PF JU - home  

University of South Bohemia
FE  FP  FS  FT
FA  FHSS  FFPW

sitemap

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

MŠp, MŠk

Učitelství pro mateřské školy

Jednooborové bakalářské studium prezenční i kombinované se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 232, e-mail: esvobod@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro skupinu pedagogických pracovníků, kteří budou převážně působit v oblasti předškolního vzdělávání. Cílem studijního programu je poskytnout potřebné profesní kompetence v kontextu se záměry předškolního vzdělávání států EU.

 

Profil absolventa

Vědomosti, dovednosti a postoje potřebné pro výkon povolání učitele v mateřské škole. Profesionální znalosti a dovednosti pro práci podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolního vzdělávání. Dovednost plánovat, realizovat a evaluovat vlastní i týmovou pedagogickou práci.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná a má dvě části. V první části budou zjišťovány předpoklady pro výkon povolání učitelky (učitele) mateřské školy a vědomosti z oblasti základů předškolní pedagogiky, ve druhé části bude probíhat prezentace tvořivých disciplin. Všechny úkoly budou zadávány až v průběhu přijímacího řízení.

K první části (dotazník profesních předpokladů a vědomostní test z oblasti základů předškolní pedagogiky) si uchazeč sebou přinese průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo řidičský průkaz nebo pas), psací potřeby.

K druhé části (prezentace tvořivých disciplin) si přinese pohodlné oblečení pro sezení na zemi. Dále si každý uchazeč připraví písničku, kterou bude zpívat a v případě, že hraje na hudební nástroj, který může donést, vezme si nástroj s sebou. Uchazeč si sebou přinese pomůcky pro výtvarnou výchovu - rudku nebo uhel.

Průběh přijímací zkoušky:

1. část: dotazník zaměřený na zjišťování předpokladů pro výkon profese a vědomostní test z oblasti základů předškolní pedagogiky

Do dvou dnů budou testy vyhodnoceny a výsledky zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách katedry pedagogiky a psychologie (http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/), a v písemné podobě na nástěnce katedry pedagogiky a psychologie (budova PF JU Dukelská 9, 1. patro). Do druhé části přijímací zkoušky postupují u prezenčního studia uchazeči s pořadím 1 - 90, u kombinované formy studia uchazeči s pořadím 1 - 120 podle počtu dosažených bodů v 1. části přijímací zkoušky.

2. část: Tato část bude zaměřena na prezentaci tvořivých disciplin. U všech uchazečů půjde o posouzení hudebního projevu (např. zazpívání připravené písně), výtvarného projevu (kresba) a dramatického projevu (úkol bude zadán v průběhu přijímacího řízení).

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Celkový výsledek přijímací zkoušky budou ovlivňovat tři dílčí výsledky:

  • výsledky dotazníku předpokladů pro profesi učitelky či učitele mateřské školy, které budou získány na základě bodového ohodnocení podle daných kritérií (maximum 30 bodů)
  • výsledky vědomostního testu z oblasti základů předškolní pedagogiky (maximum 20 bodů)
  • prezentace tvořivých disciplin, k jejichž posouzení budou přizváni učitelé spolupracujících kateder - hudební a výtvarné výchovy (maximum 50 bodů)

Uchazeč může tedy dohromady získat maximálně 100 bodů.

Přijímací zkoušku vykonal úspěšně uchazeč, který absolvoval obě části přijímací zkoušky a dosáhl celkem alespoň 50 bodů.

 

Další důležitá sdělení

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám Učitelství pro MŠ

Biddulph, S. Tajemství výchovy šťastných dětí. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-334-X
Brierley, J. 7 prvních let života rozhoduje. 2. Vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-484-2
Bruceová, T.: Předškolní výchova. Portál, Praha 1997
Dinkmayer, D., McKay, G. D.: STEP. Efektní výchova krok za krokem. Portál, Praha 1996
Eyroni, L. a R.: Jak vychovávat děti k hodnotám. Portál, Praha 2000
Fischer, R.: Učíme děti myslet a učit se. Portál, Praha 1997
Havlínová, M. a kol.: Kurikulum zdravé mateřské školy. Portál, Praha 2003
Helus, Z.: Dítě v osobnostním pojetí, Portál Praha, 2005
Kraus, B.: Člověk, prostředí, výchova. Padio, Brno 2001
Matějček, Z.: Rodiče a děti. 2. vyd. Avicentrum, Praha 1989
Matějček Z., Co, kdy a jak ve výchově dětí, Portál Praha, 1996
Matějček, Z., Dytrych, Z.: Děti, rodina a stres. Galén, Praha 1994
Mertin V., Gillernová I.: Psychologie pro učitelky MŠ, Portál, Praha, 2003
Opravilová, E., a kol.: Pedagogika 1. SPN, Praha 1989
Opravilová Eva, Gebhartová Vladimíra: Rok v mateřské škole. Portál, Praha, 2003
Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha 1997
Shapiro, L. E.: Emoční inteligence dítěte a její vývoj. Portál, Praha 1998
Smolíková, K.: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2006. ISBN 80-870-0000-5.
Svobodová, Eva a kol.: Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-807-3677-749
Svobodová E.: Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání, RAABE, Praha, 2007
Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Portál, Praha 2000

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Den otevřených dveří (17. 1. 2014)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové
(nevedoucí k učitelství pro ZŠ):

Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Tělesná výchova a sport (dvouob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

 

Navazující magisterské dvouleté - učitelské:
dvouoborové - Učitelství pro ZŠ
dvouoborové - Učitelství pro SŠ
jednooborové - Učitelství pro ZŠ/SŠ

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (komb.) - druhé kolo přijímacího řízení

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání
IKS: AJ (2. st. ZŠ), AJ (1. st. ZŠ), ČJ, M, In, F, TchV, Z
DPS