mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

Mu

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra matematiky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel.: 387 773 091, e-mail: lsamkova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní obor Matematika se zaměřením na vzdělávání je koncipován jako dvouoborový v kombinaci s dalšími obory nabízenými na Pedagogické fakultě JU.

Studenti si zapisují povinné předměty, předměty povinně volitelné a dále předměty výběrové. V průběhu bakalářského dvouoborového studia (tj. např. kombinace Matematika se zaměřením na vzdělávání + Fyzika se zaměřením na vzdělávání) musí student ke státní zkoušce získat alespoň 180 kreditů. Tyto kredity získává z univerzitního základu společného pro oba obory (12 kreditů), z pedagogicko-psychologické složky (32 kreditů), za předměty studijního oboru A (64 kreditů), za předměty studijního oboru B (64 kreditů), za bakalářskou práci (8 kreditů).

Bakalářská práce se vypracovává buď z oboru A nebo z oboru B nebo z pedagogiky a psychologie. Bakalářské zkoušky budou vykonány z obou oborů studia se zaměřením na vzdělávání a dále z pedagogiky a psychologie.

 

Profil absolventa

Absolvent je připraven k navazujícímu magisterském studiu učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol, a to zejména v oblasti základů pedagogiky, pedagogické psychologie a matematiky.

Absolvent se může uplatnit jako asistent učitele v rámci výuky matematiky na základní škole, případně jako odborník v mimoškolním zařízení, které je zaměřené na volný čas dětí a mládeže.

Je odborně připraven pro realizaci zájmové činnosti dětí a dalších aktivit volného času, které umí ve škole diferencovaně organizovat.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se nekoná.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Splnění podmínek přijímacího řízení na obor Matematika se zaměřením na vzdělávání bude závislé na studijních výsledcích uchazečů na střední škole (u víceletých gymnázií se vyhodnocují poslední čtyři roky studia) a na jejich případné účasti a výsledcích v zájmových matematicky orientovaných soutěžích.

Výsledky studia na SŠ a další relevantní okolnosti budou v rámci přijímacího řízení hodnoceny bodově a celkový počet získaných bodů bude rozhodovat o pořadí uchazečů přijímaných ke studiu. Celkové pořadí, které rozhodne o přijetí (nepřijetí), bude výsledkem součtu umístění v přijímacím řízení ke studiu obou aprobačních předmětů.

Studijní výsledky musí být vypsané ve vytištěné přihlášce ke studiu a spolu s vypočteným celkovým průměrem (zaokrouhleným na 2 desetinná místa) musí být ověřeny a potvrzeny školou. Nestačí pouhé místopřísežné prohlášení o správnosti údajů. Účasti v soutěžích je nutné doložit kopiemi diplomů.

Bodové hodnocení studijních výsledků uchazeče může být vypočteno pouze z údajů v přihlášce. Proto je nezbytné, aby uchazeč uvedl všechny rozhodující údaje. Na dodatečná doplnění (vyjma doložení maturitního vysvědčení) po termínu odevzdání přihlášky nelze brát zřetel.

Ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodají uchazeči na katedru matematiky do 20. června 2016 osobně nebo zašlou doporučeně poštou.

Pokud nebude mít katedra matematiky k dispozici všechny požadované materiály rozhodné pro sestavení pořadí uchazečů do 20. června 2016, bude pořadí sestaveno jen na základě materiálů k tomuto datu uchazečem katedře odevzdaných.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Podrobné informace o kritériích pro sestavení pořadí uchazečů najdete na internetových stránkách katedry matematiky: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/studium.html

Přijímací řízení 2016/2017

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (15. 1. 2016)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova,
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání