Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

ITu

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra informatiky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel.: 387 773 074, e-mail: informatika@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Studium pro budoucí učitele informatiky pro 2. stupeň ZŠ. Aby této kvalifikace dosáhl, absolvent tohoto oboru musí pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Studium učitelské přípravy je koncipováno jako dvouoborové, v kombinaci s matematikou, fyzikou nebo technickou výchovou jako dalším vyučovacím předmětem. Součástí studia je blok pedagogiky a psychologie. Studium je zakončeno státní zkouškou z informačních technologií, pedagogiky a druhého zvoleného oboru. Absolvent získá titul Bc.

 

Profil absolventa

Absolvent je odborník se znalostí informatiky a informačních technologií, s matematickým, pedagogickým a psychologickým základem. Je schopný technicky zajistit výuku v počítačové učebně a spravovat informační systém školy, je podle své volby vyprofilovaný odborník s přehledem v oblasti programování, tvorby edukačních materiálů, správy a tvorby e-learningových systémů, správy informačních systémů, je připravený podílet se na rozvoji vzdělávací instituce v oblasti informačních a vzdělávacích technologií.

Studijní obor představuje přípravu na učitelská studia, u absolventa se předpokládá jeho pokračování v navazujícím magisterském oboru učitelské přípravy tak, aby dosáhl plné učitelské kvalifikace.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se nekoná.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

  • celkový průměrný prospěch studia (průměrnému prospěchu 1,5 a lepšímu odpovídá 100 bodů, průměru 3,5 a slabšímu odpovídá 0 bodů);
  • za absolvování maturity z informatiky získává uchazeč až 60 bodů jako bonus (doloží-li její vykonání ke stanovenému datu - viz níže) - za známku 1 získává + 60 bodů, za známku 2: + 40 bodů, za známku 3: + 20 bodů

 

Další důležitá sdělení uchazečům

  • Bodování prospěchu: Body se přidělují tak, že průměr = 1,5 a lepší odpovídá 100 bodům, průměr 3,5 a slabší odpovídá 0 bodům. Průměru mezi 1,5 a 3,5 se body přidělují podle lineární škály. Např. uchazeč s průměrným prospěchem 2,00 získá za prospěch 75 bodů.
  • Bonus za vykonání maturity z informatiky se počítá v případě, že uchazeč předloží doklad o jejím absolvování do 20. 6. 2016. Po tomto termínu není nárok na přiznání bonusu.
  • Průměrný prospěch studia je počítán z vysvědčení na konci 1., 2. a 3. roku středoškolského studia (příp. adekvátní ročníky šestiletých a osmiletých gymnázií).
  • Průměrný prospěch studia za jednotlivé ročníky musí být uveden na přihlášce ke studiu, zaokrouhlen na 2 desetinná místa a potvrzen školou nebo doložen úředně ověřenými kopiemi těchto vysvědčení. V případě neuvedení průměrného prospěchu přímo v přihlášce se uděluje 0 bodů za prospěch.
  • Jako maturitu z předmětu Informatika lze uznat i maturitu z předmětu Informační a komunikační technologie, Výpočetní technika, Elektronické počítače, Programování, Operační systémy, Textové editory, Počítačová grafika.
  • U studijních oborů SŠ zaměřených na informatiku (s těmito vyjmenovanými termíny obsaženými v názvu oboru: "informatika", "informační technologie") lze jako maturitní zkoušku z informatiky uznat maturitní zkoušku z odborného předmětu či odborného bloku.