mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy

NJn

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol

 

Charakteristika studijního oboru

Magisterský studijní obor Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy je koncipován jako další prohlubování lingvistické a literárně-vědní přípravy. Zvláštní důraz je dále kladen na získávání specifických dovedností a znalostí v oblasti výuky německého jazyka na ZŠ. V rámci didaktiky německého jazyka a oborů příbuzných si studenti osvojí nejen nejnovější teoretické poznatky, ale naučí se je též vhodně aplikovat v praxi, a to s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám výuky. Absolventi umí propojit teorii s praxí na základě pozorování výuky a vlastního vyučování, osvojí si základní dovednosti pro vypracování školního vzdělávacího programu, poznají práci s portfoliem. Díky intenzivním kontaktům katedry germanistiky s Vysokou školou pedagogickou v Linci mají studující možnost účastnit se v rámci průběžné pedagogické praxe mezinárodní týmové výuky a na přípravě, realizaci i evaluaci výuky spolupracovat s rakouskými studujícími. Studijní program nabízí díky rozšířené nabídce povinně volitelných předmětů větší možnosti profilace podle individuálních zájmů.

Studijní program, jeho složky a jejich vzájemné propojení jsou navrženy tak, aby zajišťovaly rovnováhu mezi širokým obecným základem vzdělanosti, bez něhož je uplatnění v roli učitele nemyslitelné, a případnou užší specializací studujících, potenciálně i v oborech jiných než pedagogických. Vzdělání není chápáno jako daný soubor vědomostí a dovedností, ale jako nikdy nekončící proces. Cílem tedy je, aby si posluchači během studia vytvořili předpoklady a dovednosti potřebné k soustavnému celoživotnímu sebevzdělávání s dostatečnou mírou flexibility a adaptability, jež jim umožní reagovat na vývoj oboru i jejich konkrétní profesní situace.

 

Profil absolventa

Absolventi jsou po ukončení navazujícího magisterského studia připraveni na výkon učitelského povolání tak, aby jejich profesní profil plně odpovídal požadavkům kladeným na výuku cizích jazyků v kontextu právě platných cílů vzdělávání. Německý jazyk ovládají alespoň na úrovni C1 podle SERR, k výkonu svého povolání jsou připraveni po stránce praktického jazyka, po stránce didaktické, lingvistické, literární i interkulturní. V německém jazyce umí jednat natolik dobře, aby v něm byli schopni vést celou výuku. Jejich jazykové vyjadřovací schopnosti by měly být vzorem jak z hlediska fonetického, tak i obecně komunikativního. V oblasti lingvistiky zvládají praktický jazyk v ústním i písemném projevu a základní lingvistické teorie v nezbytném rozsahu. V oblasti literárně-vědní přípravy se studenti orientují v oblasti německy psané, zvláště modernější literatury. V rámci didaktiky německého jazyka a oborů příbuzných si budoucí učitelé osvojí nejen nejnovější teoretické poznatky, ale naučí se je též vhodně aplikovat do praxe, a to s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám výuky. Absolventi jsou schopni analyzovat výukové a učební materiály s ohledem na jejich praktickou využitelnost ve výuce, sami je vytvářet a didaktizovat. Absolvováním pedagogické fakulty jsou všichni studující plně připraveni k výkonu učitelského povolání bez požadavku další rekvalifikace. Předpokládá se pouze inovační doškolování v rámci DVPP.

Po úspěšném absolvování magisterského studia nabízí katedra germanistiky v rámci programu celoživotního vzdělávání Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka na středních školách.

 

Přijímací zkouška

ověřuje znalost německého jazyka na úrovni B2 (podle SERR), a sice na základě ústního pohovoru. Přijímací zkoušku lze složit ve dvou rovnocenných termínech, které budou uchazečům oznámeny v pozvánce k přijímacímu řízení.

Uchazeč musí mít dokončené bakalářské vzdělání v oboru německý jazyk / germanistika, což v termínu do 20. 6. 2016 doloží ověřenou kopií bakalářského diplomu, diploma supplement nebo jiného srovnatelného úředního dokladu potvrzeného univerzitou, na které dotyčný studoval, např. úředně ověřeným výpisem studijních výsledků a současně úředně ověřeným potvrzením o úspěšném ukončení bakalářského studia.

Zároveň musí při přijímací zkoušce získat alespoň 60 bodů.

Ověřené doklady mohou uchazeči dodat do 20. 6. 2016 dvěma způsoby:

  1. Mohou je osobně donést na adresu: Katedra germanistiky PF JU, Dukelská 9 - místnost D316 (sekretariát katedry), České Budějovice; při osobním předání dostane uchazeč či uchazečka doklad o převzetí podkladů;
    nebo
  2. je mohou zaslat doporučeně poštou na adresu: Katedra germanistiky PF JU, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Uchazeč složí ústní zkoušku zahrnující rozhovor na téma zadaného obrázku a reakci na citát. Úvodní představení se a rozhovor o motivaci ke studiu učitelství německého jazyka se nehodnotí.

 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky:

  1. Obsah promluvy: 20 b.
  2. Spisovnost a kultivovanost projevu: 20 b.
  3. Výslovnost: 20 b.
  4. Volba lexikálních prostředků: 20 b.
  5. Gramatická správnost: 20 b.

Ústní zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Přijati nemohou být uchazeči, kteří nezískali u ústní zkoušky alespoň 60 bodů.

Přijímací řízení 2016/2017

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (15. 1. 2016)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova,
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání