mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

Fu

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel.: 387 773 055, 387 773 322, e-mail: cerna@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní program je přípravou ke studiu v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol. Vytváří znalosti základního kurzu fyziky (Fyzika I. - IV.) a praktické dovednosti, postupy a metody fyzikálních experimentů (Základní fyzikální měření I. - IV.) Základem zvládnutí fyzikálních poznatků na odpovídající úrovni je potřebný matematický aparát (Matematika pro fyziky I. - II.). Z dalších fyzikálních oborů získávají poznatky z elektroniky, astronomie a fyziky pevných látek.

 

Profil absolventa

Absolventi jsou připravováni především na navazující magisterské studium Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol. Další uplatnění absolventů je především v odborných vzdělávacích zařízeních a v technických aktivitách realizovaných v rámci pedagogiky volného času. Kromě toho naleznou také uplatnění v oblasti státní správy a v soukromé výrobní i nevýrobní sféře jako odborní pracovníci.

 

Přijímací zkouška

Uchazečům je přijímací zkouška prominuta - jejich bodové ohodnocení je stanoveno na základě výsledku studia na SŠ.

  • Maturita z jednoho z profilových předmětů *) (výborně = 30 b, velmi dobře = 20 b, dobře = 10 b)
  • celkový studijní průměr **) za celou dobu studia (1,0 = 70 b, 1,1 = 68 b, 1,2 = 66 b,…).

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Ze všech uchazečů se sestavuje pořadí podle počtu získaných bodů.

 

Další důležitá sdělení

Uchazeči se dostaví v jednom z vyhlášených termínů přijímacího řízení s příslušnými doklady (maturitní vysvědčení a vysvědčení z jednotlivých ročníků), které prokazují bodové ohodnocení.

 

*) Fyzika, Matematika, odborné předměty technického zaměření (Elektrotechnika, Strojírenství, Stavebnictví, ...), respektive blok odborných předmětů technického zaměření.

**) Průměry jsou zaokrouhlovány na 1 desetinné místo dle standardních matematických pravidel

Přijímací řízení 2016/2017

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (15. 1. 2016)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova,
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání