Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

MŠp, MŠk

Učitelství pro mateřské školy

Jednooborové bakalářské studium prezenční i kombinované se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 232, e-mail: esvobod@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro skupinu pedagogických pracovníků, kteří budou převážně působit v oblasti předškolního vzdělávání. Cílem studijního programu je poskytnout potřebné profesní kompetence v kontextu se záměry předškolního vzdělávání států EU.

 

Profil absolventa

Vědomosti, dovednosti a postoje potřebné pro výkon povolání učitele v mateřské škole. Profesionální znalosti a dovednosti pro práci podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolního vzdělávání. Dovednost plánovat, realizovat a evaluovat vlastní i týmovou pedagogickou práci.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná a má dvě části. V první části budou zjišťovány předpoklady pro výkon povolání učitelky (učitele) mateřské školy a vědomosti z oblasti základů předškolní pedagogiky, ve druhé části bude probíhat prezentace tvořivých disciplín. Všechny úkoly budou zadávány až v průběhu přijímacího řízení.

K první části (dotazník profesních předpokladů a vědomostní test z oblasti základů předškolní pedagogiky) si uchazeč sebou přinese průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo řidičský průkaz nebo pas), psací potřeby.

K druhé části (prezentace tvořivých disciplín) si přinese pohodlné oblečení pro sezení na zemi. Dále si každý uchazeč připraví písničku, kterou bude zpívat a v případě, že hraje na hudební nástroj, který může donést, vezme si nástroj s sebou. Uchazeč si sebou přinese pomůcky pro výtvarnou výchovu - rudku nebo uhel.

Průběh přijímací zkoušky:

1. část: dotazník zaměřený na zjišťování předpokladů pro výkon profese a vědomostní test z oblasti základů předškolní pedagogiky

Do čtyř dnů budou testy vyhodnoceny a výsledky zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách katedry pedagogiky a psychologie (http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/), a v písemné podobě na nástěnce katedry pedagogiky a psychologie (budova PF JU Dukelská 9, 1. patro). Do druhé části přijímací zkoušky postupují u prezenčního studia uchazeči s pořadím 1 - 90, u kombinované formy studia uchazeči s pořadím 1 - 100 podle počtu dosažených bodů v 1. části přijímací zkoušky.

2. část: Tato část bude zaměřena na prezentaci tvořivých disciplin. U všech uchazečů půjde o posouzení hudebního projevu (např. zazpívání připravené písně), výtvarného projevu (kresba) a dramatického projevu (úkol bude zadán v průběhu přijímacího řízení).

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Celkový výsledek přijímací zkoušky budou ovlivňovat tři dílčí výsledky:

  • výsledky dotazníku předpokladů pro profesi učitelky či učitele mateřské školy, které budou získány na základě bodového ohodnocení podle daných kritérií (maximum 30 bodů)
  • výsledky vědomostního testu z oblasti základů předškolní pedagogiky (maximum 20 bodů)
  • prezentace tvořivých disciplin, k jejichž posouzení budou přizváni učitelé spolupracujících kateder - hudební a výtvarné výchovy (maximum 50 bodů)

Uchazeč může tedy dohromady získat maximálně 100 bodů.

Přijímací zkoušku vykonal úspěšně uchazeč, který absolvoval obě části přijímací zkoušky a dosáhl celkem alespoň 55 bodů.

 

Další důležitá sdělení

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám Učitelství pro MŠ

Havlínová, M. a kol.: Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Portál, Praha 2006.
Helus, Z.: Dítě v osobnostním pojetí. Portál, Praha 2005.
Mertin V., Gillernová I.: Psychologie pro učitelky MŠ. Portál, Praha 2012.
Opravilová E., Gebhartová, V.: Rok v mateřskéškole. Portál, Praha 2011.
Průcha, J., Koťátková S.: Předškolní pedagogika. Portál, Praha 2013.
Shapiro, L. E.: Emoční inteligence dítěte a její vývoj. Portál, Praha 1998.
Smolíková, K.: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. VUP, Praha 2006.
Svobodová, E. a kol.: Vzdělávání v mateřskéškole: školní a třídní vzdělávací program. Portál, Praha 2010.
Svobodová E.: Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. RAABE, Praha 2007.
Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Portál, Praha 2012.