního průměru*) za celou dobu studia (1,0 = 70 b, 1,1 = 68 b, 1,2 = 66 b,…).

Uchazeči, kteří nebudou absolventy výše uvedených Bc. oborů akreditovaných na JU, konají do navazujícího studia ústní přijímací zkoušku z fyziky a technické výchovy, která je na úrovni bakalářské státní závěrečné zkoušky oborů Fyzika a Technická výchova se zaměřením na vzdělávání akreditovaných na Pedagogické fakultě JU - viz SZZ KAFT PF JU.

V přijímacím řízení je možno dosáhnout za každý aprobační předmět maximálně 100 bodů.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Uchazeč/ka musí dosáhnout minimálního počtu 30 bodů. Ze všech uchazečů se sestavuje pořadí podle počtu získaných bodů.

 

Další důležitá sdělení

Uchazeči, kteří splňují vyhlášené kritérium pro prominutí přijímací zkoušky, se přesto dostaví v jednom z vyhlášených termínů přijímacího řízení s příslušnými doklady, které toto kritérium dokazují.

 

*) Průměry jsou zaokrouhlovány na 1 desetinné místo dle standardních matematických pravidel