PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Všechny tyto studijní obory jsou až na výjimky akreditovány pouze v prezenční formě studia (viz část Informace o studijních programech a oborech) a všechny mají standardní dobu studia 2 roky (PS 2 roky).

Pedagogická fakulta JU má akreditovány tyto navazující magisterské studijní obory, které vypisuje v přijímacím řízení 2014:

 

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7504 Učitelství pro střední školy:

  • Tělesná výchova - zkratka oboru TVn
  • Psychologie - PSYCHn
  • Hudební výchova*) - HVan
*) Studijní obor Hudební výchova je akreditován v programu N7504 Učitelství pro střední školy, avšak poskytuje učitelskou způsobilost pro 2. stupeň ZŠ, střední školy a základní umělecké školy. Proto jej lze kombinovat i s obory akreditovanými v programu N7503 Učitelství pro základní školy.

 

Charakteristika oborů

Navazující magisterské studijní obory poskytují kvalifikaci pro výkon povolání učitele na středních školách.

 

Profil absolventa

Absolvent může působit jako kvalifikovaný učitel na střední škole.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se nekoná pro všechny uchazeče, kteří budou k 20. červnu 2014 absolventy Pedagogické fakulty JU v příslušných kombinacích bakalářských studijních oborů. Všichni ostatní uchazeči vykonají přijímací zkoušku podle následujících požadavků:

 

 

Učitelství tělesné výchovy pro střední školy - TVn

Uchazeči PF JU, kteří budou absolvovat až v srpnu a uchazeči - absolventi jiných pedagogických fakult se musí osobně dostavit k ústnímu pohovoru z oblasti tělesné výchovy a sportu, který bude na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Tělesná výchova a sport (dvouoborové) akreditovaného na Pedagogické fakultě JU. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 60 bodů ze 100 možných.

Další důležitá sdělení uchazečům
U uchazečů se předpokládá dobrý zdravotní stav (I. - II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před nástupem do navazujícího studia podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře. Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportu bude odevzdáno sekretářce katedry tělesné výchovy a sportu v prvním týdnu zimního semestru 1. roku navazujícího studia.

 

Učitelství psychologie pro střední školy (dvouoborové) - PSYCHn:

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná, má písemnou a ústní část.

l. část (písemná): posouzení znalostí základních psychologických disciplín na úrovni teoretických základů bakalářského studia (tedy zejména obecné, vývojové, sociální psychologie a psychologie osobnosti, znalost psychologické metodologie).

2. část (ústní): posouzení motivačních předpokladů a povahových vlastností nezbytných k práci učitele psychologie.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Obě části budou vyhodnoceny bodově. V každé části je možno dosáhnout maximálně 50 bodů. Uchazeč tedy může získat maximálně 100 bodů celkem. Do druhé části přijímací zkoušky postupují uchazeči s pořadím 1 - 60 podle počtu bodů dosažených v části první, kteří v 1. části získali minimálně 20 bodů. Přijímací zkoušku úspěšně vykonal uchazeč, který absolvoval obě části a získal v nich celkem alespoň 55 bodů.

Výsledky

Výsledky první části přijímací zkoušky budou zveřejněny na webových stránkách katedry pedagogiky a psychologie (http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/) a na nástěnce katedry pedagogiky a psychologie (budova PF Dukelská 9, 1. patro). Zde se mohou uchazeči informovat, zda postoupili do dalšího kola.

 

Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy - HVan

Charakteristika studijního oboru

Cílem navazujícího magisterského studijního programu oboru Učitelství hudební výchovy pro 2. st. ZŠ, SŠ a ZUŠ je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti didaktické, teoreticko-analytické, historické i praktické v návaznosti na završené bakalářské studium.

Profil absolventa

Absolvent magisterského studijního programu tohoto oboru je způsobilý k výuce hudební výchovy na 2. stupni ZŠ, na SŠ a může kvalifikovaně vyučovat i předpřípravné hudební výchově (PPHV), přípravné hudební výchově (PHV) a hudební nauce na ZUŠ.

V neučitelské oblasti se může uplatnit jako kulturně organizační pracovník v uměleckých tělesech, v rozhlase, televizi, v koncertních agenturách, hudebních vydavatelstvích a tam, kde se vyžaduje kulturně koncepční a produkční práce (veřejné kulturní instituce).

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má dvě části - ústní a praktickou. Ústní zkouška v rozsahu historicko-teoretických požadavků k bakalářské SZZ, kterou je ukončeno studium bakalářského oboru Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání akreditovaného na Pedagogické fakultě JU. V praktické části zkoušky uchazeč prokáže dostatečné talentové předpoklady (intonace, rytmické a harmonické cítění, hlasové dispozice) a schopnost hry na klavír nebo housle na úrovni absolventa 2. stupně ZUŠ.

Za svůj výkon obdrží v teoretické části maximálně 50 bodů, v praktické části rovněž maximálně 50 bodů. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč, který získá ze 100 možných bodů alespoň 60 bodů.

Pozn. Tématické okruhy předmětů SZZ jsou na webových stránkách KHV, mohou být sděleny i na individuální požádání.

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Den otevřených dveří (17. 1. 2014)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové
(nevedoucí k učitelství pro ZŠ):

Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Tělesná výchova a sport (dvouob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

 

Navazující magisterské dvouleté - učitelské:
dvouoborové - Učitelství pro ZŠ
dvouoborové - Učitelství pro SŠ
jednooborové - Učitelství pro ZŠ/SŠ

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (komb.) - druhé kolo přijímacího řízení

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání
IKS: AJ (2. st. ZŠ), AJ (1. st. ZŠ), ČJ, M, In, F, TchV, Z
DPS