Symbol PF Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a druhý stupeň základních škol

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7504 Učitelství pro střední školy

OVan

Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a druhý stupeň základních škol

 

Charakteristika studijního oboru

Magisterský studijní obor Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a druhý stupeň ZŠ je realizován ve spolupráci Pedagogické fakulty JU s Teologickou fakultou JU a je koncipován s důrazem na další prohlubování interdisciplinárního charakteru současných společenských věd. Výuka společenskovědních disciplín je výrazně doplňována průběžnou a souvislou pedagogickou praxí studentů na základních a středních školách, proto je ve vazbě na obecné poznatky pedagogiky, psychologie a didaktiky kladen zvýšený důraz na moderní oborovou didaktiku základů společenských věd, občanské výchovy (výchovy k občanství), na praktické a efektivní zvládnutí moderních vyučovacích metod. Opomíjeny nejsou ani metodické a didaktické aspekty některých průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, zejména problematika migrace interkulturního vzdělávání, aktuální otázky evropské integrace i specifika současných masových a síťových médií.

 

Profil absolventa

Absolvent daného studijního oboru se stává kvalifikovaným učitelem základů společenských věd (občanského a společenskovědního základu) pro střední školy a občanské výchovy (výchovy k občanství) na druhém stupni základních škol. Široký společenskovědní a pedagogický základ vytváří absolventovi odborné zázemí jak ve školství, tak i v mnoha mimoškolních oblastech státního a soukromého sektoru, kde také může absolvent nalézt své uplatnění (státní správa a samospráva, sociálně právní oblast, administrativa aj.)

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je písemná, a má podobu testu, který obsahuje 50 otázek se třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je hodnocena dvěma body - celkem je tedy v testu možné získat 100 bodů. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou hluboké znalosti z filosofie, ekonomie, sociologie, politologie, českých a světových dějin XX. století, včetně základní orientace v současných českých i světových společensko-politických a kulturních událostech. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 60 bodů ze 100 možných.

Absolventům bakalářského studijního oboru společenské vědy se zaměřením na vzdělávání v příslušné kombinaci, (nebo studijního oboru podobného obsahového zaměření: například politologie, filosofie, sociologie), kteří toto studium ukončili s vyznamenáním (celkové hodnocení studia "absolvoval(a) s vyznamenáním"), je přijímací zkouška ze společenských věd prominuta a získávají 100 bodů.