mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

MŠp, MŠk

Učitelství pro mateřské školy

Jednooborové bakalářské studium prezenční i kombinované se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 232, e-mail: esvobod@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro skupinu pedagogických pracovníků, kteří budou převážně působit v oblasti předškolního vzdělávání. Cílem studijního programu je poskytnout potřebné profesní kompetence v kontextu se záměry předškolního vzdělávání států EU.

 

Profil absolventa

Vědomosti, dovednosti a postoje potřebné pro výkon povolání učitele v mateřské škole. Profesionální znalosti a dovednosti pro práci podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolního vzdělávání. Dovednost plánovat, realizovat a evaluovat vlastní i týmovou pedagogickou práci.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná a má dvě části. V první části budou zjišťovány předpoklady pro výkon povolání učitelky (učitele) mateřské školy a vědomosti z oblasti základů předškolní pedagogiky, ve druhé části bude probíhat prezentace tvořivých disciplín. Všechny úkoly budou zadávány až v průběhu přijímacího řízení.

K první části (dotazník profesních předpokladů a vědomostní test z oblasti základů předškolní pedagogiky) si uchazeč sebou přinese průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo řidičský průkaz nebo pas), psací potřeby.

K druhé části (prezentace tvořivých disciplín) si přinese pohodlné oblečení pro sezení na zemi. Dále si každý uchazeč připraví písničku, kterou bude zpívat a v případě, že hraje na hudební nástroj, který může donést, vezme si nástroj s sebou. Uchazeč si sebou přinese pomůcky pro výtvarnou výchovu - rudku nebo uhel.

Průběh přijímací zkoušky:

1. část: dotazník zaměřený na zjišťování předpokladů pro výkon profese a vědomostní test z oblasti základů předškolní pedagogiky

Do čtyř dnů budou testy vyhodnoceny a výsledky zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách katedry pedagogiky a psychologie (http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/), a v písemné podobě na nástěnce katedry pedagogiky a psychologie (budova PF JU Dukelská 9, 1. patro). Do druhé části přijímací zkoušky postupují u prezenčního studia uchazeči s pořadím 1 - 90, u kombinované formy studia uchazeči s pořadím 1 - 100 podle počtu dosažených bodů v 1. části přijímací zkoušky.

2. část: Tato část bude zaměřena na prezentaci tvořivých disciplin. U všech uchazečů půjde o posouzení hudebního projevu (např. zazpívání připravené písně), výtvarného projevu (kresba) a dramatického projevu (úkol bude zadán v průběhu přijímacího řízení).

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Celkový výsledek přijímací zkoušky budou ovlivňovat tři dílčí výsledky:

  • výsledky dotazníku předpokladů pro profesi učitelky či učitele mateřské školy, které budou získány na základě bodového ohodnocení podle daných kritérií (maximum 30 bodů)
  • výsledky vědomostního testu z oblasti základů předškolní pedagogiky (maximum 20 bodů)
  • prezentace tvořivých disciplin, k jejichž posouzení budou přizváni učitelé spolupracujících kateder - hudební a výtvarné výchovy (maximum 50 bodů)

Uchazeč může tedy dohromady získat maximálně 100 bodů.

Přijímací zkoušku vykonal úspěšně uchazeč, který absolvoval obě části přijímací zkoušky a dosáhl celkem alespoň 55 bodů.

 

Další důležitá sdělení

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám Učitelství pro MŠ

Havlínová, M. a kol.: Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Portál, Praha 2006.
Helus, Z.: Dítě v osobnostním pojetí. Portál, Praha 2005.
Mertin V., Gillernová I.: Psychologie pro učitelky MŠ. Portál, Praha 2012.
Opravilová E., Gebhartová, V.: Rok v mateřskéškole. Portál, Praha 2011.
Průcha, J., Koťátková S.: Předškolní pedagogika. Portál, Praha 2013.
Shapiro, L. E.: Emoční inteligence dítěte a její vývoj. Portál, Praha 1998.
Smolíková, K.: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. VUP, Praha 2006.
Svobodová, E. a kol.: Vzdělávání v mateřskéškole: školní a třídní vzdělávací program. Portál, Praha 2010.
Svobodová E.: Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. RAABE, Praha 2007.
Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Portál, Praha 2012.

Přijímací řízení 2016/2017

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (15. 1. 2016)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova,
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání