mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy

Mn

Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol

 

Charakteristika studijního oboru

Magisterský studijní obor Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol je koncipován jako dvouoborový v kombinaci s dalším oborem nabízeným na Pedagogické fakultě JU v rámci programu N7503 (tj. AJ, ČJ, D, F, HV, Ch, In, NJ, OV, Př, TV, TchV, VKZ, VV, Z). Studium je určeno absolventům pedagogicky zaměřených kombinací dvou bakalářských studijních oborů.

Studenti si zapisují povinné předměty, předměty povinně volitelné a dále předměty výběrové. V průběhu magisterského dvouoborového studia musí student ke státní zkoušce získat alespoň 120 kreditů. Tyto kredity získává z univerzitního základu společného pro oba obory, z pedagogicko-psychologické složky, za předměty studijního oboru A, za předměty studijního oboru B a za diplomovou práci.

Diplomová práce se vypracovává buď z oboru A nebo z oboru B nebo z pedagogiky a psychologie. Pro úspěšné absolvování studia musí student obhájit svoji diplomovou práci a úspěšně vykonat státní závěrečnou zkoušku z obou oborů magisterského studia, dále z pedagogiky a psychologie.

 

Profil absolventa

Absolvent tohoto oboru je kvalifikován jako učitel matematiky a druhého vystudovaného oboru na 2. stupni základních škol. Na tuto profesi je připraven jak po stránce odborné - matematické, tak i po stránce pedagogicko-psychologické, didaktické a metodické.

Kromě vzdělávacích a výchovných kompetencí si student osvojí i znalosti a dovednosti potřebné při tvorbě rámcových vzdělávacích programů, školních projektů aj.

Současně je absolvent připraven pro samostatnou práci v oblasti organizace, řízení a výuky na základní škole i v mimoškolní činnosti.

Získané odborné znalosti umožňují uplatnění i v některých oblastech státní správy.

 

Přijímací zkouška:

Uchazeči vykonají písemnou přijímací zkoušku v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu B7507 oboru Matematika pro vzdělávání akreditovaného na Pedagogické fakultě JU.

 

Podmínky pro přijetí

Všichni zájemci o studium magisterského navazujícího programu N7503 oboru Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol musí projít přijímacím řízením.

Uchazeči, kteří studovali nebo studují na PF JU v bakalářském studijním programu B7507 oboru Matematika pro vzdělávání si vyberou jednu z následujících dvou možností a svoji volbu nahlásí vedoucímu katedry před konáním písemné přijímací zkoušky.

  1. Nechat si uznat písemnou státní zkoušku bakalářského studijního programu B7507 oboru Matematika pro vzdělávání (předmět KMA/QBZ) jako písemnou přijímací zkoušku.
  2. Vykonat písemnou přijímací zkoušku v rozsahu SZZ bakalářského studijního programu B7507 oboru Matematika pro vzdělávání akreditovaného na Pedagogické fakultě JU.

Ostatní uchazeči vykonají písemnou přijímací zkoušku v rozsahu SZZ bakalářského studijního programu B7507 oboru Matematika pro vzdělávání akreditovaného na Pedagogické fakultě JU. Maximálně je v přijímacím řízení možno dosáhnout 100 bodů.

Zájemci o studium magisterského navazujícího programu N7503 oboru Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol buď vykonají SZZ z matematiky do konce přijímacího rozhodování, nebo se zúčastní písemky v rámci přijímacího řízení.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Na základě výsledků bodového hodnocení písemné přijímací zkoušky (maximální zisk je 100 bodů). Při sestavování pořadí v rámci přijímacího řízení budou mít přednost studenti, kteří do konce přijímacího rozhodování stihnou ukončit svá bakalářská studia.

Přijímací řízení 2016/2017

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (15. 1. 2016)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova,
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání