Symbol PF Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

Přu

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra biologie PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel.: 387 773 010, e-mail: amadeus@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní obor Přírodopis se zaměřením na vzdělávání je koncipován jako dvouoborový v kombinaci s dalšími nabízenými obory na Pedagogické fakultě JU.

V nabízených předmětech převažují disciplíny poskytující scientní základ v oblasti geologických věd, systematiky a biologie organizmů a člověka, které jsou doplněny povinně volitelnými a výběrovými předměty umožňujícími větší individuální zaměření studentů.

Většina absolventů bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství pro ZŠ, případně jinak přírodovědně či pedagogicky orientovaném studiu či studiu environmentalistiky.

 

Profil absolventa

Absolvent je připraven k navazujícímu magisterskému studiu učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol (Bakalářský studijní obor Přírodopis se zaměřením na vzdělávání je zejména přípravou ke studiu v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol.), a to zejména v oblasti základů pedagogiky, pedagogické psychologie, biologie eukaryotních mnohobuněčných organizmů a člověka, ekologie a geologie.

V závislosti na volbě skladby volitelné části své konkrétní studijní cesty je připraven i k navazujícímu magisterskému studiu jinak přírodovědně či pedagogicky orientovanému či studiu environmentalistiky. Znalosti základů pedagogiky a psychologie a scientních základů rozmanitosti organizmů a geologických věd umožňují jeho uplatnění jako asistenta učitele, v oblasti pedagogiky volného času, v organizacích orientovaných na environmentální výchovu i v některých oblastech státní správy (např. asistující práce na odborech životního prostředí).

 

Popis přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se nekoná - uchazeči budou zařazováni do pořadí podle výsledků studia na střední škole.

Splnění podmínek přijímacího řízení na obor Přírodopis se zaměřením na vzdělávání bude závislé na studijních výsledcích uchazečů na střední škole (u víceletých gymnázií se vyhodnocují poslední čtyři roky studia) a na jejich případné účasti a výsledcích v zájmových biologicky orientovaných soutěžích.

Výsledky studia na SŠ a další relevantní okolnosti budou v rámci přijímacího řízení hodnoceny bodově a celkový počet získaných bodů bude rozhodovat o pořadí uchazečů přijímaných ke studiu. Celkové pořadí, které rozhodne o přijetí (nepřijetí), bude výsledkem součtu umístění v přijímacím řízení ke studiu obou aprobačních předmětů.

Studijní výsledky musí být vypsané ve vytištěné přihlášce ke studiu a spolu s vypočteným celkovým průměrem (zaokrouhleným na 2 desetinná místa) musí být ověřeny a potvrzeny školou. Nestačí pouhé místopřísežné prohlášení o správnosti údajů. Účasti v soutěžích je nutné doložit kopiemi diplomů.

Bodové hodnocení studijních výsledků uchazeče může být vypočteno pouze z údajů v přihlášce. Proto je nezbytné, aby uchazeč uvedl všechny rozhodující údaje. Na dodatečná doplnění (vyjma doložení maturitního vysvědčení) po termínu odevzdání přihlášky nelze brát zřetel.

Ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodají uchazeči na katedru biologie do 19. 6. 2017 osobně k rukám sekretářky katedry biologie Bc. S. Juráskové nebo zašlou doporučeně poštou na adresu katedry biologie (viz výše).

Pokud nebude mít katedra biologie k dispozici všechny požadované materiály rozhodné pro sestavení pořadí uchazečů do 19. 6. 2017, bude pořadí sestaveno jen na základě materiálů k tomuto datu uchazečem katedře odevzdaných.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Podrobné informace o kritériích pro sestavení pořadí uchazečů najdete na internetových stránkách katedry biologie. http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/bi/kriteria_bodovani_bc.php

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Kritériem pro splnění požadavků k zařazení do pořadí rozhodujícího o přijetí je zisk alespoň 12 bodů. Uchazeč, který získá méně bodů, nesplnil podmínky přijímacího řízení.