Symbol PF Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

ITu

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra informatiky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel.: 387 773 074, e-mail: informatika@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Studium pro budoucí učitele informatiky pro 2. stupeň ZŠ. K dosažení této kvalifikace musí absolvent pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Studium učitelské přípravy je koncipováno jako dvouoborové, v kombinaci s dalším vyučovacím předmětem. Součástí studia je blok pedagogiky a psychologie. Studium je zakončeno státní zkouškou z informačních technologií, pedagogiky a druhého zvoleného oboru. Absolvent získá titul Bc.

 

Profil absolventa

Absolvent je odborník se znalostí informatiky a informačních technologií, s matematickým, pedagogickým a psychologickým základem. Je podle své volby vyprofilovaný odborník s přehledem v oblasti tvorby edukačních materiálů, technického zajištění výuky v počítačové učebně a správcovství informačního systému školy, je připravený podílet se na rozvoji vzdělávací instituce v oblasti informačních a vzdělávacích technologií.

Studijní obor představuje přípravu na učitelská studia, u absolventa se předpokládá jeho pokračování v navazujícím magisterském oboru učitelské přípravy tak, aby dosáhl plné učitelské kvalifikace.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se nekoná. O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů, sestavené podle průměrného prospěchu u maturity. V přijímacím řízení získá uchazeč maximálně 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Průměrný prospěch u maturity je počítán ze známek ze všech předmětů uvedených na maturitním vysvědčení. Body se přidělují takto:

  • Průměr 1,5 a lepší odpovídá 100 bodům.
  • Za každou 0,02 navíc k průměru 1,5 se odečítá 1 bod. Např. uchazeč s průměrem 2,00 získá 75 bodů.
  • Průměr 3,5 a slabší odpovídá 1 bodu.
  • Pokud uchazeč nedodá maturitní vysvědčení, získá 1 bod.