PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Všechny tyto studijní obory jsou až na výjimky akreditovány pouze v prezenční formě studia (viz část Informace o studijních programech a oborech) a všechny mají standardní dobu studia 2 roky (PS 2 roky).

Pedagogická fakulta JU má akreditovány tyto navazující magisterské studijní obory, které vypisuje v přijímacím řízení 2014:

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy:

 • Anglický jazyk - zkratka oboru AJn
 • Český jazyk a literatura - ČJn
 • Dějepis - Dn
 • Fyzika - Fn
 • Chemie - Chn
 • Informatika - Inn
 • Matematika - Mn
 • Německý jazyk - NJn
 • Občanská výchova - OVn
 • Přírodopis - Přn
 • Technická výchova - TchVn
 • Tělesná výchova - TVn
 • Výchova ke zdraví - VKZn
 • Výtvarná výchova - VVn
 • Zeměpis - Zn
Pozn.: Studijní obor Hudební výchova, který není v seznamu uveden, je akreditován v programu N7504 Učitelství pro střední školy, avšak poskytuje učitelskou způsobilost pro 2. stupeň ZŠ, střední školy a základní umělecké školy - zkratka oboru HVan. Proto jej lze kombinovat i s obory akreditovanými v programu N7503 Učitelství pro základní školy.

Uchazeč podává přihlášku vždy na kombinaci dvou studijních oborů. Oba obory si volí podle kombinace, kterou studoval v předchozím bakalářském programu. Pokud podá přihlášku na kombinaci oborů, která je odlišná od kombinace oborů, kterou studoval v předchozím bakalářském studiu, nesplnil podmínky přijímacího řízení.

 

Charakteristika oborů

Navazující magisterské studijní obory poskytují kvalifikaci pro výkon povolání učitele na 2. stupni základní školy.

 

Profil absolventa

Absolvent může působit jako kvalifikovaný učitel na 2. stupni základní školy.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se nekoná pro všechny uchazeče, kteří budou k 20. červnu 2014 absolventy Pedagogické fakulty JU bakalářského studijního programu B7507 s příslušnou kombinací oborů "... se zaměřením na vzdělávání". Všichni ostatní uchazeči vykonají přijímací zkoušku podle následujících požadavků:

 

 

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol - AJn

 1. Studenti bakalářského oboru Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, který je akreditován na Pedagogické fakultě JU, kteří tento obor studují v kombinaci s dalším oborem „... se zaměřením na vzdělávání“ a kteří již absolvovali státní závěrečnou zkoušku z anglického jazyka, dostanou přidělené body podle výsledků této zkoušky.
 2. Studenti a absolventi oborů anglického jazyka ostatních fakult JU a ostatních vysokých škol vykonají přijímací zkoušku. Přijímací zkouška do navazujícího Mgr. studia má část písemnou a ústní. Přijímací zkouška bude hodnocena max. 100 body. Pro úspěšné absolvování zkoušky je třeba 60 bodů.

Písemná část zahrnuje literární esej na téma zadané na základě četby angloamerické literatury 20. století. Esej v rozsahu 300 slov se bude hodnotit max. 25 body z celkového počtu 100 bodů.

Ústní přijímací zkouška se skládá z části lingvistické a literárně-historicko-kulturní.

Lingvistická část zkoušky je založena na praktickém rozboru autentických textů (z novin, časopisů, beletrie). Uchazeč musí prokázat, že textu rozumí (např. tím, že ho krátce shrne), a že je schopen v textu identifikovat různé jevy z oblasti morfologie, syntaxe, lexikologie, fonetiky a fonologie, vysvětlit je a doplnit dalšími příklady. U několika jevů může být požádán, aby je okomentoval podrobněji s odkazy na příslušnou část jazykového systému. Lingvistická část se bude hodnotit max. 25 body z celkového počtu 100 bodů.

V literárně-historicko-kulturní části ústní zkoušky by měl uchazeč prokázat znalost historie Velké Británie a USA, zeměpisných, kulturních, politických, ekonomických a sociálních reálií těchto zemí a orientaci v britské a americké literatuře 20. století. K okruhům z historie a reálií dostanou uchazeči podpůrný literární text související s předchozím zadáním otázky. Uchazeč by měl prokázat orientaci v zadaném anglickém textu, vysvětlit, jak se text vztahuje k zadané otázce, a vhodně jej interpretovat. Ke zkoušce z literatury uchazeč předloží seznam četby anglické a americké literatury 20. století (odděleně), případně i seznam starších literárních textů, které četl a je schopen jejich interpretace. Seznam četby by měl obsahovat minimálně 15 položek z anglické a 15 z americké literatury.

V této části přijímací zkoušky může uchazeč získat max. 50 bodů (25 z literární a 25 z historicko-kulturní části).

Zkouška probíhá v anglickém jazyce.

Doporučená literatura

Anglická literatura
J. Galsworthy - The Dark Flower or The Man of Property
J. Conrad - Heart of Darkness
G.K. Chesterton - Father Brown stories
G.H. Wells - The Invisible Man
G.B. Shaw - Pygmalion, Saint Joan or any other play
H. James - Daisy Miller
E.M. Forster - A Passage to India
D.H. Lawrence - Women in Love, short stories
A. Huxley - Brave New World
J. Joyce - Dubliners
W. Woolf - Mrs Dalloway or To the Lighthouse
C. Mansfield - Bliss, Garden Party or other stories
J.M. Synge - In the Shadow of the Glen
W.B. Yeats - poems
T.S. Eliot - The Waste Land, Four Quartets, Murder in the Cathedral
G. Orwell - Animal Farm, Nineteen Eighty-Four
G. Greene - The Power and the Glory
L. Durrell - Alexandria Quartet
S. Beckett - Waiting for Godot
J. Osborne - Look Back in Anger
H. Pinter - The Caretaker, The Birthday Party
J. Braine - Room at the Top
J. Wain - Hurry on Down
K. Amis - Lucky Jim
I. Murdoch - The Sandcastle
M. Spark - The Ballad of Peckham Rye
J. Rhyss - Wide Sargasso Sea
W. Golding - Lord of the Flies, The Spire
J. Fowles - The Collector, The French Lieutenant's Woman
J.G. Farrell - Troubles
P. White - A Fringe of Leaves
A. Burgess - A Clockwork Orange
M.S. Bradbury - Eating People is Wrong
D. Lodge - Changing Places
M. Atwood - The Edible Woman
N. Gordimer - July's People
A. Carter - Nights at the Circus
M. Amis - Money, Success
G. Swift - Waterland
K. Ishiguro - The Remains of the Day
W. Trevor - The News from Ireland

Americká literatura T.S. Eliot - Four Quartets
William Faulkner - A Rose for Emily
Ernest Hemingway - one novel, one short story
F.S. Fitzgerald - The Great Gatsby
John Steinbeck - Of Mice and Men, East of Eden
William Saroyan - short stories (My Name is Aram)
Carson McCullers - The Heart Is a Lonely Hunter
Truman Capote - Other Voices, Other Rooms
Eugene O´Neill - The Long Day´s Journey into Night
Norman Mailer - The Naked and the Dead
Joseph Heller - Catch-22
Jack Kerouac - On the Road
Allen Ginsberg - Howl (one poem)
Ken Kesey - One Flew over the Cuckoo's Nest
Saul Bellow - Seize the Day
J.D. Salinger - The Catcher in the Rye
Bernard Malamud - one novel (The Assistant)
Toni Morrison - Beloved or The Bluest Eye
William Styron - Sophie's Choice
John Updike - one novel
Ira Levin - Rosemary's Baby or The Stepford Wives
E.L. Doctorow - Ragtime
Vladimir Nabokov - Lolita
Raymond Carver - short stories
Sylvia Plath – poems

 

Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol - ČJn

Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči, kteří nebudou k 20. červnu 2014 absolventy bakalářského studijního programu kombinací oboru český jazyk + další obor, nesplní podmínky přijímacího řízení a do pořadí uchazečů jim bude uděleno 0 bodů. Pokud se stanou absolventy v období 23. 6. 2014 - 31. 8. 2014, bude jim katedrou českého jazyka a literatury přidělován počet bodů podle výsledku státní závěrečné zkoušky z českého jazyka v bakalářském studiu: hodnocení "výborně" - 100 bodů, "velmi dobře" - 80 bodů, "dobře" 60 bodů. Soupis těchto uchazečů předá katedra českého jazyka a literatury děkanovi fakulty do 1. 9. 2014. Děkan následně může rozhodnout o jejich dodatečném přijetí.

 

Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol - Dn

Přijímací zkouška spočívá v ústním pohovoru (koná se v termínu 16. 6. - 27. 6. 2014), během něhož uchazeč/ka prokáže schopnost interpretace dějin.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově 0-100 bodů. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, který/á získá minimálně 60 bodů.

 

Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy - HVan

Přijímací zkouška má dvě části - ústní a praktickou. Ústní zkouška v rozsahu historicko-teoretických požadavků k bakalářské SZZ, kterou je ukončeno studium bakalářského oboru Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání akreditovaným na Pedagogické fakultě JU. V praktické části zkoušky uchazeč prokáže dostatečné talentové předpoklady (intonace, rytmické a harmonické cítění, hlasové dispozice) a schopnost hry na klavír nebo housle na úrovni absolventa 2. stupně ZUŠ.

Za svůj výkon obdrží v teoretické části maximálně 50 bodů, v praktické části rovněž maximálně 50 bodů. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč, který získá ze 100 možných bodů alespoň 60 bodů.

Pozn. Tématické okruhy předmětů SZZ jsou na webových stránkách KHV, mohou být sděleny i na individuální požádání.

 

Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol - Chn

Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeč, pokud není studentem Pedagogické fakulty JU, musí do 20. 6. 2014 předložit proděkanovi pro studium Pedagogické fakulty JU doklady, které prokazují kompatibilitu studijního plánu, který absolvoval, se studijním plánem bakalářského oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání, který je akreditován na Pedagogické fakultě JU. Pokud bude studijní plán shledán kompatibilním, bude uchazeč bonifikován 100 body. Pokud kompatibilním shledán nebude, nesplní uchazeč podmínky přijímacího řízení a do pořadí mu bude uděleno 0 bodů.

 

Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol - Inn

Uchazeč absolvuje písemný test v délce 60 minut, jehož obsahem bude několik problémových úloh ze stěžejních povinných předmětů bc. stupně studia (programování, elementaristika, databáze, diskrétní matematika, web, multimédia, operační systémy). Zadání vzorového testu bude vystaveno na webu katedry informatiky. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, který/á získá minimálně 60 bodů ze 100 možných.

 

Učitelství fyziky a informatiky, resp. fyziky a technické výchovy pro 2. stupeň základních škol - Fn-In, resp. Fy-TchVn-k

Uchazeči o obě tyto výše uvedené kombinace studijních oborů, kteří nebudou k 20. červnu 2014 absolventy technicky zaměřených oborů akreditovaných na Jihočeské univerzitě, konají do navazujícího studia přijímací zkoušku z fyziky a informatiky, resp. technické výchovy, která je na úrovni bakalářské státní závěrečné zkoušky z oborů Fyzika se zaměřením na vzdělávání, resp. Informatika se zaměřením na vzdělávání, resp. Technická výchova se zaměřením na vzdělávání akreditovaných na Pedagogické fakultě JU. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud dosáhne v každém oboru alespoň 60 bodů ze 100 možných.

 

Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol - Fn

Ústní přijímací zkouška je v rozsahu státních závěrečných zkoušek bakalářského oboru Fyzika se zaměřením na vzdělávání akreditovaným na Pedagogické fakultě JU. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 60 bodů ze 100 možných.

 

Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol - Mn

Přijímací zkouška je ústní v rozsahu bakalářského studijního programu B7507 oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání akreditovaným na Pedagogické fakultě JU. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 60 bodů ze 100 možných.

 

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol - NJn

Přijímací zkouška ověřuje znalost německého jazyka na úrovni B2 (podle SERR). Uchazeč/ka složí písemný test zahrnující poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a úlohy na prověření lexikálních a gramatických znalostí. Uchazeč či uchazečka může získat celkem maximálně 100 bodů. Přijati nemohou být uchazeči, kteří nezískali alespoň 60 bodů.

 

Učitelství občanské výchovy pro druhý stupeň základních škol - OVn

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který obsahuje 50 otázek s třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je hodnocena dvěma body - celkem je tedy v testu možné získat 100 b. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou hluboké znalosti z filosofie, ekonomie, sociologie, politologie, odpovídající úrovni státní bakalářské zkoušky ze společenských věd, včetně základní orientace v současných českých i světových společensko-politických a kulturních událostech. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 60 bodů ze 100 možných.

 

Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol - Přn

Přijímací zkouška se nekoná.

 1. Přijetí uchazeče, který je absolventem bakalářského studia Přu na PF JU se řídí obecnými podmínkami přijímacího řízení na PF JU.
 2. Uchazeč, který je studentem Pedagogické fakulty bude zařazen do pořadí na základě bodového ohodnocení dosavadního studia, uvedeného na webu katedry biologie PF JU.
 3. Uchazeč, který není studentem JU, musí do 20. 6. 2014 předložit katedře biologie PF JU doklady, které prokazují kompatibilitu studijního plánu, který absolvoval, se studijním plánem bakalářského oboru Přírodopis se zaměřením na vzdělávání, který je akreditován na Pedagogické fakultě JU. Kompatibilita studijních programů je posuzována na základě kritérií zveřejněných na webové stránce katedry biologie PF JU.

Studijní program je shledán kompatibilní, dosáhne-li hodnocení alespoň 60 bodů. Uchazeči, kteří získají méně bodů, nesplnili podmínky přijímacího řízení. Uchazeči z kompatibilního studijního programu jsou dále zařazováni do pořadí podle stejných kritérií jako uchazeči uvedení v bodu 2.

 

Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol - TchVn

Ústní přijímací zkouška je v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Technická výchova se zaměřením na vzdělávání akreditovaným na Pedagogické fakultě JU. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 60 bodů ze 100 možných.

 

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol - TVn

Uchazeči PF JU, kteří budou absolvovat až v srpnu a uchazeči - absolventi jiných pedagogických fakult se musí osobně dostavit k ústnímu pohovoru z oblasti tělesné výchovy a sportu, který bude na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání akreditovaného na Pedagogické fakultě JU. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 60 bodů ze 100 možných.

Další důležitá sdělení uchazečům
U uchazečů se předpokládá dobrý zdravotní stav (I. - II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před nástupem do navazujícího studia podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře. Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportu bude odevzdáno sekretářce katedry tělesné výchovy a sportu v prvním týdnu zimního semestru 1. roku navazujícího studia.

 

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol - VKZn

Přijímací zkouška je písemná. Test z výchovy ke zdraví obsahuje otázky z výživy, z psychologie se zaměřením na psychologii zdraví, profesní etiku aj. Test obsahuje 50 otázek, každá se hodnotí max. 2 body. Podle počtu dosažených bodů bude stanoveno pořadí uchazečů.

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky - při písemné zkoušce je možné získat maximálně 100 bodů, z toho 20 etiky, 20 ze zdravotní propedeutiky, 20 z regenerace a rekondice, 20 z psychologie zdraví a 20 ze základů výživy člověka. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 60 bodů ze 100 možných.

 

Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol - VVn

Přijímací zkouška je praktická zkouška z kresby a modelování. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří ze 100 možných bodů (50-kresba; 50-modelování) získají minimálně 60 bodů.

 

Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol - Zn

Uchazeči o navazující magisterské studium zeměpisu na katedře geografie Pedagogické fakulty JU v rámci přijímacího řízení složí písemnou přijímací zkoušku na úrovni písemné státní bakalářské zkoušky, která uzavírá obor Zeměpis se zaměřením na vzdělávání akreditovaný na Pedagogické fakultě JU. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, který/á dosáhne alespoň 60 bodů ze 100 možných.

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Den otevřených dveří (17. 1. 2014)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové
(nevedoucí k učitelství pro ZŠ):

Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Tělesná výchova a sport (dvouob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

 

Navazující magisterské dvouleté - učitelské:
dvouoborové - Učitelství pro ZŠ
dvouoborové - Učitelství pro SŠ
jednooborové - Učitelství pro ZŠ/SŠ

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (komb.) - druhé kolo přijímacího řízení

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání
IKS: AJ (2. st. ZŠ), AJ (1. st. ZŠ), ČJ, M, In, F, TchV, Z
DPS