mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7504 Učitelství pro střední školy

PSYCHn

Učitelství psychologie pro střední školy

 

Charakteristika studijního oboru

Navazující magisterský studijní program poskytuje absolventům možnost získat vysokoškolskou kvalifikaci pro učitelství na středních školách. Tento program umožňuje získat magisterské vzdělání jak těm studentům, kteří se již při vstupu do bakalářského programu zaměří na učitelskou průpravu (a budou volit dvouoborové studium), tak některým absolventům bakalářského studia jednooborové psychologie.

 

Profil absolventa

Absolvent během studia získává kompetence pro učitelskou práci na středních školách. Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie a pedagogiky bude absolvent vybaven kompetencemi potřebnými pro učitelskou práci (kompetencemi k didaktické transformaci obsahu dílčích psychologických disciplín, ke konstrukci a strukturování adekvátního kurikula dle proměn školních vzdělávacích programů, k pedagogicko-psychologické diagnostice a intervencím, k efektivní sociální komunikaci se všemi partnery zúčastněnými v procesu vzdělávání a výchovy středoškolské mládeže).

Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připraveni především na roli učitele psychologie na střední škole, zároveň budou připraveni podílet se na poradenské práci ve školních podmínkách (činnost preventisty sociálně patologických jevů, činnosti výchovných poradců). Budou schopni na školách realizovat reedukační, rehabilitační, stimulační a salutorní metodické postupy doporučené odborným psychologem, resp. speciálním pedagogem. Mohou svou erudicí škole pomoci při vytváření podmínek pro inkluzivní vzdělávání, budou připraveni i pro intervence do oblasti organizační kultury a psychologie řízení v podmínkách školství.

Absolventi nebudou plně kvalifikování pro výkon samostatné psychologické praxe a nemohou aspirovat na práci, kde je požadováno absolvování magisterského studia psychologie, absolventi tedy budou plně kvalifikovanými středoškolskými učiteli, nikoliv psychology.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná, má písemnou a ústní část.

1. část (písemná): posouzení znalostí základních psychologických disciplín na úrovni teoretických základů bakalářského studia (tedy zejména obecné, vývojové, sociální psychologie a psychologie osobnosti, znalost metodologie psychologického výzkumu).

2. část (ústní): posouzení motivačních předpokladů a povahových vlastností nezbytných k práci učitele psychologie.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Obě části budou vyhodnoceny bodově. Uchazeč může získat maximálně 100 bodů celkem. Z toho může získat max. 50 bodů v písemné části, max. 30 bodů v ústní části a max. 20 bodů jako bonifikaci za absolvování studijního oboru Psychologie na PF JU (10 bodů za absolvování tohoto oboru a 10 bodů za absolvování s celkovým hodnocením studia "absolvoval(a) s vyznamenáním").

Do druhé části přijímací zkoušky postupují uchazeči s pořadím 1 - 60 podle počtu bodů dosažených v části první, kteří v 1. části získali minimálně 25 bodů.

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč, který absolvoval obě části a získal v nich celkem alespoň 55 bodů.

 

Výsledky

Výsledky první části přijímací zkoušky budou zveřejněny na webových stránkách katedry pedagogiky a psychologie (http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/) a na nástěnce katedry pedagogiky a psychologie (budova PF Dukelská 9, 1. patro). Zde se mohou uchazeči informovat, zda postoupili do dalšího kola.

 

Další důležitá sdělení

K přijímací zkoušce si uchazeč přinese průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas) a doklad o absolvování bakalářského stupně studia psychologie (jedno i dvouoborové).

Přijímací řízení 2016/2017

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (15. 1. 2016)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova,
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání