Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy

Fy-TchVn-k

Učitelství fyziky a technické výchovy pro 2. stupeň základních škol - kombinovaná forma

 

Charakteristika studijního oboru

Tento obor je určen pro absolventy bakalářských studijních oborů akreditovaných na JU: Fyzika, Technická výchova se zaměřením na vzdělávání, Základy výrobní techniky nebo Dopravní a manipulační technika, případně pro absolventy adekvátních bakalářských oborů.

 

Profil absolventa

Absolventi jsou připravováni především pro výkon učitelství fyziky a technické výchovy pro 2. stupeň základních škol. Další uplatnění absolventů je především v odborných vzdělávacích zařízeních a v technických aktivitách realizovaných v rámci pedagogiky volného času.

Kromě toho naleznou také uplatnění v oblasti státní správy a v soukromé výrobní i nevýrobní sféře jako odborní pracovníci.

 

Přijímací zkouška

Uchazečům - absolventům výše uvedených Bc. oborů akreditovaných na JU je přijímací zkouška z Fyziky a Technické výchovy prominuta - jejich bodové ohodnocení je stanoveno na základě výsledku SZZ (výborně = 30 b, velmi dobře = 20 b, dobře = 10 b) a váženého studijního průměru*) za celou dobu studia (1,0 = 70 b, 1,1 = 68 b, 1,2 = 66 b,…).

Uchazeči, kteří nebudou absolventy výše uvedených Bc. oborů akreditovaných na JU, konají do navazujícího studia ústní přijímací zkoušku z fyziky a technické výchovy, která je na úrovni bakalářské státní závěrečné zkoušky oborů Fyzika a Technická výchova se zaměřením na vzdělávání akreditovaných na Pedagogické fakultě JU - viz SZZ KAFT PF JU.

V přijímacím řízení je možno dosáhnout za každý aprobační předmět maximálně 100 bodů.

 

Další důležitá sdělení

Uchazeči, kteří splňují vyhlášené kritérium pro prominutí přijímací zkoušky, se přesto dostaví v jednom z vyhlášených termínů přijímacího řízení s příslušnými doklady, které toto kritérium dokazují.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Ze všech uchazečů se sestavuje pořadí podle počtu získaných bodů.

 

*) Průměry jsou zaokrouhlovány na 1 desetinné místo dle standardních matematických pravidel