Symbol PF Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

Fu

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel.: 387 773 055, 387 773 322, e-mail: cerna@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní program je přípravou ke studiu v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol. Vytváří znalosti základního kurzu fyziky (Fyzika I. - IV.) a praktické dovednosti, postupy a metody fyzikálních experimentů (Základní fyzikální měření I. - IV.) Základem zvládnutí fyzikálních poznatků na odpovídající úrovni je potřebný matematický aparát (Matematika pro fyziky I. - II.). Z dalších fyzikálních oborů získávají poznatky z elektroniky, astronomie a fyziky pevných látek.

 

Profil absolventa

Absolventi jsou připravováni především na navazující magisterské studium Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol. Další uplatnění absolventů je především v odborných vzdělávacích zařízeních a v technických aktivitách realizovaných v rámci pedagogiky volného času. Kromě toho naleznou také uplatnění v oblasti státní správy a v soukromé výrobní i nevýrobní sféře jako odborní pracovníci.

 

Přijímací zkouška

Uchazečům je přijímací zkouška prominuta - jejich bodové ohodnocení je stanoveno na základě výsledku studia na SŠ.

  • maturita z jednoho z profilových předmětů *) (výborně = 30 b, velmi dobře = 20 b, dobře = 10 b)
  • celkový studijní průměr **) za celou dobu studia (1,0 = 70 b, 1,1 = 68 b, 1,2 = 66 b,…).

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Uchazeč/ka musí dosáhnout minimálního počtu 30 bodů. Ze všech uchazečů se sestavuje pořadí podle počtu získaných bodů.

 

Další důležitá sdělení

Uchazeči se dostaví i v případě prominutí přijímací zkoušky v jednom z vyhlášených termínů přijímacího řízení s příslušnými doklady (maturitní vysvědčení a vysvědčení z jednotlivých ročníků), které prokazují bodové ohodnocení.

*) Fyzika, Matematika, odborné předměty technického zaměření (Elektrotechnika, Strojírenství, Stavebnictví, ...), respektive blok odborných předmětů technického zaměření.

**) Průměry jsou zaokrouhlovány na 1 desetinné místo dle standardních matematických pravidel