PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Všechny tyto studijní obory jsou až na výjimky akreditovány pouze v prezenční formě studia (viz část Informace o studijních programech a oborech) a všechny mají standardní dobu studia 2 roky (PS 2 roky).

Pedagogická fakulta JU má akreditovány tyto navazující magisterské studijní obory, které vypisuje v přijímacím řízení 2014:

 

 

 

JEDNOOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy:

(VV)n

Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Přijímací zkouška je praktická zkouška z kresby a modelování. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří ze 100 možných bodů (50-kresba; 50-modelování) získají minimálně 60 bodů.

 

 

 

JEDNOOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7504 Učitelství pro střední školy

 

(HVk)n

Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Na PF JU probíhá pro absolventy uměleckých či umělecko-pedagogických bakalářských programů dvouleté navazující magisterské studium oboru Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy, a to v prezenční formě.

Charakteristika studijního oboru

Výuka je zaměřena na všestrannou přípravu pedagogicko-interpretačních talentů schopných se uplatnit oborově na středních školách (SPgš), ZUŠ (státních i soukromých), v uměleckých tělesech, souborech, popř. v rozhlase, televizi a ostatních veřejných kulturních institucích.

Profil absolventa

V hlavním oboru pokračuje nástrojová, resp. pěvecká specializace spolu s prohloubenějším pedagogicko-didaktickým zaměřením, včetně vyučovatelské praxe. Spolu s univerzitním základem studium vychází ze společných hudebně historických, teoretických i praktických disciplín oborového studia hudební výchovy, takže absolvent může vyučovat rovněž hudební výchově na ZŠ i SŠ, hře na klavír či sólovému zpěvu na ZUŠ i SPgš, a dále předpřípravné hudební výchově (PPHV), přípravné hudební výchově (PHV) a hudební nauce na ZUŠ

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je talentová. Podmínkou přijetí je absolvované bakalářské studium uměleckého či umělecko-pedagogického zaměření. V hlavním oboru hra na klavír si uchazeč připraví dramaturgicky vyvážený program v rozsahu 60 minut s jedním význačným dílem romantické literatury.

Uchazeči obdrží za svůj výkon maximálně 100 bodů.

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Pořadí všech uchazečů se vytvoří na základě počtu získaných bodů u přijímací zkoušky. Minimální počet je 75.

Pozn.: Hlavní obor sólový zpěv se v akademickém roce 2014/2015 neotvírá.

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Den otevřených dveří (17. 1. 2014)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové
(nevedoucí k učitelství pro ZŠ):

Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Tělesná výchova a sport (dvouob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

 

Navazující magisterské dvouleté - učitelské:
dvouoborové - Učitelství pro ZŠ
dvouoborové - Učitelství pro SŠ
jednooborové - Učitelství pro ZŠ/SŠ

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (komb.) - druhé kolo přijímacího řízení

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání
IKS: AJ (2. st. ZŠ), AJ (1. st. ZŠ), ČJ, M, In, F, TchV, Z
DPS