PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

GEVES

Geografie pro veřejnou správu

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky

Katedra geografie PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
telefon: 387 773 060, e-mail: hmalikova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor "Geografie pro veřejnou správu" (GEVES) je bakalářský tříletý prezenční (denní) neučitelský studijní obor spadající do studijního programu "Geografie". Studijní obor zahrnuje předměty geografické (fyzickogeografické, sociálněgeografické, geograficko-metodické i regionálně geografické), předměty společensko vědní (politologie, sociologie, ekonomie, právo) a předměty organizace a praxe veřejné správy. Vychovává odborníky pro veřejnou správu, zejména pro pracoviště státní správy zabývající se správou území a jeho jednotlivých složek, prostorovým plánováním a rozhodováním, územním rozvojem, správou sociálních záležitostí v území, územní statistikou atp. Absolventi najdou uplatnění především na obecních úřadech, na pověřených obecních úřadech, na obecních úřadech s rozšířenou působností a na dalších městských úřadech, magistrátech měst a na krajských úřadech (odbory regionálního rozvoje, územního plánování, životního prostředí, památkové péče, cestovního ruchu, školství, vnitřních věcí, kultury, hospodářské sféry). Měli by zde obsadit pozice středního managementu a asistentů vyššího managementu. Absolventi budou připraveni pokračovat ve studiu na magisterských studijních oborech geografického, územně správního a společensko vědního zaměření.

 

Profil absolventa

Absolventi studijního oboru "Geografie pro veřejnou správu" (GEVES) budou kompetentní k vykonávání agend regionálního rozvoje a sociálního rozvoje ve veřejné správě České republiky. Budou mít výstupní znalosti a dovednosti zejména v těchto oblastech - sociální geografie a regionální rozvoj (a), regionální geografie České republiky a Evropy (b), sociální vědy (zejména sociologie a politologie) ve veřejné správě (c), organizace, management a právo veřejné správy v ČR a EU (d). Vedle toho budou mít absolventi ještě další znalosti ve fyzické geografii, v kartografii, GIS a DPZ, v ekonomii a ve financování územně správních celků, v novověké historii a v dalších oblastech. Absolventi budou schopni vyhledávat potřebné informace o jevech v území, tyto informace budou umět třídit a vyhodnocovat především s využitím moderní výpočetní techniky. Studenti naváží na svou středoškolskou jazykovou přípravu při výuce jazyků.

Absolventi nebudou mít problémy pohybovat se v prostředí veřejné správy ČR, neboť toto prostředí budou také znát z praxí a ze zpracovávání seminárních a bakalářských prací. Studenti budou vychováváni k tomu, aby uměli vystupovat na veřejnosti, uměli diskutovat a uměli obhájit své názory a své postupy řešení problémů. Absolventi budou schopni pokračovat ve vzdělávání na magisterských oborech odpovídajícího zaměření.

 

Přijímací zkouška ze zeměpisu

Každý z uchazečů se musí osobně dostavit k jednomu z termínů přijímací zkoušky ze zeměpisu, jinak nemůže být přijat. Otázky ústní zkoušky vycházejí z požadavků osnov pro výuku zeměpisu na gymnáziích a týkají se těchto témat:

  • sociální geografie - sociální složky krajinné sféry (obyvatelstvo, osídlení, průmysl, zemědělství, služby, doprava), složkové sociálně geografické disciplíny (geodemografie, geografie osídlení, průmyslu, zemědělství, služeb, dopravy), sociální a globální problémy,
  • regionální geografie - Česko a Evropa - klima, hydrologické poměry, orografie, biota, obyvatelstvo, osídlení, hospodářství, politická situace.
  • kartografie - měřítko a obsah map, kartografická zobrazení, druhy map, měření na mapách,
  • fyzická geografie - přírodní složky krajinné sféry (atmosféra, litosféra, hydrosféra, biosféra, pedosféra), složkové fyzickogeografické disciplíny (klimatologie, hydrologie, biogeografie, geomorfologie, pedologie), fyzickogeografické zóny na Zemi, globální problémy přírodní krajinné sféry,
  • další otázky se mohou týkat aktuálních politicko - geografických problémů jednotlivých regionů Evropy a Česka.

Přijímací ústní zkouška ze zeměpisu bude prominuta uchazečům, u kterých nebyl průměrný prospěch ze všech předmětů za jednotlivé poslední čtyři ročníky na výročních vysvědčeních (v maturitním roce pololetní vysvědčení) horší než 2,35 a současně studovali takovou střední školu s maturitou, kde byl zeměpis alespoň po dva celé roky jedním z předmětů studia. Z tohoto důvodu je třeba řádně vyplnit přihlášku ke studiu. Vyplnit známky z výročních vysvědčeních za poslední čtyři roky studia (v případě čtvrtého ročníku známky za první pololetí), řádně vyplnit příslušné průměry za jednotlivé ročníky a nechat potvrdit ředitelstvím příslušné střední školy. Nutné razítko a podpis odpovědné osoby. Nestačí čestné prohlášení.

Přijímací ústní zkouška ze zeměpisu bude prominuta také těm uchazečům, kteří se umístili na 1. - 3. místě v krajském nebo celostátním kole zeměpisné olympiády (je třeba donést diplom).

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Pokud bude uchazeči prominuta ústní zkouška ze zeměpisu, potom získá 100 bodů.

Při ústní zkoušce je možné získat maximálně 100 bodů, z toho max. 50 bodů za orientaci v mapě Evropy a ČR a maximálně 50 bodů za geografické reálie a základní poznatky z obecné geografie. Minimální počet bodů v kategorii "prospěl" je 40 bodů.

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Den otevřených dveří (17. 1. 2014)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové
(nevedoucí k učitelství pro ZŠ):

Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Tělesná výchova a sport (dvouob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

 

Navazující magisterské dvouleté - učitelské:
dvouoborové - Učitelství pro ZŠ
dvouoborové - Učitelství pro SŠ
jednooborové - Učitelství pro ZŠ/SŠ

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (komb.) - druhé kolo přijímacího řízení

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání
IKS: AJ (2. st. ZŠ), AJ (1. st. ZŠ), ČJ, M, In, F, TchV, Z
DPS